Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Sv: Difference between revisions

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
(→‎Definition av fria kulturella licenser: legala => juridiska. "exempt" verkar konstigt - lägger in mellan klamrar.)
m (Reverted edits by 2001:1260:224:528:6C5E:E2BB:92CC:EAFC (talk) to last revision by Dylsss)
Tag: Rollback
 
(61 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{divbox|gray|Stabil version|Detta är definitionens stabila version '''1.0'''. Versionsnumret kommer att uppdateras allteftersom definitionen utvecklas. Den redigeringsbara (engelskspråkiga) versionen av sidan finns på [[Definition/Unstable]]. Se [[authoring process|skrivarprocess]] (engelska) för mer information, samt [[translations|översättningar]] (engelska) om du vill hjälpa till att översätta versionen till ett annat språk.}}
{{Definition-langs}}
 
{{divbox|1=gray|2=Stabil version|3=Detta är stabil version '''1.1''' av definitionen. Versionsnumret kommer att uppdateras allteftersom definitionen utvecklas. Den redigeringsbara (engelskspråkiga) versionen av sidan finns på [[Definition/Unstable]]. Se [[authoring process|skrivarprocess]] (engelska) för mer information, samt [[translations|översättningar]] (engelska) om du vill hjälpa till med att översätta versionen.
 
<div style="text-align:right;">[[Definition/Sv/1.0|version '''1.0''']]</div>
}}


== Sammanfattning ==
== Sammanfattning ==


Detta dokument definierar "fria kulturella verk" (''free cultural works'') som verk eller uttryck som fritt kan studeras, användas, kopieras och/eller förändras av vem som helst och för vilket syfte som helst. Det beskriver även vissa godtagbara begränsningar, som tar hänsyn till eller skyddar dessa grundläggande friheter. Definitionen skiljer mellan ''fria verk'' och ''[[licenses|fria licenser]]'', som kan användas för att skydda ett fritt verks juridiska status. Definitionen är ''inte'' en licens i sig själv; den är ett verktyg för att bestämma om ett verk eller en licens ska betraktas som "fri".
Detta dokument definierar "fria kulturella verk" (''free cultural works'') som verk eller uttryck som utan hinder kan studeras, användas, kopieras och/eller förändras av vem som helst och för vilket syfte som helst. Det beskriver även vissa godtagbara begränsningar, som tar hänsyn till eller skyddar dessa grundläggande friheter. Definitionen skiljer mellan ''fria verk'' och ''[[licenses|fria licenser]]'', som kan användas för att skydda ett fritt verks status. Definitionen är ''inte'' själv en licens, utan ett verktyg för att bestämma huruvida ett verk eller en licens ska betraktas som "fri".


== Inledning ==
== Inledning ==


Sociala och tekniska framsteg gör det möjligt för en växande del av mänskligheten att ''ta del av, skapa, förändra, publicera och distribuera'' olika typer av arbeten - konstverk, forsknings-  och utbildningsmaterial, mjukvara, artiklar. Kort sagt: Vad som helst som kan återges i digital form. Många [sammanslutningar och gemenskaper] har skapats för att utöva dessa nya möjligheter och skapa en stor mängd kollektivt återbrukbara verk.  
Sociala och tekniska framsteg gör det möjligt för en växande del av mänskligheten att ''ta del av, skapa, förändra, publicera och distribuera'' olika typer av verk - konstverk, forsknings-  och utbildningsmaterial, mjukvara, artiklar. Kort sagt: Vad som helst som kan återges i digital form. Många sammanhang har skapats för att utöva dessa nya möjligheter, och samla en skatt av verk som kan användas på nytt av vem som helst. <!-- (? collectively re-usable)-->
De flesta upphovsmän har, oavsett vilket fält de verkar inom eller om de är amatörer eller yrkesmän, ett sant intresse av att gynna ett ekosystem där verk kan spridas, återanvändas och bearbetas på kreativa sätt. Ju lättare det är att återanvända och bearbeta verk, desto mer berikas våra kulturer.


