Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Sv: Difference between revisions

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
Line 45: Line 45:
Vi avråder dig från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av friheten, som till exempel ''öppet innehåll'' (Open Content) och ''fri tillgång'' (Open access). Dessa termer används ofta för att hänvisa till innehåll som är tillgängligt under mindre restriktiva regler än upphovsrättslagar, eller för verk som bara är tillgängliga på internet.<!-- mindre restriktiva We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web". -->
Vi avråder dig från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av friheten, som till exempel ''öppet innehåll'' (Open Content) och ''fri tillgång'' (Open access). Dessa termer används ofta för att hänvisa till innehåll som är tillgängligt under mindre restriktiva regler än upphovsrättslagar, eller för verk som bara är tillgängliga på internet.<!-- mindre restriktiva We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web". -->


== Defining Free Culture Licenses ==
== Definition av fria kulturella licenser ==


Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.
Licenser är legala instrument genom vilka ägaren av en speciell laglig rättighet kan överföra denna till tredje part. Fria kulturella licenser fråntar inga rättigheter -- de är alltid frivilliga att acceptera och om de accepteras så medger de friheter som inte upphovsrättslagen ensam kan göra. När de accepteras så begränsar eller minskar de aldrig existerande undantag i upphovsrättslagarna. <!-- Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws. -->


=== Essential freedoms ===
=== Grundläggande friheter ===


In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation:
För att en licens ska vara fri under denna definition, så måste den medge följande friheter utan begränsningar:<!-- In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation: -->


* '''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
* '''Friheten av använda och framföra verket:''' Den som har licensen måste tillåtas vilken användning som helst av verket, privat eller offentlig. För typer av verk där det är relevant, bör friheten inkludera alla bearbetningar ("relaterade rättigheter") som till exempel att framföra eller tolka verket. Det får inte finnas några undantag, som till exempel politiska eller religiösa överväganden.
*'''Friheten att studera verket och ta del av informationen:''' Den som har licensen ska tillåtas att undersöka verket och använda den kunskap som går att få ut av det, på vilket sätt som helst. Licensen får till exempel inte begränsa [http://sv.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering reverse_engineering].
* '''friheten att vidaredistribuera kopior:''' Kopior ska kunna säljas, bytas eller ges bort gratis som del av ett större verk, en samling eller oberoende av något. Det får inte finnas någon begränsning i den mängd information som kan kopieras. Det får inte heller finnas någon begränsning av vem som får kopiera informationen eller var informationen kan kopieras till.
* '''Friheten att vidaredistribuera bearbetade verk:''' För att ge alla möjlighet att förbättra ett verk, får inte licensen begränsa distributionen av en modifierad version (eller för fysiska verk, ett verk som någon har bearbetat ur orginalet), oavsett intentionerna och syftet med sådana förändringar. Vissa restriktioner kan dock användas för att skydda dessa grundläggande friheter eller tillskrivningen av upphovsmannen (se nedan).<!--
 
'''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original),  regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original),  regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below). -->


=== Permissible restrictions ===
=== Tillåtna restriktioner ===


Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]].
Inte alla restriktioner i användningen eller distribueringen av verk hindrar de grundläggande friheterna. Krav på tillskrivning, likformighet (det vill säga [http://sv.wikipedia.org/wiki/Copyleft copyleft]) och skydd av grundläggande friheter anses vara [[permissible restrictions|tillåtna restriktioner]].<!-- 
Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]]. -->


== Defining Free Cultural Works ==
== Defining Free Cultural Works ==

Revision as of 17:51, 21 February 2007

Stabil version
Detta är den stabila versionen 1.0 av definitionen. Versionsnumret kommer att uppdateras då definitionen utvecklas. Den redigeringsbara versionen finns under Definition/Unstable. Se authoring process för mer information och translations om du vill översätta versionen till ett annat språk.

Sammanfattning

Detta dokument definierar "fria kulturella verk" (free cultural works) som verk eller framställningar som fritt kan studeras, användas, kopieras och/eller modifieras av vem som helst och för vilket syfte som helst. Det beskriver även vissa tillåtna begränsningar som tar hänsyn till eller skyddar dessa grundläggande friheter. Definitionen skiljer mellan fria verk och fria licenser, som kan användas för att lagligt skydda statusen på ett fritt verk. Definitionen är inte en licens; den är ett verktyg för att bestämma om ett verk eller en licens ska betraktas som fri.

Inledning

Social och teknisk utveckling gör det möjligt för en växande del av mänskligheten att ta del av, skapa, ändra, publicera och distribuera olika typer av verk - konstverk, forsknings- och utbildningsmaterial, mjukvaror, artiklar - kort sagt: Vad som helst som kan återges i digital form. Många communities har anpassats för att kunna klara av dessa nya möjligheter och skapa en skatt av insamlade återanvändbara verk.

De flesta upphovsmän, oavsett inom vilket område eller deras amatörmässiga eller professionella status, har ett genuint intresse av att uppmuntra till ett ekosystem där arbeten kan spridas, återanvändas och bearbetas på kreativa sätt. Ju lättare det är att återanvända och bearbeta verk, desto rikare blir våra kulturer.

