Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Sv

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
Stabil version
Detta är den stabila versionen 1.0 av definitionen. Versionsnumret kommer att uppdateras då definitionen utvecklas. Den redigeringsbara versionen finns under Definition/Unstable. Se authoring process för mer information och translations om du vill översätta versionen till ett annat språk.

Sammanfattning

Detta dokument definierar "fria kulturella verk" (free cultural works) som verk eller framställningar som fritt kan studeras, användas, kopieras och/eller modifieras av vem som helst och för vilket syfte som helst. Det beskriver även vissa tillåtna begränsningar som tar hänsyn till eller skyddar dessa grundläggande friheter. Definitionen skiljer mellan fria verk och fria licenser, som kan användas för att lagligt skydda statusen på ett fritt verk. Definitionen är inte en licens; den är ett verktyg för att bestämma om ett verk eller en licens ska betraktas som fri.

Inledning

Social och teknisk utveckling gör det möjligt för en växande del av mänskligheten att ta del av, skapa, ändra, publicera och distribuera olika typer av verk - konstverk, forsknings- och utbildningsmaterial, mjukvaror, artiklar - kort sagt: Vad som helst som kan återges i digital form. Många communities har anpassats för att kunna klara av dessa nya möjligheter och skapa en skatt av insamlade återanvändbara verk.

De flesta upphovsmän, oavsett inom vilket område eller deras amatörmässiga eller professionella status, har ett genuint intresse av att uppmuntra till ett ekosystem där arbeten kan spridas, återanvändas och bearbetas på kreativa sätt. Ju lättare det är att återanvända och bearbeta verk, desto rikare blir våra kulturer.

För att garantera en önskvärd funktionalitet av detta ekosystem, bör upphovsmännens verk vara fria, och med frihet menar vi:

 • Fria att använda verket och ta del av fördelarna av att använda det
 • Fria att studera verket och använda kunskapen vi får av det
 • Fria att skapa och vidaredistribuera kopior, helt eller delvis av informationen eller [framställningen]
 • Fria att göra förändringar och förbättringar och att distribuera bearbetade verk

Dessa friheter bör vara tillgängliga för alla, var som helst och när som helst. De bör inte begränsas av det område som verket används inom. Kreativitet är en handling där en existerande resurs används på ett sätt som inte tidigare har kunnat föreställas.

I de flesta länder upprätthålls dock inte dessa friheter, utan istället undertrycks de av de lagar som vanligen kallas upphovsrättslagar. De betraktar upphovsmän som gudalika och ger dem exklusivt monopol som till exempel hur deras material kan återanvändas. Detta monopol hindrar att kulturen blomstrar och hjälper inte den ekonomiska situationen för upphovsmännen lika mycket som affärerna för de mäktigaste publiceringsföretagen.

Trots dessa lagar kan upphovsmän göra sina verk fria genom ett flertal lagliga dokument som kallas fria licenser. Att en upphovsman väljer att släppa sitt verk under en fri licens betyder inte att denne förlorar sina rättigheter till det, utan rätten för andra att använda det under de friheter som beskrivs ovan.

Det är viktigt att ett verk som är hävdas vara fritt innehåller, i praktiken och utan risker, de tidigare nämnda friheterna. Det är därför vi hädanefter ger en precis definition av frihet av licenser och [upphovsmännens verk].

Identifiering av fria kulturella verk

Detta är definitionen av fria kulturella verk och när du beskriver ditt verk, så får du gärna hänvisa till den här definitionen som "Detta är ett fritt licensierat verk som det beskrivs i Definitionen av fria kulturella verk" Om du inte tycker att begreppet "fria kulturella verk" passar, så kan du använda den mer omfattande termen "fritt innehåll", eller istället referera till en av de befintliga [rörelserna] i Existing Movements. Du får också gärna använda någon av Free Cultural Works logotyper och knappar som ligger under public domain.

Var dock medveten om att en sådan identifiering inte ger de rättigheter som beskrivs i denna definition. För att ditt verk ska vara helt fritt så måste det ha någon av fria kulturlicenserna eller vara i public domain.

Vi avråder dig från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av friheten, som till exempel öppet innehåll (Open Content) och fri tillgång (Open access). Dessa termer används ofta för att hänvisa till innehåll som är tillgängligt under mindre restriktiva regler än upphovsrättslagar, eller för verk som bara är tillgängliga på internet.