Oavsett vilket fält de verkar inom, och oavsett status som amatör eller professionell, har de flesta upphovsmän ett sant intrese av att gynna ett ekosystem där verk kan spridas, återanvändas och bearbetas på kreativa sätt. Ju lättare det är att återanvända och bearbeta verk, desto rikare blir våra kulturer.
För att försäkra sig om att detta ekosystem fungerar smidigt, bör verk som har en upphovsman vara '''fria'''. Med ''frihet'' menas här:
* '''frihet att använda''' verket, och avnjuta fördelen av att använda det
* '''frihet att studera''' verket, och tillämpa den kunskap som hämtas därur
* '''frihet att skapa och sprida flera exemplar''' av informationen eller det konstnärliga verket, både hela verket eller bitar därav
* '''frihet att förändra och förbättra''', och att sprida det förändrade verket vidare
Om en upphovsman inte gör något åt det omfattas dennes verk av befintliga upphovsrättslagar. Dessa gör ordentliga inskränkningar i vad andra kan och inte kan göra med verket. Upphovsmannen kan göra sina verk fria genom att välja mellan ett flertal juridiska dokument som kallas licenser. Att upphovsmän väljer att lägga sina verk under en ''fri licens'', innebär inte att de förlorar alla sina rättigheter, men det ger andra de friheter som beskrivs ovan.
<!-- If authors do not take action, their works are covered by existing copyright laws, which severely limit what others can and cannot do. Authors can make their works free by choosing among a number of legal documents known as licenses. For an author, choosing to put their work under a ''free license'' does not mean that they lose all their rights, but it gives to anyone the freedoms listed above. -->


För att se till så detta ekosystem fungerar smidigt bör upphovsmännens verk vara '''fria'''. Med ''frihet'' menas här:
Det är viktigt att verk som hävdas vara fria faktiskt och utan risker erbjuder de friheter som nämnts tidigare. Det är därför vi nedan ger en exakt '''definition av frihet''' för licenser och för verk som har en upphovsman.
* '''friheten att använda''' verket, och åtnjuta behållningen av att använda det
* '''frihten att studera''' verket, och tillämpa den kunskap som kommit därur
* '''friheten att skapa och sprida flera exemplar''' av informationen eller det konstnärliga verket, både hela verket eller bitar därav
* '''friheten att förändra och förbättra''', och att sprida det förändrade verket vidare
 
Dessa friheter borde vara tillgängliga för alla, var som helst och när som helst. De borde inte begränsas av vilket sammanhang verket används inom. Kreativitet är handlingen att använda en existerande resurs på ett sätt som ingen tidigare tänkt på.
 
I de flesta länder upprätthålls emellertid inte dessa friheter. Istället undertrycks de av de lagar som vanligen kallas ''upphovsrättslagar''. De betraktar upphovsmän som gudalika och ger dem exklusiv ensamrätt att avgöra hur "deras material" kan återanvändas. Denna ensamrätt hindrar kulturen att blomstra, och hjälper inte ens upphovsmännens ekonomiska situation i lika hög grad som den skyddar de mäktigaste förlags- och produktionsföretagens affärsmodell.
 
Trots dessa lagar kan upphovsmän göra sina verk fria genom ett att välja bland en mångfald juridiska dokument som kallas [[w:license|fria licenser]]. När en upphovsman väljer att släppa sitt verk under en ''fri licens'' innebär det inte att denne förlorar sina rättigheter till det, men det ger alla andra de friheter som listas ovan.
 
Det är viktigt att verk som hävdas vara fria i praktiken och utan risker erbjuder de tidigare nämnda friheterna. Det är därför vi nedan ger en exakt '''definition av frihet''' för licenser och för verk.


== Att identifiera verk som fria ==
== Att identifiera verk som fria ==


Detta är ''definitionen av fria kulturella verk''. Vi uppmuntrar upphovsmän som beskeriver sina verk att hänvisa till den här definitionen som "Detta är ett fritt licensierat verk, så som det beskrivs i ''Definitionen av fria kulturella verk''". Om man inte tycker om begreppet "fria kulturella verk" kan man använda den mer allmänt hållna termen "fritt innehåll", alternativt hänvisa till någon av de [[Existing Movements|befintliga rörelser]] som beskriver liknande friheter för mer specificerade sammanhang. Vi uppmanar också till att använda någon av de [[logos and buttons|logotyper och knappar för fria kulturella verk]] som är fria från upphovsrätt.
Detta är ''definitionen av fria kulturella verk''. Vi uppmuntrar upphovsmän som beskriver sina verk att hänvisa till den här definitionen som "Detta är ett fritt licensierat verk, enligt hur begreppet beskrivs i ''Definitionen av fria kulturella verk''". Den som inte tycker om begreppet "fria kulturella verk" kan använda den mer allmänt hållna termen "fritt innehåll", alternativt hänvisa till någon av de [[Existing Movements|befintliga rörelser]] som beskriver liknande friheter i mer specifika sammanhang. Vi uppmanar också till att använda någon av [[logos and buttons|logotyperna och knapparna för fria kulturella verk]], vilka inte ligger under någon upphovsrätt.


