Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Sv: Difference between revisions

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
(filar på formuleringar i grå rutan. Pajpar in översättningar av namnen på de engelska sidorna för att förklara vad det rör sig om - är det bra?)
m (Reverted edits by 2001:1260:224:528:6C5E:E2BB:92CC:EAFC (talk) to last revision by Dylsss)
Tag: Rollback
 
(70 intermediate revisions by 17 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{divbox|gray|Stabil version|Detta är definitionens stabila version '''1.0'''. Versionsnumret kommer att uppdateras allteftersom definitionen utvecklas. Den redigeringsbara (engelskspråkiga) versionen av sidan finns på [[Definition/Unstable]]. Se [[authoring process|skrivarprocess]] (engelska) för mer information, samt [[translations|översättningar]] (engelska) om du vill hjälpa till att översätta versionen till ett annat språk.}}
{{Definition-langs}}
 
{{divbox|1=gray|2=Stabil version|3=Detta är stabil version '''1.1''' av definitionen. Versionsnumret kommer att uppdateras allteftersom definitionen utvecklas. Den redigeringsbara (engelskspråkiga) versionen av sidan finns på [[Definition/Unstable]]. Se [[authoring process|skrivarprocess]] (engelska) för mer information, samt [[translations|översättningar]] (engelska) om du vill hjälpa till med att översätta versionen.
 
<div style="text-align:right;">[[Definition/Sv/1.0|version '''1.0''']]</div>
}}


== Sammanfattning ==
== Sammanfattning ==


Detta dokument definierar "fria kulturella verk" (''free cultural works'') som verk eller framställningar som fritt kan studeras, användas, kopieras och/eller modifieras av vem som helst och för vilket syfte som helst. Det beskriver även vissa tillåtna begränsningar som tar hänsyn till eller skyddar dessa grundläggande friheter. Definitionen skiljer mellan ''fria verk'' och ''[[licenses|fria licenser]]'', som kan användas för att lagligt skydda statusen på ett fritt verk. Definitionen är ''inte'' en licens; den är ett verktyg för att bestämma om ett verk eller en licens ska betraktas som fri.
Detta dokument definierar "fria kulturella verk" (''free cultural works'') som verk eller uttryck som utan hinder kan studeras, användas, kopieras och/eller förändras av vem som helst och för vilket syfte som helst. Det beskriver även vissa godtagbara begränsningar, som tar hänsyn till eller skyddar dessa grundläggande friheter. Definitionen skiljer mellan ''fria verk'' och ''[[licenses|fria licenser]]'', som kan användas för att skydda ett fritt verks status. Definitionen är ''inte'' själv en licens, utan ett verktyg för att bestämma huruvida ett verk eller en licens ska betraktas som "fri".


== Inledning ==
== Inledning ==


Social och teknisk utveckling gör det möjligt för en växande del av mänskligheten att ta del av, skapa, ändra, publicera och distribuera olika typer av verk  - konstverk, forsknings-  och utbildningsmaterial, mjukvaror, artiklar - kort sagt: Vad som helst som kan återges i digital form. Många communities har anpassats för att kunna klara av dessa nya möjligheter och skapa en skatt av insamlade återanvändbara verk.<!-- Social and technological advances make it possible for a growing part of humanity to ''access, create, modify, publish and distribute'' various kinds of works - artworks, scientific and educational materials, software, articles - in short: ''anything that can be represented in digital form''. Many communities have formed to exercise those new possibilities and create a wealth of collectively re-usable works. -->
Sociala och tekniska framsteg gör det möjligt för en växande del av mänskligheten att ''ta del av, skapa, förändra, publicera och distribuera'' olika typer av verk  - konstverk, forsknings-  och utbildningsmaterial, mjukvara, artiklar. Kort sagt: Vad som helst som kan återges i digital form. Många sammanhang har skapats för att utöva dessa nya möjligheter, och samla en skatt av verk som kan användas på nytt av vem som helst. <!-- (? collectively re-usable)-->
 
De flesta upphovsmän, oavsett inom vilket område eller deras amatörmässiga eller professionella status, har ett genuint intresse av att uppmuntra till ett ekosystem där arbeten kan spridas, återanvändas och bearbetas på kreativa sätt. Ju lättare det är att återanvända och bearbeta verk, desto rikare blir våra kulturer.<!-- Social and technological advances make it possible for a growing part of humanity to access, create, modify, publish and distribute various kinds of works - artworks, scientific and educational materials, software, articles - in short: anything that can be represented in digital form. Many communities have formed to exercise those new possibilities and create a wealth of collectively re-usable works.
De flesta upphovsmän har, oavsett vilket fält de verkar inom eller om de är amatörer eller yrkesmän, ett sant intresse av att gynna ett ekosystem där verk kan spridas, återanvändas och bearbetas på kreativa sätt. Ju lättare det är att återanvända och bearbeta verk, desto mer berikas våra kulturer.
 
