Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "User:Spiritia/Definition-bg"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
m (Reverted edits by 174.221.0.20 (talk) to last revision by Spiritia)
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 27: Line 27:
 
Важно е всяко произведение, което претендира да бъде свободно, да предоставя тези свободи на практика и без какъвто и да е правен риск. Ето защо по-надолу следва прецизна '''дефиниция на свободата''' за лицензи и авторски произведения.
 
Важно е всяко произведение, което претендира да бъде свободно, да предоставя тези свободи на практика и без какъвто и да е правен риск. Ето защо по-надолу следва прецизна '''дефиниция на свободата''' за лицензи и авторски произведения.
  
== Identifying Free Cultural Works ==
+
== Идентифициране на Свободните произведения на културата ==
  
 
Това е ''Определението на Свободни произведения на културата'', и когато описвате вашето произведение ви насърчаваме да давате за справка тази дефиниция, например "Това е творба под свободен лиценз, според ''Определението на Свободни произведения на културата''."  Ако не харесвате термина "Свободно произведение на културата," можете да използвате родовия термин "Свободно съдържание" или да се отнесете към някое от [[Existing Movements|съществуващите движения]], които изразяват подобни свободи в по-специфични контексти. Също така ви насърчаваме да използвате [[logos and buttons|логата и бутоните]], които са в сферата на общественото достояние.
 
Това е ''Определението на Свободни произведения на културата'', и когато описвате вашето произведение ви насърчаваме да давате за справка тази дефиниция, например "Това е творба под свободен лиценз, според ''Определението на Свободни произведения на културата''."  Ако не харесвате термина "Свободно произведение на културата," можете да използвате родовия термин "Свободно съдържание" или да се отнесете към някое от [[Existing Movements|съществуващите движения]], които изразяват подобни свободи в по-специфични контексти. Също така ви насърчаваме да използвате [[logos and buttons|логата и бутоните]], които са в сферата на общественото достояние.
Line 35: Line 35:
 
Не ви съветваме да идентифицирате Свободните произведения на културата с други термини, които не дават ясно определение на свободата, като например "Отворено съдържание" и "Отворен достъп". Тези термини често се използват за съдържанието, което е достъпно под "по-малко ограничителни" условия от тези на съществуващите закони за авторското право, или дори за произведения които просто са "достъпни в Мрежата".
 
Не ви съветваме да идентифицирате Свободните произведения на културата с други термини, които не дават ясно определение на свободата, като например "Отворено съдържание" и "Отворен достъп". Тези термини често се използват за съдържанието, което е достъпно под "по-малко ограничителни" условия от тези на съществуващите закони за авторското право, или дори за произведения които просто са "достъпни в Мрежата".
  
== Defining Free Culture Licenses ==
+
== Дефиниране на Лицензи на свободната култура ==
  
Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.
+
Лицензите са правни инструменти, чрез които носителят на определени юридически права може да прехвърли тези права на трети страни. Лицензите на свободната култура (Free Culture Licenses) не отнемат права -- не е задължително да бъдат приемани, а ако бъдат -- те официално дават свободи, които законите за авторското право сами по себе си не могат да предложат. Приемането им не ограничава или намалява правната сила на съществуващите свободи в законите за авторското право.
  
=== Essential freedoms ===
+
=== Основни свободи ===
  
In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation:
+
За да бъде припознат като "свободен" по силата на тази дефиниция, един лиценз трябва да предоставя следните свободи без ограничение:
  
* '''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
+
* '''Свободата за използване и изпълнение на произведението:''' Лицензополучателят трябва да има разрешението да използва произведението за всякаква цел, частна или обществена. Когато е приложимо за съответните видове произведения, тази свобода включва всички произтичащи видове употреба ("свързани права") като изпълнение или интерпретация на творбата. Не могат да се правят изключения, свързани с например политически или религиозни съображения.
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
+
* '''Свободата да се изучава творбата и да се прилага информацията от нея:''' Лицензополучателят трябва да има разрешението да изследва произведението и да прилага по всякакъв начин знанието придобито от нея. Лицензът не може да поставя ограничения, например пред обратната разработка (т.нар. reverse engineering, т.е. декомпилирането на програма с цел извличане програмния код или част от него).
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
+
* '''Свободата на свой ред да се разпространяват копия:''' Копията могат да се продават, разменят или подаряват, да се разпространяват като част от по-голямо произведение, колекция или самостоятелно. Не трябва да има ограничение над количеството информация, която може да бъде копирано. Не може да има ограничения над това кой и къде извършва копирането на информацията.
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original), regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).
+
* '''Свободата за разпространение на производни работи:''' С цел да се даде на всекиго възможност да подобрява творбата, лицензът не може да ограничава свободата за разпространение на нейна модифицирана версия (или, за физически обекти, обект по някакъв начин производен на оригинала), без значение от намерението и целта на модификацията. Все пак, могат да се приложат някои ограничения с цел защита на тези основни свободи или признаването на авторството на създателите.
  