Man ska vara medveten om att en sådan beskrivning ''inte'' ger de rättigheter som beskrivs i denna definition. För att ett verk ska vara helt fritt måste det använda någon av de fria [[Licenses|kulturlicenserna]], eller inte ligga under någon upphovsrätt.
Man bör vara medveten om att sådana termer faktiskt ''inte'' ger de rättigheter som beskrivs i denna definition. För att ett verk ska vara helt fritt måste det använda någon av de fria [[Licenses|kulturlicenserna]], alternativt inte täckas av upphovsrätt.  


Vi avråder från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av frihet. Exempel på sådan är ''öppet innehåll'' (Open Content) och ''fri tillgång'' (Open access). Dessa termer syftar ofta på innehåll som är tillgängligt under regler som är "mindre restriktiva" än gällande upphovsrättslagar, eller för verk som "bara är tillgängliga på internet".
Vi avråder från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av frihet. Exempel på sådana är ''öppet innehåll'' (Open Content) och ''fri tillgång'' (Open access). Dessa termer syftar ofta på innehåll som är tillgängligt under regler som är "mindre restriktiva" än gällande upphovsrättslagar, eller för verk som bara "är tillgängliga på internet".


== Definition av fria kulturella licenser ==
== Definition av licenser för fria kulturella verk ==


Licenser är juridiska instrument, genom vilka den som äger en viss juridisk rättighet kan överföra denna till tredje part. Fria kulturella licenser tar inte bort några rättigheter. Det är alltid frivilligt att godkänna dem, och om så görs garanterar de friheter som upphovsrättslagen inte gör i sig självt. När de accepterats begränsar eller minskar de aldrig existerande [exempt/undantag] i upphovsrättslagarna.  
Licenser är juridiska instrument som den som äger en viss juridisk rättighet kan använda för att överföra denna rättighet till tredje part. Licenser för fria kulturella verk tar inte bort några rättigheter. Det är alltid frivilligt att godkänna dem, och om så sker garanterar de friheter som upphovsrättslagen inte erbjuder. När de accepterats begränsar eller minskar de aldrig existerande undantag i upphovsrättslagarna. <!-- Är detta korrekt tolkat? -->


=== Grundläggande friheter ===
=== Grundläggande friheter ===


För att en licens ska vara fri under denna definition, måste den medge följande friheter utan begränsningar:<!-- In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation: -->
För att en licens ska betraktas som fri enligt denna definition, måste den utan begränsningar uppfylla följande friheter:
 
* '''Friheten att använda och framföra verket:''' Den som har licensen måste tillåtas vilken användning som helst av verket, privat eller offentlig. För typer av verk där det är relevant, bör friheten inkludera alla bearbetningar ("relaterade rättigheter") som till exempel att framföra eller tolka verket. Det får inte finnas några undantag, som till exempel politiska eller religiösa överväganden.
*'''Friheten att studera verket och ta del av informationen:''' Den som har licensen ska tillåtas att undersöka verket och använda den kunskap som går att få ut av det, på vilket sätt som helst. Licensen får till exempel inte begränsa [http://sv.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering reverse engineering].
* '''Friheten att vidaredistribuera kopior:''' Kopior ska kunna säljas, bytas eller ges bort gratis som del av ett större verk, en samling eller enskilt. Det får inte finnas någon begränsning i den mängd information som kan kopieras. Det får inte heller finnas någon begränsning av vem som får kopiera informationen eller var informationen kan kopieras till.
* '''Friheten att vidaredistribuera bearbetade verk:''' För att ge alla möjlighet att förbättra ett verk, får inte licensen begränsa distributionen av en modifierad version (eller för fysiska verk, ett verk som någon har bearbetat ur orginalet), oavsett intentionerna och syftet med sådana förändringar. Vissa restriktioner kan dock användas för att skydda dessa grundläggande friheter eller tillskrivningen av upphovsmannen (se nedan).<!--