Most authors, whatever their field of activity, whatever their amateur or professional status, have a genuine interest in favoring an ecosystem where works can be spread, re-used and derived in creative ways. The easier it is to re-use and derive works, the richer our cultures become.  -->


För att garantera en önskvärd funktionalitet av detta ekosystem, bör upphovsmännens verk vara '''fria''', och med ''frihet'' menar vi:<!-- To ensure the graceful functioning of this ecosystem, works of authorship should be '''free''', and by ''freedom'' we mean: -->
För att försäkra sig om att detta ekosystem fungerar smidigt, bör verk som har en upphovsman vara '''fria'''. Med ''frihet'' menas här:
* '''Fria att använda''' verket och ta del av fördelarna av att använda det
* '''frihet att använda''' verket, och avnjuta fördelen av att använda det
* '''Fria att studera''' verket och använda kunskapen vi får av det
* '''frihet att studera''' verket, och tillämpa den kunskap som hämtas därur
* '''Fria att skapa och vidaredistribuera kopior''', helt eller delvis av informationen eller framförandet
* '''frihet att skapa och sprida flera exemplar''' av informationen eller det konstnärliga verket, både hela verket eller bitar därav
* '''Fria att göra förändringar och förbättringar''' och att distribuera bearbetade verk
* '''frihet att förändra och förbättra''', och att sprida det förändrade verket vidare
<!--
* the '''freedom to use''' the work and enjoy the benefits of using it
Om en upphovsman inte gör något åt det omfattas dennes verk av befintliga upphovsrättslagar. Dessa gör ordentliga inskränkningar i vad andra kan och inte kan göra med verket. Upphovsmannen kan göra sina verk fria genom att välja mellan ett flertal juridiska dokument som kallas licenser. Att upphovsmän väljer att lägga sina verk under en ''fri licens'', innebär inte att de förlorar alla sina rättigheter, men det ger andra de friheter som beskrivs ovan.
* the '''freedom to study''' the work and to apply knowledge acquired from it
<!-- If authors do not take action, their works are covered by existing copyright laws, which severely limit what others can and cannot do. Authors can make their works free by choosing among a number of legal documents known as licenses. For an author, choosing to put their work under a ''free license'' does not mean that they lose all their rights, but it gives to anyone the freedoms listed above. -->
* the '''freedom to make and redistribute copies''', in whole or in part, of the information or expression
* the '''freedom to make changes and improvements''', and to distribute derivative works
-->


Dessa friheter bör vara tillgängliga för alla, var som helst och när som helst. De bör inte begränsas av det område som verket används inom. Kreativitet är en handling där en existerande resurs används på ett sätt som inte tidigare har kunnat föreställas.<!-- These freedoms should be available to anyone, anywhere, anytime. They should not be restricted by the context in which the work is used. Creativity is the act of using an existing resource in a way that had not been envisioned before.
Det är viktigt att verk som hävdas vara fria faktiskt och utan risker erbjuder de friheter som nämnts tidigare. Det är därför vi nedan ger en exakt '''definition av frihet''' för licenser och för verk som har en upphovsman.
-->


I de flesta länder upprätthålls dock inte dessa friheter, utan istället undertrycks de av de lagar som vanligen kallas ''upphovsrättslagar''. De betraktar upphovsmän som gudalika och ger dem exklusivt monopol vad gäller hur "deras material" kan återanvändas. Detta monopol hindrar att kulturen blomstrar och hjälper inte den ekonomiska situationen för upphovsmännen lika mycket som den skyddar de mäktigaste publiceringsföretagens affärsmodell.<!--
== Att identifiera verk som fria ==
In most countries however, these freedoms are not enforced but suppressed by the laws commonly named ''copyright laws''. They consider authors as god-like creators and give them an exclusive monopoly as to how "their content" can be re-used. This monopoly impedes the flourishing of culture, and it does not even help the economic situation of authors so much as it protects the business model of the most powerful publishing companies. -->