=== Permissible restrictions ===
+
=== Допустими ограничения ===
  
Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]].
+
Не всички ограничения върху употребата или разпространението на творбите възпрепятствят основните свободи. В частност, за допустими ограничения се смятат изискването за признание, за симетрично сътрудничество (т.е. "копилефт"), и за опазването на основните свободи.
  
== Defining Free Cultural Works ==
+
== Дефиниране на Свободни произведения на културата ==
  
In order to be considered free, a work ''must'' be covered by a Free Culture License, or its legal status ''must'' provide the same ''essential freedoms'' enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:
+
За да се смята за свободно, едно произведение ''трябва'' да бъде защитено с Лиценз на свободната култура, или правният му статут ''трябва'' да предоставя същите ''основни свободи'', изброени по-горе. Това обаче не е достатъчно условие, тъй като дадена творба е възможно да бъде несвободна по други начини, които ограничават основните свободи. Ето кои са допълнителните условия, необходими за да се смята една творба за свободна:
  
* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
+
* '''Достъп до програмния код:''' В случаите когато окончателен продукт се получава след компилация или друга обработка на един или повече файлове с програмен код, тези файлове трябва да се предоставят наред с окончателния продукт, лицензирани под същите условия. Може да става дума за програмен код на компютърно приложение, нотния запис на музикална композиция, модели използвани в 3D анимация или всякаква друга подобна информация.  
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
+
* '''Употреба на свободен формат:''' За цифрови файлове, форматът, в който се предоставя творбата, не трябва да бъде защитен с патенти, освен съществува неограничено и неотменимо разрешение в световен мащаб за безплатно използване на патентованата технология. В случаите, когато несвободни формати се използват от практически съображения, произведението се смята за свободно само ако се предостави достъп и до копие в свободен формат.
* '''No technical restrictions:''' The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
+
* '''Липса на технически ограничения:''' Произведението трябва да се предостави във форма, при която никакви технически мерки не могат да ограничат свободите, описани по-горе.
* '''No other restrictions or limitations:''' The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
+
* '''Липса на други ограничения:''' Самата творба не може да бъде защитена от правни (патенти, договори, и т.н.) или други ограничения (като право на защита на личните данни), които могат да накърнят изброените по-горе свободи. Една творба може да се възползва от изключенията в законите за авторското право (с цел да цитира творби със запазени авторски права), но въпреки това само частите от творбата, които са недвусмислено свободни представляват свободна творба.
  
In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."
+
С други думи, в случаите когато потребител на творбата не може законно или практически да упражнява своите основни свободи, творбата не може да бъде смятана и наричана "свободна".
  
== Further reading ==
+
== За допълнителна информация ==
  
* See [[Licenses]] for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
+
* Вижте страницата [[Licenses|Лицензи]], където са дискутирани отделните лицензи и дали те отговарят на това определение или не.
* See [[History]] for acknowledgments and background on this definition.
+
* Вижте страницата [[History|История]] за благодарности и предисторията на това определение.
* See the [[FAQ]] for some questions and answers.
+
* Вижте [[FAQ|Често задаваните въпроси]] за някои въпроси и отговори.
* See [[Portal:Index]] for topic-specific pages about free cultural works.
+
* Вижте страницата [[Portal:Index]] за специфични страници по темата за свободните произведения на културата.
  
== Versioning ==
+
== Версии ==
  
New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
+
Нови версии на тази дефиниция ще бъдат обнародвани в момента, в който се постигне консенсус (при обсъждания или гласуване в [[authoring process|процеса на създаване]]) относно предложени промени. Номерацията ще бъде 0.x за първоначалния чернови вариант, 1.x, 2.x .. за версии съдържащи съществени промени, x.1, x.2 .. за версии съдържащи второстепенни промени. Такава версия е налице когато промените по текста нямат отражение върху обхвата на съществуващите или хипотетичните лицензи, които включва тази дефиниция.
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 15:04, 6 February 2017

Stable version
Това е стабилната версия 1.0 на дефиницията. Номерът на версията ще се обнови, когато дефиницията претърпи развитие. Версия за редактиране може да се намери на страницата Definition/Unstable. За повече информация вижте упътване за авторския процес, както и страницата с преводи ако желаете да допринесете с версия на вашия език.

