Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Licenses/NC/Nl

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 11: Line 11:
 
De belangrijkste problemen met NC-licenties zijn de volgende:
 
De belangrijkste problemen met NC-licenties zijn de volgende:
  
* Ze maken uw werk <b>tegenstrijdig, incompatibel</b> met een groeiende hoeveelheid van vrije inhoud, zelfs als u afgeleide werken of combinaties wil toestaan.
+
*They make your work <B>incompatible</B> with a growing body of free content, even if you do want to allow derivative works or combinations.
* Ze kunnen andere <b>fundamentele en weldadige gebruiken</b> van uw werk uitsluiten die u eigenlijk wel wil toestaan.
+
*They may rule out other <B>basic and beneficial uses</B> which you want to allow.
* Ze ondersteunen huidige, bijna-oneindige <b>copyright-voorwaarden</b>.
+
*They support current, near-infinite <B>copyright terms</B>.
* Het is onwaarschijnlijk dat ze de mogelijke <b>winst</b> van uw werk doen stijgen, een ''gelijk delen''-licentie (''Share Alike'' of SA) kan er even goed voor zorgen dat uw werk niet geëxploiteerd wordt.
+
*They are unlikely to increase the potential <B>profit</B> from your work, and a share-alike license serves the goal to protect your work from exploitation equally well.
  
Er zijn misschien omstandigheden waarin -NC de enige, en daardoor de beste, optie is, maar dit aantal omstandigheden zou moeten dalen naarmate de businessmodellen rond vrije inhoud evolueren.
+
There may be circumstances where -NC is the only (and therefore best) available option, but that number of circumstances should decrease as the business models around free content evolve.  
  
''(Zou deze vertaling, vooral van de laatste twee paragrafen, nog eens nagekeken kunnen worden?)''
+
Further translation requested.
 
 
''Verdere vertaling gevraagd. Further translation requested.''
 

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)