Trots dessa lagar kan upphovsmän göra sina verk fria genom ett flertal lagliga dokument som kallas [[w:license|fria licenser]]. Att en upphovsman väljer att släppa sitt verk under en ''fri licens'' betyder inte att denne förlorar sina rättigheter till det, men det ger andra rätten att använda det under de friheter som beskrivs ovan.<!--
Detta är ''definitionen av fria kulturella verk''. Vi uppmuntrar upphovsmän som beskriver sina verk att hänvisa till den här definitionen som "Detta är ett fritt licensierat verk, enligt hur begreppet beskrivs i ''Definitionen av fria kulturella verk''". Den som inte tycker om begreppet "fria kulturella verk" kan använda den mer allmänt hållna termen "fritt innehåll", alternativt hänvisa till någon av de [[Existing Movements|befintliga rörelser]] som beskriver liknande friheter i mer specifika sammanhang. Vi uppmanar också till att använda någon av [[logos and buttons|logotyperna och knapparna för fria kulturella verk]], vilka inte ligger under någon upphovsrätt.


In spite of those laws, authors can make their works free by choosing among a vast array of legal documents known as [[w:license|free licenses]]. For an author, choosing to put his work under a ''free license'' does not mean that he loses all his rights, but it gives to anyone the freedoms listed above. -->
Man bör vara medveten om att sådana termer faktiskt ''inte'' ger de rättigheter som beskrivs i denna definition. För att ett verk ska vara helt fritt måste det använda någon av de fria [[Licenses|kulturlicenserna]], alternativt inte täckas av upphovsrätt.  


Det är viktigt att ett verk som hävdas vara fritt innehåller, i praktiken och utan risker, de tidigare nämnda friheterna. Det är därför vi nedan ger en exakt '''definition av frihet''' för licenser och för upphovsmännens verk.<!-- It is important that any work that claims to be free provides, practically and without any risk, the aforementioned freedoms. This is why we hereafter give a precise '''definition of freedom''' for licenses and for works of authorship. -->
Vi avråder från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av frihet. Exempel på sådana är ''öppet innehåll'' (Open Content) och ''fri tillgång'' (Open access). Dessa termer syftar ofta på innehåll som är tillgängligt under regler som är "mindre restriktiva" än gällande upphovsrättslagar, eller för verk som bara "är tillgängliga på internet".


== Identifiering av fria kulturella verk ==
== Definition av licenser för fria kulturella verk ==


Detta är ''definitionen av fria kulturella verk'' och när du beskriver ditt verk, så får du gärna hänvisa till den här definitionen som "Detta är ett fritt licensierat verk som det beskrivs i  ''Definitionen av fria kulturella verk''" Om du inte tycker att begreppet "fria kulturella verk" passar, så kan du använda den mer omfattande termen "fritt innehåll", eller istället hänvisa till en av de [[Existing Movements|befintliga rörelserna]] som beskriver liknande friheter för mer specifika fall. Du får också gärna använda någon av [[logos and buttons|Free Cultural Works logotyper och knappar]] som ligger under public domain.<!--  av  Definition of Free Cultural Works'', and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the ''Definition of Free Cultural Works''."  If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the [[Existing Movements|existing movements]] that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the [[logos and buttons|Free Cultural Works logos and buttons]], which are in the public domain. -->
Licenser är juridiska instrument som den som äger en viss juridisk rättighet kan använda för att överföra denna rättighet till tredje part. Licenser för fria kulturella verk tar inte bort några rättigheter. Det är alltid frivilligt att godkänna dem, och om så sker garanterar de friheter som upphovsrättslagen inte erbjuder. När de accepterats begränsar eller minskar de aldrig existerande undantag i upphovsrättslagarna. <!-- Är detta korrekt tolkat? -->
 
Var dock medveten om att en sådan identifiering ''inte'' ger de rättigheter som beskrivs i denna definition. För att ditt verk ska vara helt fritt så måste det ha någon av fria [[Licenses|kulturlicenserna]] eller vara i [http://sv.wikipedia.org/wiki/Public_domain public domain].<!-- Please be advised that such identification does ''not'' actually confer the rights described in this definition; for your work to be truly free, it must use one of the Free Culture [[Licenses]] or be in the public domain. -->
 