Резюме[edit]

Този документ дефинира "Свободните произведения на културата" ("Free Cultural Works") като произведения или форми на изразяване, които могат да бъдат свободно изучавани, прилагани, копирани и/или променяни, от всеки и за всякаква цел. Документът още описва определени допустими ограничения, които зачитат или защитават тези четири основни свободи. Дефиницията прави разлика между свободните творби и свободните лицензи, which могат да се използват за правна защита на статута на свободната творба. Дефиницията сама по себе си не е лиценз; но тя е средството, с което може да се определи дали дадена творба или лиценз могат да се възприемат като "свободни".

Преамбюл[edit]

Социалният и технологичен прогрес прави възможно за все по-голяма част от човечеството да има достъп, да създава, променя, публикува и разпространява разнообразни творби - произведения на изкуството, научни и образователни материали, софтуер, статии - на кратко: всичко, което може да се представи в цифров вид. Сформират са се много общности, които се възползват от тези нови възможности и създават съкровищници от колективно и многократно използваеми творби.

Повечето автори, без значение от сферата на дейността си или статута си на аматьори или професионалисти, имат искрения интерес да се благоприятства една екосистема, в която творбите могат да се разпространяват, многократно използват и променят по творчески начини. Колкото по-лесно е да се творбите да се използват повторно и да им се правят производни работи, толкова по-богати стават нашите култури.

За да се осигури гладкото функциониране на тази екосистема, авторските произведенията е необходимо да бъдат свободни, като под свобода се има предвид:

 • свободата да се ползва произведението и да се извлича изгода от неговата употреба,
 • свободата да се изучава произведението и да се прилагат знанията, продобити от него,
 • свободата да се правят и разпространяват копия на информацията или (изображението/expression) на произведението, изцяло или в някаква негова част,
 • свободата да се правят промени и подобрения и тези производните работи да се разпространяват.

Упражняването на тези четири свободи трябва да е достъпно за всекиго, навсякъде и по всяко време. Те не трябва да бъдат ограничавани по отношение на контекста, в който творбата се използва. Творческото начало бележи действията по употреба на съществуващ ресурс по начин, който не е прилаган до този момент.

В повечето държави обаче тези свободи не се подкрепят, а се потъпкват от закони, обикновено наричани закони за авторското право. Те разглеждат авторите като богоподобни създания и им дават изключителен монопол да определят как да се използва "тяхното съдържание". Този монопол възпрепятства разцвета на културата и дори не допринася за финансовото благополучие на авторите толкова, колкото покровителства бизнес модела на най-мощните издателски компании.

Въпреки тези закони, авторите могат да освобождават произведенията си като избират между огромен набор от правни документи, известни като свободни лицензи. За един автор, изборът да отдаде творбата си под свободен лиценз не означава той да изгуби всичките си права, а да даде на всекиго четирите свободи, описани по-горе.

Важно е всяко произведение, което претендира да бъде свободно, да предоставя тези свободи на практика и без какъвто и да е правен риск. Ето защо по-надолу следва прецизна дефиниция на свободата за лицензи и авторски произведения.

Идентифициране на Свободните произведения на културата[edit]

Това е Определението на Свободни произведения на културата, и когато описвате вашето произведение ви насърчаваме да давате за справка тази дефиниция, например "Това е творба под свободен лиценз, според Определението на Свободни произведения на културата." Ако не харесвате термина "Свободно произведение на културата," можете да използвате родовия термин "Свободно съдържание" или да се отнесете към някое от съществуващите движения, които изразяват подобни свободи в по-специфични контексти. Също така ви насърчаваме да използвате логата и бутоните, които са в сферата на общественото достояние.

Трябва да имате предвид, че идентификацията на едно произведение като Свободно произведение на културата не удостоява фактически правата, описани в тази дефиниция; за да бъде творбата ви истински свободна, тя трябва да е лицензирана под някой от Лицензите на свободната култура или да бъде в сферата на общественото достояние.

Не ви съветваме да идентифицирате Свободните произведения на културата с други термини, които не дават ясно определение на свободата, като например "Отворено съдържание" и "Отворен достъп". Тези термини често се използват за съдържанието, което е достъпно под "по-малко ограничителни" условия от тези на съществуващите закони за авторското право, или дори за произведения които просто са "достъпни в Мрежата".

Дефиниране на Лицензи на свободната култура[edit]

Лицензите са правни инструменти, чрез които носителят на определени юридически права може да прехвърли тези права на трети страни. Лицензите на свободната култура (Free Culture Licenses) не отнемат права -- не е задължително да бъдат приемани, а ако бъдат -- те официално дават свободи, които законите за авторското право сами по себе си не могат да предложат. Приемането им не ограничава или намалява правната сила на съществуващите свободи в законите за авторското право.