Definition av fria kulturella licenser

Licenser är legala instrument genom vilka ägaren av en speciell laglig rättighet kan överföra denna till tredje part. Fria kulturella licenser fråntar inga rättigheter -- de är alltid frivilliga att acceptera och om de accepteras så medger de friheter som inte upphovsrättslagen ensam kan göra. När de accepteras så begränsar eller minskar de aldrig existerande undantag i upphovsrättslagarna.

Grundläggande friheter

För att en licens ska vara fri under denna definition, så måste den medge följande friheter utan begränsningar:

 • Friheten att använda och framföra verket: Den som har licensen måste tillåtas vilken användning som helst av verket, privat eller offentlig. För typer av verk där det är relevant, bör friheten inkludera alla bearbetningar ("relaterade rättigheter") som till exempel att framföra eller tolka verket. Det får inte finnas några undantag, som till exempel politiska eller religiösa överväganden.
 • Friheten att studera verket och ta del av informationen: Den som har licensen ska tillåtas att undersöka verket och använda den kunskap som går att få ut av det, på vilket sätt som helst. Licensen får till exempel inte begränsa reverse_engineering.
 • Friheten att vidaredistribuera kopior: Kopior ska kunna säljas, bytas eller ges bort gratis som del av ett större verk, en samling eller oberoende av något. Det får inte finnas någon begränsning i den mängd information som kan kopieras. Det får inte heller finnas någon begränsning av vem som får kopiera informationen eller var informationen kan kopieras till.
 • Friheten att vidaredistribuera bearbetade verk: För att ge alla möjlighet att förbättra ett verk, får inte licensen begränsa distributionen av en modifierad version (eller för fysiska verk, ett verk som någon har bearbetat ur orginalet), oavsett intentionerna och syftet med sådana förändringar. Vissa restriktioner kan dock användas för att skydda dessa grundläggande friheter eller tillskrivningen av upphovsmannen (se nedan).

Tillåtna restriktioner

Inte alla restriktioner i användningen eller distribueringen av verk hindrar de grundläggande friheterna. Krav på tillskrivning, likformighet (det vill säga copyleft) och skydd av grundläggande friheter anses vara tillåtna restriktioner.

Definition av fria kulturella verk

För att verk ska anses som fria, måste de täckas av en fri kulturell licens, eller så måste dess kulturella status erbjuda samma grundläggande friheter som är uppräknade ovan. Detta är dock inte ett tillräckligt krav. Ett specifikt verk kan vara ofritt på andra sätt som begränsar de grundläggande friheterna. Detta är de ytterligare krav som ställs för att ett verk ska anses som fritt:

 • Tillgängligheten till källdata: När ett färdigt verk har erhållits genom kompilering eller processning av en källfil eller filer från flera källor, bör all underliggande källdata vara tillgänglig tillsammans verket under samma förutsättningar. Detta kan vara partituret till en musikalisk komposition, modeller som använts för en tredimensionell scen, data för en forskningspublikation, källkoden till en applikation eller någon annan liknande information.
 • Användningen av ett fritt format: För digitala filer bör inte formatet vara patentskyddat, såvida inte en världsomfattande, obegränsad och oåterkallelig royaltyfri överlåtelse ges för att använda den patenterade teknologin. Medan ofria format ibland används av praktiska skäl, så måste en kopia i fritt format finnas tillgänglig för att verket ska anses fritt.
 • Inga tekniska restriktioner: Verket måste vara tillgängligt i en form där inga tekniska åtgärder används för att begränsa friheterna som räknas upp ovan.
 • Inga andra restriktioner eller begränsningar: Verket får inte täckas av legala restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som privata rättigheter) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. [Ett verk kan användas för existerande legala undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), om endast de delar av det som är entydigt fria utgör ett fritt verk.]

Med andra ord, när en användare av ett verk inte lagligt eller praktiskt kan utöva sina grundläggande friheter, så kan inte verket anses vara och ska inte kallas för "fritt".

Further reading

 • See Licenses for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
 • See History for acknowledgments and background on this definition.
 • See the FAQ for some questions and answers.
 • See Portal:Index for topic-specific pages about free cultural works.

Versioning

New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the authoring process) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.