Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "Licenses/CC-BY-SA-4.0"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
(→‎Legal code: CC-BY-SA/4.0/legalcode)
(→‎Legal code: CC-BY-SA/4.0/legalcode)
Line 1: Line 1:
 
{{:Licenses/CC-BY-SA}}
 
{{:Licenses/CC-BY-SA}}
 +
Радионица: „Да ли треба забранити употребу цигарета на јавним местима?“
 +
Креатор радионице: Сунчица Радивојевић, педагог школе
 +
Реализатори: ментор Дебатног клуба са ученицима ДК школе и представницима одељења од првог до трећег разреда
 +
Време и место одржавања: уторак, 30.05.2017. у 13:10 у медијатеци
 +
Циљеви радионице:
 +
1. Обележити Дан без дуванског дима (31.05.)
 +
2. Дебатом и дискусијом омогућити ученицима развијање исправних здравсвених и етичких принципа
 +
3. Подићи ниво знања ученика о здравственом и етичком проблему конзумирања дувана
 +
4. Подићи ниво свести о значају заштите од дуванског дима
 +
5. Превентивно деловање на зависност од никотина
 +
6. Подићи ниво одговорности ученика за исправне одлуке и предузимања одговарајућих мера здравствене заштите
 +
7. Подићи ниво професионалне одговорности – давање информација о штетности пушења и  начину одвикавања
  
  
иму за израду Развојног плана школе
+
Исходи радионице:
Мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе садржај појединих наставних предмета
+
 
 +
1. Обогаћено знање о штетности дувана за активне и пасивне пушаче
 +
2. Заузет став да је потребно заштити непушаче од пасивног конзумирања дувана
 +
3. Ученици подстакнути на размишљање о сопственој одговорности при избору конзумирања дувана и боравка у просторији са дуванским димом
 +
4. Дате смернице за поступање о у случају развијене зависности од никотина
 +
5. Ученици подстакнути на преузимање личне и професионалне одговорности за коришћење информација и знања из области заштите здравља
 +
 
 +
Ток радионице:
 +
Увод (8 мин)
 +
1. Саопштавање циљева радионице (2-3 мин)
 +
2. Приказивање ТВ прилога о штетности дуванског дима (3 мин)
 +
3. Најављивање дебате на тему „Да ли треба забранити употребу цигарета на јавним местима?“ и објашњење циља дебате (2 мин)
 +
Централни део (до 30 мин)
 +
Дебата ученика представника Дебатног клуба у форми Британска парламентарна дебата
 +
 
 +
Завршни део (до 10 мин):
 +
Након закључивања дебате укључивање осталих ученика у дискусију питањима:
 +
1. Којој екипи би сте дали више поена – који је тим био убедљивији у својим аргументима и начину њиховог изношења – афирмацијском или негацијском?
 +
2. Да ли желите да поставите неко питање екипама?
 +
3. Да ли ћете у будуће размислити када доносите одлуке о пушењу или изласку и задржавању на местима где се пуши?
 +
4. Којих ћете се чињеница сетити када доносите одлуку о пушењу?
 +
5. Којих ћете се података сетити када доносите одлуку о местима на које излазите?
 +
6. Да ли ћете се приклонити већини или ћете покушати да их убедите да не излазе на места где се пуши?
 +
7. Да ли ћете као будући здравствени радници апеловати на људе из вашег окружења да не пуше или да не угрожавају друге својом  навиком?
 +
8. Где пушачи могу да траже помоћ за одвикавање од пушења?
 +
 
 +
Давање закључка од васпитног значаја за ученике – подстицање на личну одговорност:
 +
 
 +
• Да увек о сваком проблему треба промишљати и доносити закључак, формирати свој суд и став на основу аргумената
 +
• Увек деловати тако да се лична и професионална одговорност види и да позитивно утиче и на друге, јер ништа боље не делује од примера
 +
 
  
Носиоци активности Активност Временска динамика Индикатори праћења очекиваних исхода Мониторинг и евалуација
 
Наставници свих предмета Анкетирање о интересовањима ученика за ваннаставне активности На почетку школске године Број секција и број опредељених ученика Извештај стручних већа о одабраним ваннаставним активностима
 
Наставници
 
у конслултацији са стручном службом Дефинисање поступака и њихова примена у идентификацији ученика са изузетним способностима
 
Током школске године Израђен образац и протокол  за идентификацију ученика са изузетним способностима Извештај Стручног тима за инклузивно образовање (СТИО)
 
  
Наставници Додатна настава Према плану ГПРШ-а Број реализованих часова додатне наставе, број и врста такмичења Извештаји наставника и
 
Стручних већа
 
Наставници Ваннаставне активности –
 
Секције, клубови и друге ваннаставне активности Према плану ГПРШ-а Број реализованих часова секција Извештаји наставника и Стручних већа
 
Наставници Часови пројектне наставе Према плану ГПРШ-а Број реализованих часова пројектне наставе Извештаји наставника и Стручних већа
 
Наставници и партнери локалне средине, универзитетски наставници Угледни и промотивни часови у сарадњи са универзитетским партнерима Током школске године Број реализованих угледних и промотивних часова Извештаји наставника,
 
Стручних већа и Тима за стручно усавршавање
 
Наставници више сродних предмета Међупредметно планирање На почетку и током школске године Број реализованих заједничких активности Извештај Тима за међупредметно планирање,
 
Записници са састанака,
 
израда плана,
 
дневна припрема
 
Едукатори по одабиру управе Школе Едукација наставника за коришћење дигиталне школске платформе Према плану Тима за стручно усавршавање Број одржаних едукација и обухват наставника
 
