Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "User:Spiritia/Definition-bg"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
Line 52: Line 52:
 
Не всички ограничения върху употребата или разпространението на творбите възпрепятствят основните свободи. В частност, за допустими ограничения се смятат изискването за признание, за симетрично сътрудничество (т.е. "копилефт"), и за опазването на основните свободи.
 
Не всички ограничения върху употребата или разпространението на творбите възпрепятствят основните свободи. В частност, за допустими ограничения се смятат изискването за признание, за симетрично сътрудничество (т.е. "копилефт"), и за опазването на основните свободи.
  
== Defining Free Cultural Works ==
+
== Дефиниране на Свободни произведения на културата ==
  
In order to be considered free, a work ''must'' be covered by a Free Culture License, or its legal status ''must'' provide the same ''essential freedoms'' enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:
+
За да се смята за свободно, едно произведение ''трябва'' да бъде защитено с Лиценз на свободната култура, или правният му статут ''трябва'' да предоставя същите ''основни свободи'', изброени по-горе. Това обаче не е достатъчно условие, тъй като дадена творба е възможно да бъде несвободна по други начини, които ограничават основните свободи. Ето кои са допълнителните условия, необходими за да се смята една творба за свободна:
  
* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
+
* '''Достъп до програмния код:''' В случаите когато окончателен продукт се получава след компилация или друга обработка на един или повече файлове с програмен код, тези файлове трябва да се предоставят наред с окончателния продукт, лицензирани под същите условия. Може да става дума за програмен код на компютърно приложение, нотния запис на музикална композиция, модели използвани в 3D анимация или всякаква друга подобна информация.  
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
+
* '''Употреба на свободен формат:''' За цифрови файлове, форматът, в който се предоставя творбата, не трябва да бъде защитен с патенти, освен съществува неограничено и неотменимо разрешение в световен мащаб за безплатно използване на патентованата технология. В случаите, когато несвободни формати се използват от практически съображения, произведението се смята за свободно само ако се предостави достъп и до копие в свободен формат.
* '''No technical restrictions:''' The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
+
* '''Липса на технически ограничения:''' Произведението трябва да се предостави във форма, при която никакви технически мерки не могат да ограничат свободите, описани по-горе.
* '''No other restrictions or limitations:''' The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
+
* '''Липса на други ограничения:''' Самата творба не може да бъде защитена от правни (патенти, договори, и т.н.) или други ограничения (като право на защита на личните данни), които могат да накърнят изброените по-горе свободи. Една творба може да се възползва от изключенията в законите за авторското право (с цел да цитира творби със запазени авторски права), но въпреки това само частите от творбата, които са недвусмислено свободни представляват свободна творба.
  
In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."
+
С други думи, в случаите когато потребител на творбата не може законно или практически да упражнява своите основни свободи, творбата не може да бъде смятана и наричана "свободна".
  
 
== Further reading ==
 
== Further reading ==

Revision as of 13:46, 30 March 2008

Stable version
Това е стабилната версия 1.0 на дефиницията. Номерът на версията ще се обнови, когато дефиницията претърпи развитие. Версия за редактиране може да се намери на страницата Definition/Unstable. За повече информация вижте упътване за авторския процес, както и страницата с преводи ако желаете да допринесете с версия на вашия език.

Резюме

Този документ дефинира "Свободните произведения на културата" ("Free Cultural Works") като произведения или форми на изразяване, които могат да бъдат свободно изучавани, прилагани, копирани и/или променяни, от всеки и за всякаква цел. Документът още описва определени допустими ограничения, които зачитат или защитават тези четири основни свободи. Дефиницията прави разлика между свободните творби и свободните лицензи, which могат да се използват за правна защита на статута на свободната творба. Дефиницията сама по себе си не е лиценз; но тя е средството, с което може да се определи дали дадена творба или лиценз могат да се възприемат като "свободни".