'''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
* '''frihet att använda och framföra verket:''' Licenstagaren måste tillåtas att använda verket på vilket sätt som helst, privat eller offentligt. För de typer av verk där det är relevant, bör friheten inkludera alla bearbetningar ("relaterade rättigheter") som exempelvis framförande eller tolkningar av verket. Det får inte finnas några undantag för exempelvis hänsyn till politiska eller religiösa intressen.
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
*'''frihet att studera verket och ta del av informationen:''' Den som använder verket under licensen ska tillåtas att undersöka verket och använda den kunskap som går att få ut av det, på vilket sätt som helst. Licensen får till exempel inte begränsa [http://sv.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering reverse engineering].
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
* '''frihet att sprida verket i flera exemplar:''' Kopior ska kunna säljas, bytas eller ges bort gratis, både ingående i ett större verk, i en samling eller för sig själva. Det får inte finnas någon begränsning vad gäller den mängd information som kan kopieras. Det får inte heller finnas någon begränsning vad gäller vem som får kopiera informationen eller vart informationen kan kopieras.  
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original), regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below). -->
* '''frihet att sprida bearbetningar av verk:''' För att ge alla möjlighet att förbättra ett verk, får inte licensen begränsa spridning av förändrade versioner (eller för fysiska verk, ett verk som på något sätt härrör från orginalet), oavsett vilka avsikter och syften förändringarna har. Vissa restriktioner kan dock tillämpas för att skydda dessa grundläggande friheter eller för att bevara upphovsmannens ideella rättigheter (se nedan).


=== Tillåtna restriktioner ===
=== Godtagbara restriktioner ===


Inte alla restriktioner i användningen eller distribueringen av verk hindrar de grundläggande friheterna. Krav tillskrivning, likformighet (det vill säga [http://sv.wikipedia.org/wiki/Copyleft copyleft]) och skydd av grundläggande friheter anses vara [[permissible restrictions|tillåtna restriktioner]].<!-- 
Inte alla inskränkningar vad gäller användning eller spridning av verk hindrar de grundläggande friheterna. Särskilt anses krav erkännande av upphovsmannen, symmetriskt samarbete (det vill säga [http://sv.wikipedia.org/wiki/Copyleft copyleft]) och skydd av grundläggande friheter  
Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]]. -->
vara [[permissible restrictions|godtagbara restriktioner]].


== Definition av fria kulturella verk ==
== Definition av fria kulturella verk ==


För att verk ska anses som fria, ''måste'' de täckas av en fri kulturell licens, eller så ''måste'' dess legala status erbjuda samma ''grundläggande friheter'' som är uppräknade ovan. Detta är dock inte ett tillräckligt krav. Ett specifikt verk kan vara ofritt på andra sätt som begränsar de grundläggande friheterna. Detta är de ytterligare krav som ställs för att ett verk ska anses som fritt:<!--  In order to be considered free, a work ''must'' be covered by a Free Culture License, or its legal status ''must'' provide the same ''essential freedoms'' enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free: -->
För att verk ska anses som fria, ''måste'' de antingen lagts under en licens för fria kulturella verk eller så ''måste'' dess juridiska status erbjuda de ''grundläggande friheter'' som räknas upp ovan. Detta krav är dock inte tillräckligt för att verket ska anses som fritt. Ett specifikt verk kan vara ofritt på andra sätt som begränsar de grundläggande friheterna. Detta är de ytterligare krav som måste uppfyllas för att ett verk ska anses som fritt:
 
* '''Tillgängligheten till källdata:''' När ett färdigt verk har erhållits genom kompilering eller processning av en källfil eller filer från flera källor, bör all underliggande källdata vara tillgänglig tillsammans med verket under samma förutsättningar. Detta kan vara partituret till en musikalisk komposition, modeller som använts för en tredimensionell scen, data för en forskningspublikation, källkoden till en applikation eller någon annan liknande information.
* '''Användningen av ett fritt format:''' För digitala filer bör inte formatet vara patentskyddat, såvida inte en världsomfattande, obegränsad och oåterkallelig royaltyfri överlåtelse ges för att använda den patenterade teknologin. Medan ofria format ibland används av praktiska skäl, så måste en kopia i fritt format finnas tillgänglig för att verket ska anses fritt.
* '''Inga tekniska restriktioner:''' Verket måste vara tillgängligt i en form där inga tekniska åtgärder används för att begränsa friheterna som räknas upp ovan.
* '''Inga andra restriktioner eller begränsningar:''' Verket får inte täckas av legala restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som privata rättigheter) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan användas med befintliga legala undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.
 