Основни свободи[edit]

За да бъде припознат като "свободен" по силата на тази дефиниция, един лиценз трябва да предоставя следните свободи без ограничение:

 • Свободата за използване и изпълнение на произведението: Лицензополучателят трябва да има разрешението да използва произведението за всякаква цел, частна или обществена. Когато е приложимо за съответните видове произведения, тази свобода включва всички произтичащи видове употреба ("свързани права") като изпълнение или интерпретация на творбата. Не могат да се правят изключения, свързани с например политически или религиозни съображения.
 • Свободата да се изучава творбата и да се прилага информацията от нея: Лицензополучателят трябва да има разрешението да изследва произведението и да прилага по всякакъв начин знанието придобито от нея. Лицензът не може да поставя ограничения, например пред обратната разработка (т.нар. reverse engineering, т.е. декомпилирането на програма с цел извличане програмния код или част от него).
 • Свободата на свой ред да се разпространяват копия: Копията могат да се продават, разменят или подаряват, да се разпространяват като част от по-голямо произведение, колекция или самостоятелно. Не трябва да има ограничение над количеството информация, която може да бъде копирано. Не може да има ограничения над това кой и къде извършва копирането на информацията.
 • Свободата за разпространение на производни работи: С цел да се даде на всекиго възможност да подобрява творбата, лицензът не може да ограничава свободата за разпространение на нейна модифицирана версия (или, за физически обекти, обект по някакъв начин производен на оригинала), без значение от намерението и целта на модификацията. Все пак, могат да се приложат някои ограничения с цел защита на тези основни свободи или признаването на авторството на създателите.

Допустими ограничения[edit]

Не всички ограничения върху употребата или разпространението на творбите възпрепятствят основните свободи. В частност, за допустими ограничения се смятат изискването за признание, за симетрично сътрудничество (т.е. "копилефт"), и за опазването на основните свободи.

Дефиниране на Свободни произведения на културата[edit]

За да се смята за свободно, едно произведение трябва да бъде защитено с Лиценз на свободната култура, или правният му статут трябва да предоставя същите основни свободи, изброени по-горе. Това обаче не е достатъчно условие, тъй като дадена творба е възможно да бъде несвободна по други начини, които ограничават основните свободи. Ето кои са допълнителните условия, необходими за да се смята една творба за свободна:

 • Достъп до програмния код: В случаите когато окончателен продукт се получава след компилация или друга обработка на един или повече файлове с програмен код, тези файлове трябва да се предоставят наред с окончателния продукт, лицензирани под същите условия. Може да става дума за програмен код на компютърно приложение, нотния запис на музикална композиция, модели използвани в 3D анимация или всякаква друга подобна информация.
 • Употреба на свободен формат: За цифрови файлове, форматът, в който се предоставя творбата, не трябва да бъде защитен с патенти, освен съществува неограничено и неотменимо разрешение в световен мащаб за безплатно използване на патентованата технология. В случаите, когато несвободни формати се използват от практически съображения, произведението се смята за свободно само ако се предостави достъп и до копие в свободен формат.
 • Липса на технически ограничения: Произведението трябва да се предостави във форма, при която никакви технически мерки не могат да ограничат свободите, описани по-горе.
 • Липса на други ограничения: Самата творба не може да бъде защитена от правни (патенти, договори, и т.н.) или други ограничения (като право на защита на личните данни), които могат да накърнят изброените по-горе свободи. Една творба може да се възползва от изключенията в законите за авторското право (с цел да цитира творби със запазени авторски права), но въпреки това само частите от творбата, които са недвусмислено свободни представляват свободна творба.

С други думи, в случаите когато потребител на творбата не може законно или практически да упражнява своите основни свободи, творбата не може да бъде смятана и наричана "свободна".

За допълнителна информация[edit]

 • Вижте страницата Лицензи, където са дискутирани отделните лицензи и дали те отговарят на това определение или не.
 • Вижте страницата История за благодарности и предисторията на това определение.
 • Вижте Често задаваните въпроси за някои въпроси и отговори.
 • Вижте страницата Portal:Index за специфични страници по темата за свободните произведения на културата.

Версии[edit]

Нови версии на тази дефиниция ще бъдат обнародвани в момента, в който се постигне консенсус (при обсъждания или гласуване в процеса на създаване) относно предложени промени. Номерацията ще бъде 0.x за първоначалния чернови вариант, 1.x, 2.x .. за версии съдържащи съществени промени, x.1, x.2 .. за версии съдържащи второстепенни промени. Такава версия е налице когато промените по текста нямат отражение върху обхвата на съществуващите или хипотетичните лицензи, които включва тази дефиниция.