Преамбюл

Социалният и технологичен прогрес прави възможно за все по-голяма част от човечеството да има достъп, да създава, променя, публикува и разпространява разнообразни творби - произведения на изкуството, научни и образователни материали, софтуер, статии - на кратко: всичко, което може да се представи в цифров вид. Сформират са се много общности, които се възползват от тези нови възможности и създават съкровищници от колективно и многократно използваеми творби.

Повечето автори, без значение от сферата на дейността си или статута си на аматьори или професионалисти, имат искрения интерес да се благоприятства една екосистема, в която творбите могат да се разпространяват, многократно използват и променят по творчески начини. Колкото по-лесно е да се творбите да се използват повторно и да им се правят производни работи, толкова по-богати стават нашите култури.

За да се осигури гладкото функциониране на тази екосистема, авторските произведенията е необходимо да бъдат свободни, като под свобода се има предвид:

 • свободата да се ползва произведението и да се извлича изгода от неговата употреба,
 • свободата да се изучава произведението и да се прилагат знанията, продобити от него,
 • свободата да се правят и разпространяват копия на информацията или (изображението/expression) на произведението, изцяло или в някаква негова част,
 • свободата да се правят промени и подобрения и тези производните работи да се разпространяват.

Упражняването на тези четири свободи трябва да е достъпно за всекиго, навсякъде и по всяко време. Те не трябва да бъдат ограничавани по отношение на контекста, в който творбата се използва. Творческото начало бележи действията по употреба на съществуващ ресурс по начин, който не е прилаган до този момент.

В повечето държави обаче тези свободи не се подкрепят, а се потъпкват от закони, обикновено наричани закони за авторското право. Те разглеждат авторите като богоподобни създания и им дават изключителен монопол да определят как да се използва "тяхното съдържание". Този монопол възпрепятства разцвета на културата и дори не допринася за финансовото благополучие на авторите толкова, колкото покровителства бизнес модела на най-мощните издателски компании.

Въпреки тези закони, авторите могат да освобождават произведенията си като избират между огромен набор от правни документи, известни като свободни лицензи. За един автор, изборът да отдаде творбата си под свободен лиценз не означава той да изгуби всичките си права, а да даде на всекиго четирите свободи, описани по-горе.

Важно е всяко произведение, което претендира да бъде свободно, да предоставя тези свободи на практика и без какъвто и да е правен риск. Ето защо по-надолу следва прецизна дефиниция на свободата за лицензи и авторски произведения.

Идентифициране на Свободните произведения на културата

Това е Определението на Свободни произведения на културата, и когато описвате вашето произведение ви насърчаваме да давате за справка тази дефиниция, например "Това е творба под свободен лиценз, според Определението на Свободни произведения на културата." Ако не харесвате термина "Свободно произведение на културата," можете да използвате родовия термин "Свободно съдържание" или да се отнесете към някое от съществуващите движения, които изразяват подобни свободи в по-специфични контексти. Също така ви насърчаваме да използвате логата и бутоните, които са в сферата на общественото достояние.

Трябва да имате предвид, че идентификацията на едно произведение като Свободно произведение на културата не удостоява фактически правата, описани в тази дефиниция; за да бъде творбата ви истински свободна, тя трябва да е лицензирана под някой от Лицензите на свободната култура или да бъде в сферата на общественото достояние.

Не ви съветваме да идентифицирате Свободните произведения на културата с други термини, които не дават ясно определение на свободата, като например "Отворено съдържание" и "Отворен достъп". Тези термини често се използват за съдържанието, което е достъпно под "по-малко ограничителни" условия от тези на съществуващите закони за авторското право, или дори за произведения които просто са "достъпни в Мрежата".

Дефиниране на Лицензи на свободната култура

Лицензите са правни инструменти, чрез които носителят на определени юридически права може да прехвърли тези права на трети страни. Лицензите на свободната култура (Free Culture Licenses) не отнемат права -- не е задължително да бъдат приемани, а ако бъдат -- те официално дават свободи, които законите за авторското право сами по себе си не могат да предложат. Приемането им не ограничава или намалява правната сила на съществуващите свободи в законите за авторското право.