Med andra ord, när en användare av ett verk inte lagligt eller praktiskt kan utöva sina grundläggande friheter, så kan inte verket anses vara och ska inte kallas för "fritt".
<!--


* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
* '''Tillgängliga källdata:''' När ett färdigt verk har erhållits genom sammanställning eller bearbetning av en eller flera källfiler, bör all underliggande källdata vara tillgängliga tillsammans med verket och på samma villkor. Det kan gälla partitur till musikstycken, modeller som använts för scenografi, data för vetenskapliga skrifter, källkod till datorprogram eller annan liknande information.
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
* '''Fritt format:''' Vad gäller digitala filer bör inte formatet vara patentskyddat, såvida inte en världsomfattande, obegränsad och oåterkallelig royaltyfri rätt givits för att använda den patenterade tekniken. Ofria format används ibland av praktiska skäl, men ett exemplar ''måste'' finnas tillgängligt i fritt format för att verket ska anses fritt.
* '''No technical restrictions:''' The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
* '''Inga tekniska begränsningar:''' Verket måste vara tillgängligt i en form där inga tekniska åtgärder används för att begränsa de friheter som räknas upp ovan.
* '''No other restrictions or limitations:''' The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
* '''Inga andra restriktioner eller begränsningar:''' Verket får inte omfattas av några juridiska restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som [privata rättigheter]) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan använda sig av befintliga juridiska undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.


In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free." -->
Med andra ord: när den som använder ett verk inte juridiskt eller praktiskt kan utöva sina grundläggande friheter, så kan inte verket anses vara och bör inte kallas för "fritt".


== Ytterligare läsning ==
== Ytterligare läsning ==


* Se [[Licenses]] för en diskussion kring enskilda licenser och huruvida de stämmer överens med denna definition.
* [[Licenses]] (engelska). Diskussion kring enskilda licenser och huruvida de stämmer överens med denna definition.
* Se [[History]] för acceptans och bakgrund till denna definition.
* [[History]] (engelska). Information om denna definitions upphovsmän och bakgrund.
* Se [[FAQ]] för frågor och svar.
* [[FAQ]] (engelska). Frågor och svar.
* Se [[Portal:Index]] för ämnesspecifika sidor om fria kulturella verk.
* [[Portal:Index]] (engelska). Ämnesspecifika sidor om fria kulturella verk.


== Versionshantering ==
== Versioner ==


Nya versioner av denna definition ska släppas så snart konsensus (direkt eller genom omröstning under [[authoring process]]) har uppnåtts om föreslagna ändringar. Numreringen kommer att vara 0.x för utkast, 1.x, 2.x .. för stora releaser, x.1, x.2 .. för mindre releaser. En mindre release släpps när texten ändras på ett sätt som inte kollliderar med omfattningen av existerande eller hypotetiska licenser som täcks av denna definition.
Nya versioner av denna definition kommer att släppas så snart konsensus (direkt eller genom omröstning, enligt [[authoring process]]) har uppnåtts om föreslagna ändringar. Numreringen kommer att vara 0.x för utkast, 1.x, 2.x .. för större förändringar, x.1, x.2 .. för mindre förändringar. En mindre förändring innebär att texten ändrats på ett sätt som inte påverkar de existerande eller hypotetiska licenser som omfattas av denna definition.  
<!--
New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
-->


__NOTOC__
__NOTOC__


__NOTOC__
__NOTOC__

Latest revision as of 20:24, 11 August 2023

Stabil version
Detta är stabil version 1.1 av definitionen. Versionsnumret kommer att uppdateras allteftersom definitionen utvecklas. Den redigeringsbara (engelskspråkiga) versionen av sidan finns på Definition/Unstable. Se skrivarprocess (engelska) för mer information, samt översättningar (engelska) om du vill hjälpa till med att översätta versionen.

