Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Fi

From Definition of Free Cultural Works
Revision as of 08:36, 3 May 2024 by Mormegil (talk | contribs) (Reverted edits by 66.154.176.57 (talk) to last revision by Mormegil)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Tiivistelmä[edit]

Tämä asiakirja määrittelee "vapaat kulttuuriteokset" teoksina tai esityksinä, joita kuka tahansa voi vapaasti tutkia, soveltaa, kopioida ja/tai muunnella mihin tahansa tarkoitukseen. Se myös kuvaa hyväksyttäviä rajoituksia jotka ylläpitävät tai suojaavat edellämainittuja vapauksia. Määritelmä erottaa vapaat teokset vapaista lisensseistä, joita voidaan käyttää suojaamaan vapaan teoksen asiantilaa oikeudellisin keinoin. Määritelmä itsessään ei ole lisenssi; se on vain väline sen määrittämiseksi voidaanko teoksen tai lisenssin käsittää olevan "vapaa".


Johdanto[edit]

Sosiaaliset ja teknologiset edistysaskeleet mahdollistavat kasvavalle osalle ihmiskuntaa monenlaisten teosten vastaanoton, luomisen, muuntamisen, julkaisemisen ja levityksen – taideteosten, tieteellisten ja opetustarkoituksellisten aineistojen, ohjelmistojen, artikkelien – lyhyesti: kaiken minkä voi esittää digitaalisessa muodossa. Useita yhteisöjä on muodostunut hyödyntämään näitä mahdollisuuksia ja luomaan yhteisesti uudelleenkäytettävien teosten varannon.

Useimmilla teoksen tekijöillä, oli sitten heidän toimintakenttänsä, harrastuneisuutensa tai ammattimaisuutensa tila mikä tahansa, on aito mielenkiinto suosia sellaista ekosysteemiä jossa teokset voivat levitä sekä olla uudelleenkäytettävissä ja johdettavissa luovin tavoin. Mitä helpompaa on käyttää ja johtaa teoksia, sitä rikkaammaksi kulttuurimme tulee.

Varmistaaksemme että tämä ekosysteemi toimii herkän jouhevasti, tekijöiden teoksien pitäisi olla vapaita, ja vapaalla tarkoitamme:

 • vapautta käyttää teosta ja nauttia sen käyttämisen hyödyistä
 • vapautta tutkia teosta ja soveltaa siitä hankittua tietoa
 • vapautta tehdä ja levittää kopioita, osaksi tai kokonaisuudessaan, sen sisällöstä ja ilmaisusta
 • vapautta tehdä muutoksia ja parannuksia. ja levittää johdettuja teoksia

Näiden vapauksien pitäisi olla saatavilla kaikille, kaikkialla, milloin tahansa. Niiden ei pitäisi olla rajoitettuja sen mukaan, missä asiayhteydessä teosta käytetään. Luovuutta on sellainen toimi missä käytetään olemassaolevaa hyödykettä sellaisella tavalla johon ei ollut ennen löytynyt näkemystä.

Useimmissa maissa kuitenkaan näitä vapauksia ei pidetä voimassa, vaan alistetaan tekijänoikeus lainsäädäntönä yleisesti tunnetuilla laeilla. Ne pitävät teoksen tekijöitä jumalankaltaisina luojina ja antavat näille yksinomaisen monopolin siihen miten "heidän sisältöään" voidaan käyttää ja uudelleenkäyttää. Tämä monopoli haittaa kulttuurin kukoistusta, ja se ei edes auta teosten tekijöiden taloudellista tilannetta siinä määrin kuin se suojelee kaikkein voimakkaimpien julkaisutoimintaa tekevien yhtiöiden liiketoimintamallia.

Näistä laeista huolimatta, teosten tekijät voivat antaa teoksensa vapaiksi valitsemalla valtaisasta vapaina lisensseinä tunnettujen lakiasiakirjojen valikoimasta. Kun teoksen tekijä valitsee asettaa teoksensa vapaan lisenssin alle, se ei tarkoita että hän luopuu kaikista oikeuksistaan, mutta se antaa kaikille vapaudet jotka on lueteltu yllä.

On tärkeää että mikä tahansa teos joka väittää olevansa vapaa tarjoaa, käytännöllisellä tavalla ja ilman riskejä, edellämainitut vapaudet. Siksi me tämän jälkeen annamme tarkan vapauden määritelmän lisensseille ja tekijän teoksille.