Vi avråder dig från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av friheten, som till exempel ''öppet innehåll'' (Open Content) och ''fri tillgång'' (Open access). Dessa termer används ofta för att hänvisa till innehåll som är tillgängligt under mindre restriktiva regler än upphovsrättslagar, eller för verk som "bara är tillgängliga på internet".<!-- mindre restriktiva We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web". -->
 
== Definition av fria kulturella licenser ==
 
Licenser är legala instrument genom vilka ägaren av en speciell laglig rättighet kan överföra denna till tredje part. Fria kulturella licenser fråntar inga rättigheter -- de är alltid frivilliga att acceptera och om de accepteras medger de friheter som inte upphovsrättslagen ensam kan göra. När de accepteras så begränsar eller minskar de aldrig existerande undantag i upphovsrättslagarna. <!-- Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws. -->


=== Grundläggande friheter ===
=== Grundläggande friheter ===


För att en licens ska vara fri under denna definition, måste den medge följande friheter utan begränsningar:<!-- In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation: -->
För att en licens ska betraktas som fri enligt denna definition, måste den utan begränsningar uppfylla följande friheter:


* '''Friheten att använda och framföra verket:''' Den som har licensen måste tillåtas vilken användning som helst av verket, privat eller offentlig. För typer av verk där det är relevant, bör friheten inkludera alla bearbetningar ("relaterade rättigheter") som till exempel att framföra eller tolka verket. Det får inte finnas några undantag, som till exempel politiska eller religiösa överväganden.
* '''frihet att använda och framföra verket:''' Licenstagaren måste tillåtas att använda verket på vilket sätt som helst, privat eller offentligt. För de typer av verk där det är relevant, bör friheten inkludera alla bearbetningar ("relaterade rättigheter") som exempelvis framförande eller tolkningar av verket. Det får inte finnas några undantag för exempelvis hänsyn till politiska eller religiösa intressen.
*'''Friheten att studera verket och ta del av informationen:''' Den som har licensen ska tillåtas att undersöka verket och använda den kunskap som går att få ut av det, på vilket sätt som helst. Licensen får till exempel inte begränsa [http://sv.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering reverse engineering].
*'''frihet att studera verket och ta del av informationen:''' Den som använder verket under licensen ska tillåtas att undersöka verket och använda den kunskap som går att få ut av det, på vilket sätt som helst. Licensen får till exempel inte begränsa [http://sv.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering reverse engineering].
* '''Friheten att vidaredistribuera kopior:''' Kopior ska kunna säljas, bytas eller ges bort gratis som del av ett större verk, en samling eller enskilt. Det får inte finnas någon begränsning i den mängd information som kan kopieras. Det får inte heller finnas någon begränsning av vem som får kopiera informationen eller var informationen kan kopieras till.
* '''frihet att sprida verket i flera exemplar:''' Kopior ska kunna säljas, bytas eller ges bort gratis, både ingående i ett större verk, i en samling eller för sig själva. Det får inte finnas någon begränsning vad gäller den mängd information som kan kopieras. Det får inte heller finnas någon begränsning vad gäller vem som får kopiera informationen eller vart informationen kan kopieras.  
* '''Friheten att vidaredistribuera bearbetade verk:''' För att ge alla möjlighet att förbättra ett verk, får inte licensen begränsa distributionen av en modifierad version (eller för fysiska verk, ett verk som någon har bearbetat ur orginalet), oavsett intentionerna och syftet med sådana förändringar. Vissa restriktioner kan dock användas för att skydda dessa grundläggande friheter eller tillskrivningen av upphovsmannen (se nedan).<!--
* '''frihet att sprida bearbetningar av verk:''' För att ge alla möjlighet att förbättra ett verk, får inte licensen begränsa spridning av förändrade versioner (eller för fysiska verk, ett verk som på något sätt härrör från orginalet), oavsett vilka avsikter och syften förändringarna har. Vissa restriktioner kan dock tillämpas för att skydda dessa grundläggande friheter eller för att bevara upphovsmannens ideella rättigheter (se nedan).