Sammanfattning[edit]

Detta dokument definierar "fria kulturella verk" (free cultural works) som verk eller uttryck som utan hinder kan studeras, användas, kopieras och/eller förändras av vem som helst och för vilket syfte som helst. Det beskriver även vissa godtagbara begränsningar, som tar hänsyn till eller skyddar dessa grundläggande friheter. Definitionen skiljer mellan fria verk och fria licenser, som kan användas för att skydda ett fritt verks status. Definitionen är inte själv en licens, utan ett verktyg för att bestämma huruvida ett verk eller en licens ska betraktas som "fri".

Inledning[edit]

Sociala och tekniska framsteg gör det möjligt för en växande del av mänskligheten att ta del av, skapa, förändra, publicera och distribuera olika typer av verk - konstverk, forsknings- och utbildningsmaterial, mjukvara, artiklar. Kort sagt: Vad som helst som kan återges i digital form. Många sammanhang har skapats för att utöva dessa nya möjligheter, och samla en skatt av verk som kan användas på nytt av vem som helst.

De flesta upphovsmän har, oavsett vilket fält de verkar inom eller om de är amatörer eller yrkesmän, ett sant intresse av att gynna ett ekosystem där verk kan spridas, återanvändas och bearbetas på kreativa sätt. Ju lättare det är att återanvända och bearbeta verk, desto mer berikas våra kulturer.

För att försäkra sig om att detta ekosystem fungerar smidigt, bör verk som har en upphovsman vara fria. Med frihet menas här:

 • frihet att använda verket, och avnjuta fördelen av att använda det
 • frihet att studera verket, och tillämpa den kunskap som hämtas därur
 • frihet att skapa och sprida flera exemplar av informationen eller det konstnärliga verket, både hela verket eller bitar därav
 • frihet att förändra och förbättra, och att sprida det förändrade verket vidare

Om en upphovsman inte gör något åt det omfattas dennes verk av befintliga upphovsrättslagar. Dessa gör ordentliga inskränkningar i vad andra kan och inte kan göra med verket. Upphovsmannen kan göra sina verk fria genom att välja mellan ett flertal juridiska dokument som kallas licenser. Att upphovsmän väljer att lägga sina verk under en fri licens, innebär inte att de förlorar alla sina rättigheter, men det ger andra de friheter som beskrivs ovan.

Det är viktigt att verk som hävdas vara fria faktiskt och utan risker erbjuder de friheter som nämnts tidigare. Det är därför vi nedan ger en exakt definition av frihet för licenser och för verk som har en upphovsman.

Att identifiera verk som fria[edit]

Detta är definitionen av fria kulturella verk. Vi uppmuntrar upphovsmän som beskriver sina verk att hänvisa till den här definitionen som "Detta är ett fritt licensierat verk, enligt hur begreppet beskrivs i Definitionen av fria kulturella verk". Den som inte tycker om begreppet "fria kulturella verk" kan använda den mer allmänt hållna termen "fritt innehåll", alternativt hänvisa till någon av de befintliga rörelser som beskriver liknande friheter i mer specifika sammanhang. Vi uppmanar också till att använda någon av logotyperna och knapparna för fria kulturella verk, vilka inte ligger under någon upphovsrätt.

Man bör vara medveten om att sådana termer faktiskt inte ger de rättigheter som beskrivs i denna definition. För att ett verk ska vara helt fritt måste det använda någon av de fria kulturlicenserna, alternativt inte täckas av upphovsrätt.

Vi avråder från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av frihet. Exempel på sådana är öppet innehåll (Open Content) och fri tillgång (Open access). Dessa termer syftar ofta på innehåll som är tillgängligt under regler som är "mindre restriktiva" än gällande upphovsrättslagar, eller för verk som bara "är tillgängliga på internet".

Definition av licenser för fria kulturella verk[edit]

Licenser är juridiska instrument som den som äger en viss juridisk rättighet kan använda för att överföra denna rättighet till tredje part. Licenser för fria kulturella verk tar inte bort några rättigheter. Det är alltid frivilligt att godkänna dem, och om så sker garanterar de friheter som upphovsrättslagen inte erbjuder. När de accepterats begränsar eller minskar de aldrig existerande undantag i upphovsrättslagarna.