Vapaan kulttuurin teokseksi esittäytyminen[edit]

Tämä on vapaan kultuurin teoksen määritelmä, ja kun kuvailette teostanne, kannustamme teitä viittaamaan tähän määritelmään, tähän tapaan, "tämä on vapaasti lisensoitu teos, niinkuin selitetään vapaan kulttuurin teoksen määritelmässä." Jos ette pidä termistä "vapaan kulttuurin teos," voitte käyttää yleisempää termiä "vapaa sisältö," tai viitata niiden sijasta yhteen olemassaoleviin liikkeisiin jotka ilmaisevat samankaltaisia vapauksia täsmennetymmässä asiayhteydessä. Me kannustamme teitä myös käyttämään vapaan kulttuurin teosten logoja ja nappeja, jotka ovat täysin tekijänoikeusvapaita (Public Domain).

Ottakaa vaarin että siten esittäytyminen ei itse asiassa suo noita oikeuksia jotka tässä määritelmässä kuvataan; jotta teoksesi on aidosti vapaa, sen täytyy käyttää yhtä vapaan kulttuurin lisensseistä tai olla täysin tekijänoikeusvapaa (Public Domain).

Suosittelemme että vapaan kultuurin teokseksi esittäytymisen sijasta ette käyttäisi toisenlaisia termejä kuten "avoin sisältö" ja "vapaasti saatavilla" jotka eivät välitä selkeätä vapauden määrittelyä. Näitä termejä usein käytetään kun viitataan sisältöön joka on tarjolla "vähemmän rajoittavien" ehtojen alla kuin olemassaolevat tekijänoikeus lait, tai jopa teoksiin jotka vain "löytyvät netistä".


Vapaan kulttuurin teosten määrittely[edit]

Lisenssit ovat lainopillisia välineitä joiden kautta tiettyjen lainopillisten oikeuksien haltija voi siirtää näitä oikeuksia kolmansille tahoille. Vapaan kulttuurin lisenssit eivät ota oikeuksia pois -- ne ovat aina ehdollisia hyväksyä, ja jos hyväksytyt, suovat vapauksia joita tekijänoikeuslaki pelkästään ei tarjoa. Kun hyväksytään, ne eivät koskaan rajoita tai kavenna tekijänoikeuslaeissa jo olemassaolevia lieventäviä poikkeuksia.

Välttämättömät vapaudet[edit]

Jotta voidaan tunnustaa "vapaaksi" tämän määritelmän alla, lisenssin täytyy suoda seuraavat vapaudet ilman rajoitusta:

 • Vapaus käyttää ja esittää teos: Lisensoijalle täytyy sallia teoksen kaikkinainen käyttö, yksityinen tai julkinen. Sellaisille teoksille joissa se kuuluu asiaan, tämän vapauden täytyy sisältää kaikenlaiset johdannaiset käytöt ("liitännäisoikeudet") kuten teoksen esittäminen tai tulkitsminen. Tälle ei saa olla minkäänlaisia poikkeuksia suhteessa esimerkiksi poliittisiin tai uskonnollisiin katsantoihin.
 • Vapaus tutkia teosta ja soveltaa sen tietoa: Lisensoijan täytyy sallia tutkia teosta ja käyttää teoksesta saamaansa tietoa millä tavalla tahansa. Lisenssi ei voi, esimerkiksi, rajoittaa "reverse engineering" menetelmiä (tapaa tuottaa samanlaiset vasteet antava laite tutkimalla millaisilla vasteilla laite reagoi erilaisiin sille annetuihin syötteisiin).
 • Vapaus uudelleen levittää kopioita: Jotta se antaa kaikille kyvyn parantaa teosta, lisenssi ei saa rajoittaa vapautta levittää muunnettua muotoa (tai, käsinkosketeltavien teosten kyseessä ollessa, teosta joka on jotenkin johteinen alkuperäisestä), riippumatta sellaisten muunnosten tarkoituksesta ja niiden takana olevasta tahdosta. Kuitenkin, joitakin rajoituksia voidaan soveltaa näiden välttämättömien vapauksien suojaamiseksi tai jotta voidaan suojata tekijän oikeus tulla mainituna teoksensa tekijänä. (asiasta alempana lisää)

Luvalliset rajoitukset[edit]

Kaikki rajoitukset teosten käyttöä ja levitystä varten eivät ehkäise välttämättömiä vapauksia. Nimenomaisesti, vaatimukset teoksen tekijän nimeämiseksi, tasapuolisen yhteistoimisen tuottamisen (eli siis "copyleft"), ja välttämättömien vapauksien suojaaminen katsotaan luvallisiksi rajoituksiksi.