Основни свободи

За да бъде припознат като "свободен" по силата на тази дефиниция, един лиценз трябва да предоставя следните свободи без ограничение:

 • Свободата за използване и изпълнение на произведението: Лицензополучателят трябва да има разрешението да използва произведението за всякаква цел, частна или обществена. Когато е приложимо за съответните видове произведения, тази свобода включва всички произтичащи видове употреба ("свързани права") като изпълнение или интерпретация на творбата. Не могат да се правят изключения, свързани с например политически или религиозни съображения.
 • Свободата да се изучава творбата и да се прилага информацията от нея: Лицензополучателят трябва да има разрешението да изследва произведението и да прилага по всякакъв начин знанието придобито от нея. Лицензът не може да поставя ограничения, например пред обратната разработка (т.нар. reverse engineering, т.е. декомпилирането на програма с цел извличане програмния код или част от него).
 • Свободата на свой ред да се разпространяват копия: Копията могат да се продават, разменят или подаряват, да се разпространяват като част от по-голямо произведение, колекция или самостоятелно. Не трябва да има ограничение над количеството информация, която може да бъде копирано. Не може да има ограничения над това кой и къде извършва копирането на информацията.
 • Свободата за разпространение на производни работи: С цел да се даде на всекиго възможност да подобрява творбата, лицензът не може да ограничава свободата за разпространение на нейна модифицирана версия (или, за физически обекти, обект по някакъв начин производен на оригинала), без значение от намерението и целта на модификацията. Все пак, могат да се приложат някои ограничения с цел защита на тези основни свободи или признаването на авторството на създателите.

Допустими ограничения

Не всички ограничения върху употребата или разпространението на творбите възпрепятствят основните свободи. В частност, за допустими ограничения се смятат изискването за признание, за симетрично сътрудничество (т.е. "копилефт"), и за опазването на основните свободи.

Дефиниране на Свободни произведения на културата

За да се смята за свободно, едно произведение трябва да бъде защитено с Лиценз на свободната култура, или правният му статут трябва да предоставя същите основни свободи, изброени по-горе. Това обаче не е достатъчно условие, тъй като дадена творба е възможно да бъде несвободна по други начини, които ограничават основните свободи. Ето кои са допълнителните условия, необходими за да се смята една творба за свободна:

 • Достъп до програмния код: В случаите когато окончателен продукт се получава след компилация или друга обработка на един или повече файлове с програмен код, тези файлове трябва да се предоставят наред с окончателния продукт, лицензирани под същите условия. Може да става дума за програмен код на компютърно приложение, нотния запис на музикална композиция, модели използвани в 3D анимация или всякаква друга подобна информация.
 • Употреба на свободен формат: За цифрови файлове, форматът, в който се предоставя творбата, не трябва да бъде защитен с патенти, освен съществува неограничено и неотменимо разрешение в световен мащаб за безплатно използване на патентованата технология. В случаите, когато несвободни формати се използват от практически съображения, произведението се смята за свободно само ако се предостави достъп и до копие в свободен формат.
 • Липса на технически ограничения: Произведението трябва да се предостави във форма, при която никакви технически мерки не могат да ограничат свободите, описани по-горе.
 • Липса на други ограничения: Самата творба не може да бъде защитена от правни (патенти, договори, и т.н.) или други ограничения (като право на защита на личните данни), които могат да накърнят изброените по-горе свободи. Една творба може да се възползва от изключенията в законите за авторското право (с цел да цитира творби със запазени авторски права), но въпреки това само частите от творбата, които са недвусмислено свободни представляват свободна творба.

С други думи, в случаите когато потребител на творбата не може законно или практически да упражнява своите основни свободи, творбата не може да бъде смятана и наричана "свободна".

Further reading

 • See Licenses for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
 • See History for acknowledgments and background on this definition.
 • See the FAQ for some questions and answers.
 • See Portal:Index for topic-specific pages about free cultural works.

Versioning

New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the authoring process) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.