Grundläggande friheter[edit]

För att en licens ska betraktas som fri enligt denna definition, måste den utan begränsningar uppfylla följande friheter:

 • frihet att använda och framföra verket: Licenstagaren måste tillåtas att använda verket på vilket sätt som helst, privat eller offentligt. För de typer av verk där det är relevant, bör friheten inkludera alla bearbetningar ("relaterade rättigheter") som exempelvis framförande eller tolkningar av verket. Det får inte finnas några undantag för exempelvis hänsyn till politiska eller religiösa intressen.
 • frihet att studera verket och ta del av informationen: Den som använder verket under licensen ska tillåtas att undersöka verket och använda den kunskap som går att få ut av det, på vilket sätt som helst. Licensen får till exempel inte begränsa reverse engineering.
 • frihet att sprida verket i flera exemplar: Kopior ska kunna säljas, bytas eller ges bort gratis, både ingående i ett större verk, i en samling eller för sig själva. Det får inte finnas någon begränsning vad gäller den mängd information som kan kopieras. Det får inte heller finnas någon begränsning vad gäller vem som får kopiera informationen eller vart informationen kan kopieras.
 • frihet att sprida bearbetningar av verk: För att ge alla möjlighet att förbättra ett verk, får inte licensen begränsa spridning av förändrade versioner (eller för fysiska verk, ett verk som på något sätt härrör från orginalet), oavsett vilka avsikter och syften förändringarna har. Vissa restriktioner kan dock tillämpas för att skydda dessa grundläggande friheter eller för att bevara upphovsmannens ideella rättigheter (se nedan).

Godtagbara restriktioner[edit]

Inte alla inskränkningar vad gäller användning eller spridning av verk hindrar de grundläggande friheterna. Särskilt anses krav på erkännande av upphovsmannen, symmetriskt samarbete (det vill säga copyleft) och skydd av grundläggande friheter vara godtagbara restriktioner.

Definition av fria kulturella verk[edit]

För att verk ska anses som fria, måste de antingen lagts under en licens för fria kulturella verk eller så måste dess juridiska status erbjuda de grundläggande friheter som räknas upp ovan. Detta krav är dock inte tillräckligt för att verket ska anses som fritt. Ett specifikt verk kan vara ofritt på andra sätt som begränsar de grundläggande friheterna. Detta är de ytterligare krav som måste uppfyllas för att ett verk ska anses som fritt:

 • Tillgängliga källdata: När ett färdigt verk har erhållits genom sammanställning eller bearbetning av en eller flera källfiler, bör all underliggande källdata vara tillgängliga tillsammans med verket och på samma villkor. Det kan gälla partitur till musikstycken, modeller som använts för scenografi, data för vetenskapliga skrifter, källkod till datorprogram eller annan liknande information.
 • Fritt format: Vad gäller digitala filer bör inte formatet vara patentskyddat, såvida inte en världsomfattande, obegränsad och oåterkallelig royaltyfri rätt givits för att använda den patenterade tekniken. Ofria format används ibland av praktiska skäl, men ett exemplar måste finnas tillgängligt i fritt format för att verket ska anses fritt.
 • Inga tekniska begränsningar: Verket måste vara tillgängligt i en form där inga tekniska åtgärder används för att begränsa de friheter som räknas upp ovan.
 • Inga andra restriktioner eller begränsningar: Verket får inte omfattas av några juridiska restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som [privata rättigheter]) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan använda sig av befintliga juridiska undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.

Med andra ord: när den som använder ett verk inte juridiskt eller praktiskt kan utöva sina grundläggande friheter, så kan inte verket anses vara och bör inte kallas för "fritt".

Ytterligare läsning[edit]

 • Licenses (engelska). Diskussion kring enskilda licenser och huruvida de stämmer överens med denna definition.
 • History (engelska). Information om denna definitions upphovsmän och bakgrund.
 • FAQ (engelska). Frågor och svar.
 • Portal:Index (engelska). Ämnesspecifika sidor om fria kulturella verk.

Versioner[edit]

Nya versioner av denna definition kommer att släppas så snart konsensus (direkt eller genom omröstning, enligt authoring process) har uppnåtts om föreslagna ändringar. Numreringen kommer att vara 0.x för utkast, 1.x, 2.x .. för större förändringar, x.1, x.2 .. för mindre förändringar. En mindre förändring innebär att texten ändrats på ett sätt som inte påverkar de existerande eller hypotetiska licenser som omfattas av denna definition.