För att garantera en önskvärd funktionalitet av detta ekosystem, bör upphovsmännens verk vara fria, och med frihet menar vi:

 • Fria att använda verket och ta del av fördelarna av att använda det
 • Fria att studera verket och använda kunskapen vi får av det
 • Fria att skapa och vidaredistribuera kopior, helt eller delvis av informationen eller [framställningen]
 • Fria att göra förändringar och förbättringar och att distribuera bearbetade verk

Dessa friheter bör vara tillgängliga för alla, var som helst och när som helst. De bör inte begränsas av det område som verket används inom. Kreativitet är en handling där en existerande resurs används på ett sätt som inte tidigare har kunnat föreställas.

I de flesta länder upprätthålls dock inte dessa friheter, utan istället undertrycks de av de lagar som vanligen kallas upphovsrättslagar. De betraktar upphovsmän som gudalika och ger dem exklusivt monopol som till exempel hur deras material kan återanvändas. Detta monopol hindrar att kulturen blomstrar och hjälper inte den ekonomiska situationen för upphovsmännen lika mycket som affärerna för de mäktigaste publiceringsföretagen.

Trots dessa lagar kan upphovsmän göra sina verk fria genom ett flertal lagliga dokument som kallas fria licenser. Att en upphovsman väljer att släppa sitt verk under en fri licens betyder inte att denne förlorar sina rättigheter till det, utan rätten för andra att använda det under de friheter som beskrivs ovan.

Det är viktigt att ett verk som är hävdas vara fritt innehåller, i praktiken och utan risker, de tidigare nämnda friheterna. Det är därför vi hädanefter ger en precis definition av frihet av licenser och [upphovsmännens verk].

Identifiering av fria kulturella verk

Detta är definitionen av fria kulturella verk och när du beskriver ditt verk, så får du gärna hänvisa till den här definitionen som "Detta är ett fritt licensierat verk som det beskrivs i Definitionen av fria kulturella verk" Om du inte tycker att begreppet "fria kulturella verk" passar, så kan du använda den mer omfattande termen "fritt innehåll", eller istället referera till en av de befintliga [rörelserna] i Existing Movements. Du får också gärna använda någon av Free Cultural Works logotyper och knappar som ligger under public domain.

Var dock medveten om att en sådan identifiering inte ger de rättigheter som beskrivs i denna definition. För att ditt verk ska vara helt fritt så måste det ha någon av fria kulturlicenserna eller vara i public domin.

Vi avråder dig från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av friheten, som till exempel öppet innehåll (Open Content) och fri tillgång (Open access). Dessa termer används ofta för att hänvisa till innehåll som är tillgängligt under mindre restriktiva regler än upphovsrättslagar, eller för verk som bara är tillgängliga på internet.

Definition av fria kulturella licenser

Licenser är legala instrument genom vilka ägaren av en speciell laglig rättighet kan överföra denna till tredje part. Fria kulturella licenser fråntar inga rättigheter -- de är alltid frivilliga att acceptera och om de accepteras så medger de friheter som inte upphovsrättslagen ensam kan göra. När de accepteras så begränsar eller minskar de aldrig existerande undantag i upphovsrättslagarna.

Grundläggande friheter

För att en licens ska vara fri under denna definition, så måste den medge följande friheter utan begränsningar:

 • Friheten av använda och framföra verket: Den som har licensen måste tillåtas vilken användning som helst av verket, privat eller offentlig. För typer av verk där det är relevant, bör friheten inkludera alla bearbetningar ("relaterade rättigheter") som till exempel att framföra eller tolka verket. Det får inte finnas några undantag, som till exempel politiska eller religiösa överväganden.
 • Friheten att studera verket och ta del av informationen: Den som har licensen ska tillåtas att undersöka verket och använda den kunskap som går att få ut av det, på vilket sätt som helst. Licensen får till exempel inte begränsa reverse_engineering.
 • friheten att vidaredistribuera kopior: Kopior ska kunna säljas, bytas eller ges bort gratis som del av ett större verk, en samling eller oberoende av något. Det får inte finnas någon begränsning i den mängd information som kan kopieras. Det får inte heller finnas någon begränsning av vem som får kopiera informationen eller var informationen kan kopieras till.
 • Friheten att vidaredistribuera bearbetade verk: För att ge alla möjlighet att förbättra ett verk, får inte licensen begränsa distributionen av en modifierad version (eller för fysiska verk, ett verk som någon har bearbetat ur orginalet), oavsett intentionerna och syftet med sådana förändringar. Vissa restriktioner kan dock användas för att skydda dessa grundläggande friheter eller tillskrivningen av upphovsmannen (se nedan).

Tillåtna restriktioner

Inte alla restriktioner i användningen eller distribueringen av verk hindrar de grundläggande friheterna. Krav på tillskrivning, likformighet (det vill säga copyleft) och skydd av grundläggande friheter anses vara tillåtna restriktioner.

Defining Free Cultural Works

In order to be considered free, a work must be covered by a Free Culture License, or its legal status must provide the same essential freedoms enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:

 • Availability of source data: Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.
 • Use of a free format: For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy must be available for the work to be considered free.
 • No technical restrictions: The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
 • No other restrictions or limitations: The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.

In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."

Further reading

 • See Licenses for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
 • See History for acknowledgments and background on this definition.
 • See the FAQ for some questions and answers.
 • See Portal:Index for topic-specific pages about free cultural works.

Versioning

New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the authoring process) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.