'''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
=== Godtagbara restriktioner ===
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original),  regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below). -->


=== Tillåtna restriktioner ===
Inte alla inskränkningar vad gäller användning eller spridning av verk hindrar de grundläggande friheterna. Särskilt anses krav erkännande av upphovsmannen, symmetriskt samarbete (det vill säga [http://sv.wikipedia.org/wiki/Copyleft copyleft]) och skydd av grundläggande friheter  
 
vara [[permissible restrictions|godtagbara restriktioner]].
Inte alla restriktioner i användningen eller distribueringen av verk hindrar de grundläggande friheterna. Krav tillskrivning, likformighet (det vill säga [http://sv.wikipedia.org/wiki/Copyleft copyleft]) och skydd av grundläggande friheter anses vara [[permissible restrictions|tillåtna restriktioner]].<!-- 
Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]]. -->


== Definition av fria kulturella verk ==
== Definition av fria kulturella verk ==


För att verk ska anses som fria, ''måste'' de täckas av en fri kulturell licens, eller så ''måste'' dess legala status erbjuda samma ''grundläggande friheter'' som är uppräknade ovan. Detta är dock inte ett tillräckligt krav. Ett specifikt verk kan vara ofritt på andra sätt som begränsar de grundläggande friheterna. Detta är de ytterligare krav som ställs för att ett verk ska anses som fritt:<!--  In order to be considered free, a work ''must'' be covered by a Free Culture License, or its legal status ''must'' provide the same ''essential freedoms'' enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free: -->
För att verk ska anses som fria, ''måste'' de antingen lagts under en licens för fria kulturella verk eller så ''måste'' dess juridiska status erbjuda de ''grundläggande friheter'' som räknas upp ovan. Detta krav är dock inte tillräckligt för att verket ska anses som fritt. Ett specifikt verk kan vara ofritt på andra sätt som begränsar de grundläggande friheterna. Detta är de ytterligare krav som måste uppfyllas för att ett verk ska anses som fritt:
 
* '''Tillgängligheten till källdata:''' När ett färdigt verk har erhållits genom kompilering eller processning av en källfil eller filer från flera källor, bör all underliggande källdata vara tillgänglig tillsammans med verket under samma förutsättningar. Detta kan vara partituret till en musikalisk komposition, modeller som använts för en tredimensionell scen, data för en forskningspublikation, källkoden till en applikation eller någon annan liknande information.
* '''Användningen av ett fritt format:''' För digitala filer bör inte formatet vara patentskyddat, såvida inte en världsomfattande, obegränsad och oåterkallelig royaltyfri överlåtelse ges för att använda den patenterade teknologin. Medan ofria format ibland används av praktiska skäl, så måste en kopia i fritt format finnas tillgänglig för att verket ska anses fritt.
* '''Inga tekniska restriktioner:''' Verket måste vara tillgängligt i en form där inga tekniska åtgärder används för att begränsa friheterna som räknas upp ovan.
* '''Inga andra restriktioner eller begränsningar:''' Verket får inte täckas av legala restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som privata rättigheter) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan användas med befintliga legala undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.
 
Med andra ord, när en användare av ett verk inte lagligt eller praktiskt kan utöva sina grundläggande friheter, så kan inte verket anses vara och ska inte kallas för "fritt".
<!--


* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
* '''Tillgängliga källdata:''' När ett färdigt verk har erhållits genom sammanställning eller bearbetning av en eller flera källfiler, bör all underliggande källdata vara tillgängliga tillsammans med verket och på samma villkor. Det kan gälla partitur till musikstycken, modeller som använts för scenografi, data för vetenskapliga skrifter, källkod till datorprogram eller annan liknande information.
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
* '''Fritt format:''' Vad gäller digitala filer bör inte formatet vara patentskyddat, såvida inte en världsomfattande, obegränsad och oåterkallelig royaltyfri rätt givits för att använda den patenterade tekniken. Ofria format används ibland av praktiska skäl, men ett exemplar ''måste'' finnas tillgängligt i fritt format för att verket ska anses fritt.
* '''No technical restrictions:''' The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
* '''Inga tekniska begränsningar:''' Verket måste vara tillgängligt i en form där inga tekniska åtgärder används för att begränsa de friheter som räknas upp ovan.
* '''No other restrictions or limitations:''' The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
* '''Inga andra restriktioner eller begränsningar:''' Verket får inte omfattas av några juridiska restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som [privata rättigheter]) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan använda sig av befintliga juridiska undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.


In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free." -->
Med andra ord: när den som använder ett verk inte juridiskt eller praktiskt kan utöva sina grundläggande friheter, så kan inte verket anses vara och bör inte kallas för "fritt".


