Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Talk:Definition/Sv

From Definition of Free Cultural Works
< Talk:Definition
Revision as of 21:26, 22 February 2007 by Habj (talk | contribs) ("Permissible restrictions")
Jump to navigation Jump to search

Definition av fria kulturella verk

Texten i sista punkten i avsnittet Definition av fria kulturella verk:

  • Inga andra restriktioner eller begränsningar: Verket får inte täckas av legala restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som privata rättigheter) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan användas med befintliga legala undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.

har jag översatt från

  • No other restrictions or limitations: The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.

Jag är osäker på den översättningen, framför allt sista meningen. Det låter konstigt att endast delar av ett verk kan vara fria medan andra delar inte är det.

//StefanB 08:41, 22 February 2007 (CET)

Authoring process

Uppdateringsprocess? Redigeringsprocess? Andra förslag på översättning av Authoring process?

//StefanB 08:46, 22 February 2007 (CET)

"Permissible restrictions"

Jag frågade Eloquence på IRC om möjliga synonymer till "permissible" i sammanhanget, och fick svaret "allowable, acceptable". Det är mycket lättare att skriva en rimlig mening om man tillåter sig en översättning av "acceptable" istället för "permissible" - "tillåten" tycker jag blir lite konstigt i sammanhanget. "Godtagbar" borde IMHO bevara både innehållet på ett godtagbart sätt. // Habj 20:26, 22 February 2007 (CET)