Vapaiden kulttuuristen teosten määrittely[edit]

Jotta se voidaan käsittää vapaaksi, teoksen täytyy olla vapaan kulttuurin lisenssin kattama, tai sen lainopillisen tilan täytyy tarjota samat välttämättömät vapaudet jotka luetellaan yllä. Se ei ole kuitenkaan ehto jonka täyttäminen riittää. Nimenomaisesti, tietty teos voi olla epävapaa tavoilla jotka rajoittavat välttämättömiä vapauksia toisin tavoin. Nämä ovat täytettävät lisäehdot, jotta teos voidaan käsittää vapaaksi:

 • Lähteenä käytetyn tietosisällön saatavuus: Missä lopputeos on saatu aikaan lähdetiedoston tai useampien lähdetiedostojen koostamisen tai käsittelyn kautta, kaiken pohjustavian lähdetietosisältöjen täytyy olla saatavilla teoksen itsensä rinnalla, ja samoilla ehdoilla. Tämä voi olla musiikkisävellyksen nuotit, kolmiulotteiseen maisemaan liittyvät mallit, tieteellisen julkaisun tiedot, tietokoneohjelmasovelluksen lähdekoodi, tai mikä tahansa senkaltainen tieto.
 • Vapaan formaatin käyttö: Digitaalisissa tiedostoissa, formaatti jossa teos on saatavilla ei saisi olla patenttien suojaama, jollei maailmanlaajuista rajoittamatonta ja peruuttamatonta rojaltimaksutonta lahjoitusta anneta tämän patentoidun teknologian käyttämiseen. Vaikka ei-vapaita formaatteja voidaan joskus käyttää käytännöllisistä syistä, vapaan formaatin kopion täytyy olla saatavilla jotta teoksen voidaan käsittää olevan vapaa.
 • Ei teknisluonteisia rajoituksia: Teoksen täytyy olla saatavilla formaatissa jossa minkäänlaisia teknisiä keinoja ei käytetä edellä lueteltujen vapauksien rajoittamiseksi.
 • Ei mitään muita rajoituksia eikä estoja: Teos itse ei saa olla lainopillisten rajoituksien alla (patentit, sopimukset, jne.) eikä estojen (kuten yksityisyyden-suoja oikeudet) jotka haittaisivat yllä lueteltuja vapauksia. Teos voi käyttää olemassaolevia laillisia lieventäviä poikkeuksia tekijänoikeuslainsäädännössä (siteeratakseen tekijänoikeuden alaisia teoksia), vaikkakin vain sellaiset osat siitä jotka ovat kiistatta vapaita muodostavat vapaan teoksen.

Toisin sanoen, sikäli kun teoksen käyttäjä ei voi laillisesti tai käytännöllisesti toimeksipanna perustavien vapauksiensa käyttöä, teosta ei voida käsittää, eikä pidä kutsua "vapaaksi."


Aiheesta lisää[edit]

 • Lue lisenssit jossa keskustellaan yksittäisistä lisensseistä, ja siitä täyttävätkö ne tämän määritelmän vai eivät.
 • Lue historia jossa annetaan kunnia niille joille se kuuluu ja taustaa tälle määritelmälle.
 • Lue FAQ jossa on joitain usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastaukset niihin.
 • Lue Portal:Index jossa on aihekohtaisia sivuja vapaista kultturisista teoksista.


Versiointi[edit]

Uudet tämän määritelmän versiot annetaan julkaistavaksi niin pian kuin konsensus (joka saavutetaan suoraan tai äänestyksellä kuten authoring processin mukaisesti) on kehitetty ehdotettujen muutosten ympärille. Numerointi on 0.x alustaville luonnosjulkaisuille, 1.x, 2.x .. merkittävimmille julkaisuversioille, x.1, x.2 .. pienille julkaisuversioille. Pieni versio annetaan julkaistavaksi kun tekstiä on muunnettu tavoilla jotka eivät vaikuta siihen kuinka laaja on määrältään se nykyisten tai hypoteettisten lisenssien jotka tämä määritelmä kattaa joukko.