== Ytterligare läsning ==
== Ytterligare läsning ==


* Se [[Licenses]] för en diskussion kring enskilda licenser och huruvida de stämmer överens med denna definition.
* [[Licenses]] (engelska). Diskussion kring enskilda licenser och huruvida de stämmer överens med denna definition.
* Se [[History]] för acceptans och bakgrund till denna definition.
* [[History]] (engelska). Information om denna definitions upphovsmän och bakgrund.
* Se [[FAQ]] för frågor och svar.
* [[FAQ]] (engelska). Frågor och svar.
* Se [[Portal:Index]] för ämnesspecifika sidor om fria kulturella verk.
* [[Portal:Index]] (engelska). Ämnesspecifika sidor om fria kulturella verk.


== Versionshantering ==
== Versioner ==


Nya versioner av denna definition ska släppas så snart konsensus (direkt eller genom omröstning under [[authoring process]]) har uppnåtts om föreslagna ändringar. Numreringen kommer att vara 0.x för utkast, 1.x, 2.x .. för stora releaser, x.1, x.2 .. för mindre releaser. En mindre release släpps när texten ändras på ett sätt som inte kollliderar med omfattningen av existerande eller hypotetiska licenser som täcks av denna definition.
Nya versioner av denna definition kommer att släppas så snart konsensus (direkt eller genom omröstning, enligt [[authoring process]]) har uppnåtts om föreslagna ändringar. Numreringen kommer att vara 0.x för utkast, 1.x, 2.x .. för större förändringar, x.1, x.2 .. för mindre förändringar. En mindre förändring innebär att texten ändrats på ett sätt som inte påverkar de existerande eller hypotetiska licenser som omfattas av denna definition.  
<!--
New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
-->


__NOTOC__
__NOTOC__


__NOTOC__
__NOTOC__

Latest revision as of 21:24, 11 August 2023

Stabil version
Detta är stabil version 1.1 av definitionen. Versionsnumret kommer att uppdateras allteftersom definitionen utvecklas. Den redigeringsbara (engelskspråkiga) versionen av sidan finns på Definition/Unstable. Se skrivarprocess (engelska) för mer information, samt översättningar (engelska) om du vill hjälpa till med att översätta versionen.

Sammanfattning[edit]

Detta dokument definierar "fria kulturella verk" (free cultural works) som verk eller uttryck som utan hinder kan studeras, användas, kopieras och/eller förändras av vem som helst och för vilket syfte som helst. Det beskriver även vissa godtagbara begränsningar, som tar hänsyn till eller skyddar dessa grundläggande friheter. Definitionen skiljer mellan fria verk och fria licenser, som kan användas för att skydda ett fritt verks status. Definitionen är inte själv en licens, utan ett verktyg för att bestämma huruvida ett verk eller en licens ska betraktas som "fri".

Inledning[edit]

Sociala och tekniska framsteg gör det möjligt för en växande del av mänskligheten att ta del av, skapa, förändra, publicera och distribuera olika typer av verk - konstverk, forsknings- och utbildningsmaterial, mjukvara, artiklar. Kort sagt: Vad som helst som kan återges i digital form. Många sammanhang har skapats för att utöva dessa nya möjligheter, och samla en skatt av verk som kan användas på nytt av vem som helst.

De flesta upphovsmän har, oavsett vilket fält de verkar inom eller om de är amatörer eller yrkesmän, ett sant intresse av att gynna ett ekosystem där verk kan spridas, återanvändas och bearbetas på kreativa sätt. Ju lättare det är att återanvända och bearbeta verk, desto mer berikas våra kulturer.

För att försäkra sig om att detta ekosystem fungerar smidigt, bör verk som har en upphovsman vara fria. Med frihet menas här:

 • frihet att använda verket, och avnjuta fördelen av att använda det
 • frihet att studera verket, och tillämpa den kunskap som hämtas därur
 • frihet att skapa och sprida flera exemplar av informationen eller det konstnärliga verket, både hela verket eller bitar därav
 • frihet att förändra och förbättra, och att sprida det förändrade verket vidare

Om en upphovsman inte gör något åt det omfattas dennes verk av befintliga upphovsrättslagar. Dessa gör ordentliga inskränkningar i vad andra kan och inte kan göra med verket. Upphovsmannen kan göra sina verk fria genom att välja mellan ett flertal juridiska dokument som kallas licenser. Att upphovsmän väljer att lägga sina verk under en fri licens, innebär inte att de förlorar alla sina rättigheter, men det ger andra de friheter som beskrivs ovan.