Број дељених наставних садржаја Извештаји о стручном усавршавању, број дељених материјала на платформи
 
Наставници у консултацији са стручном службом Припрема диференцираних и индивидуализованих задатака и наставних садржаја
 
Током школске године Број припремљених
 
диференцираних и индивидуализованих задатака и наставних садржаја
 
Записници и извештаји са сатанака ИОП тимова
 
Тим за израду пројеката,
 
ученици Израда пројеката  и укључивање ученика Током школске године Број апликација на конкурсима за школске  пројекте Записници и извештаји Тима за израду пројеката
 
Наставници у консултацији са стручном службом Угледни часови или други облици рада са ученицима са применом знања стечених на семинару Током школске године Број угледних часова Записници и извештаји стручних већа и Тима за стручно усавршавање
 
  
У Нишу,
 
12.4.2021.год.
 
  
Руководилац Тима за самовредновање
 
и Тима за развој школског програма у сарадњи са члановима тимова
 
  
Сунчица Станковић Радивојевић
 
  
 
This work is licensed under version 4.0 of the Creative Commons CC-BY-SA license. The above human readable summary does not constitute an actual grant of license; please review https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode for the legal code of the license.
 
This work is licensed under version 4.0 of the Creative Commons CC-BY-SA license. The above human readable summary does not constitute an actual grant of license; please review https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode for the legal code of the license.

Revision as of 15:57, 14 April 2021


The Creative Commons Attribution–ShareAlike License is one of the copyleft licenses created by the Creative Commons project. A work licensed in this way grants all the four freedoms listed in the definition of free cultural works:

Fd sq icon use.svg The freedom to use and perform the work: The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
Fd sq icon study.svg The freedom to study the work and apply the information: The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
Fd sq icon copy.svg The freedom to redistribute copies: Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
Fd sq icon add.svg The freedom to distribute derivative works: In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original), regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors.

The license places three key restrictions on those freedoms:

Fd sq icon drm blu.svg

No DRM or TPM

You must not restrict access to the work using technical measures, or otherwise attempt to impose limitations on the freedoms above.

Fd sq icon by grn.svg

Attribution

You must give proper attribution to the author and retain the license notice.

Fd sq icon sa blu.svg

Copyleft

You must release derivative works under an identical or similar license


Радионица: „Да ли треба забранити употребу цигарета на јавним местима?“ Креатор радионице: Сунчица Радивојевић, педагог школе Реализатори: ментор Дебатног клуба са ученицима ДК школе и представницима одељења од првог до трећег разреда Време и место одржавања: уторак, 30.05.2017. у 13:10 у медијатеци Циљеви радионице: 1. Обележити Дан без дуванског дима (31.05.) 2. Дебатом и дискусијом омогућити ученицима развијање исправних здравсвених и етичких принципа 3. Подићи ниво знања ученика о здравственом и етичком проблему конзумирања дувана 4. Подићи ниво свести о значају заштите од дуванског дима 5. Превентивно деловање на зависност од никотина 6. Подићи ниво одговорности ученика за исправне одлуке и предузимања одговарајућих мера здравствене заштите 7. Подићи ниво професионалне одговорности – давање информација о штетности пушења и начину одвикавања


Исходи радионице:

1. Обогаћено знање о штетности дувана за активне и пасивне пушаче 2. Заузет став да је потребно заштити непушаче од пасивног конзумирања дувана 3. Ученици подстакнути на размишљање о сопственој одговорности при избору конзумирања дувана и боравка у просторији са дуванским димом 4. Дате смернице за поступање о у случају развијене зависности од никотина 5. Ученици подстакнути на преузимање личне и професионалне одговорности за коришћење информација и знања из области заштите здравља

Ток радионице: Увод (8 мин) 1. Саопштавање циљева радионице (2-3 мин) 2. Приказивање ТВ прилога о штетности дуванског дима (3 мин) 3. Најављивање дебате на тему „Да ли треба забранити употребу цигарета на јавним местима?“ и објашњење циља дебате (2 мин) Централни део (до 30 мин) Дебата ученика представника Дебатног клуба у форми Британска парламентарна дебата

Завршни део (до 10 мин): Након закључивања дебате укључивање осталих ученика у дискусију питањима: 1. Којој екипи би сте дали више поена – који је тим био убедљивији у својим аргументима и начину њиховог изношења – афирмацијском или негацијском? 2. Да ли желите да поставите неко питање екипама? 3. Да ли ћете у будуће размислити када доносите одлуке о пушењу или изласку и задржавању на местима где се пуши? 4. Којих ћете се чињеница сетити када доносите одлуку о пушењу? 5. Којих ћете се података сетити када доносите одлуку о местима на које излазите? 6. Да ли ћете се приклонити већини или ћете покушати да их убедите да не излазе на места где се пуши? 7. Да ли ћете као будући здравствени радници апеловати на људе из вашег окружења да не пуше или да не угрожавају друге својом навиком? 8. Где пушачи могу да траже помоћ за одвикавање од пушења?

Давање закључка од васпитног значаја за ученике – подстицање на личну одговорност:

• Да увек о сваком проблему треба промишљати и доносити закључак, формирати свој суд и став на основу аргумената • Увек деловати тако да се лична и професионална одговорност види и да позитивно утиче и на друге, јер ништа боље не делује од примера
This work is licensed under version 4.0 of the Creative Commons CC-BY-SA license. The above human readable summary does not constitute an actual grant of license; please review https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode for the legal code of the license.