Det är viktigt att verk som hävdas vara fria faktiskt och utan risker erbjuder de friheter som nämnts tidigare. Det är därför vi nedan ger en exakt definition av frihet för licenser och för verk som har en upphovsman.

Att identifiera verk som fria[edit]

Detta är definitionen av fria kulturella verk. Vi uppmuntrar upphovsmän som beskriver sina verk att hänvisa till den här definitionen som "Detta är ett fritt licensierat verk, enligt hur begreppet beskrivs i Definitionen av fria kulturella verk". Den som inte tycker om begreppet "fria kulturella verk" kan använda den mer allmänt hållna termen "fritt innehåll", alternativt hänvisa till någon av de befintliga rörelser som beskriver liknande friheter i mer specifika sammanhang. Vi uppmanar också till att använda någon av logotyperna och knapparna för fria kulturella verk, vilka inte ligger under någon upphovsrätt.

Man bör vara medveten om att sådana termer faktiskt inte ger de rättigheter som beskrivs i denna definition. För att ett verk ska vara helt fritt måste det använda någon av de fria kulturlicenserna, alternativt inte täckas av upphovsrätt.

Vi avråder från att använda andra termer för att identifiera fria kulturella verk, som inte ger en klar definition av frihet. Exempel på sådana är öppet innehåll (Open Content) och fri tillgång (Open access). Dessa termer syftar ofta på innehåll som är tillgängligt under regler som är "mindre restriktiva" än gällande upphovsrättslagar, eller för verk som bara "är tillgängliga på internet".

Definition av licenser för fria kulturella verk[edit]

Licenser är juridiska instrument som den som äger en viss juridisk rättighet kan använda för att överföra denna rättighet till tredje part. Licenser för fria kulturella verk tar inte bort några rättigheter. Det är alltid frivilligt att godkänna dem, och om så sker garanterar de friheter som upphovsrättslagen inte erbjuder. När de accepterats begränsar eller minskar de aldrig existerande undantag i upphovsrättslagarna.

Grundläggande friheter[edit]

För att en licens ska betraktas som fri enligt denna definition, måste den utan begränsningar uppfylla följande friheter:

 • frihet att använda och framföra verket: Licenstagaren måste tillåtas att använda verket på vilket sätt som helst, privat eller offentligt. För de typer av verk där det är relevant, bör friheten inkludera alla bearbetningar ("relaterade rättigheter") som exempelvis framförande eller tolkningar av verket. Det får inte finnas några undantag för exempelvis hänsyn till politiska eller religiösa intressen.
 • frihet att studera verket och ta del av informationen: Den som använder verket under licensen ska tillåtas att undersöka verket och använda den kunskap som går att få ut av det, på vilket sätt som helst. Licensen får till exempel inte begränsa reverse engineering.
 • frihet att sprida verket i flera exemplar: Kopior ska kunna säljas, bytas eller ges bort gratis, både ingående i ett större verk, i en samling eller för sig själva. Det får inte finnas någon begränsning vad gäller den mängd information som kan kopieras. Det får inte heller finnas någon begränsning vad gäller vem som får kopiera informationen eller vart informationen kan kopieras.
 • frihet att sprida bearbetningar av verk: För att ge alla möjlighet att förbättra ett verk, får inte licensen begränsa spridning av förändrade versioner (eller för fysiska verk, ett verk som på något sätt härrör från orginalet), oavsett vilka avsikter och syften förändringarna har. Vissa restriktioner kan dock tillämpas för att skydda dessa grundläggande friheter eller för att bevara upphovsmannens ideella rättigheter (se nedan).

Godtagbara restriktioner[edit]

Inte alla inskränkningar vad gäller användning eller spridning av verk hindrar de grundläggande friheterna. Särskilt anses krav på erkännande av upphovsmannen, symmetriskt samarbete (det vill säga copyleft) och skydd av grundläggande friheter vara godtagbara restriktioner.

Definition av fria kulturella verk[edit]

För att verk ska anses som fria, måste de antingen lagts under en licens för fria kulturella verk eller så måste dess juridiska status erbjuda de grundläggande friheter som räknas upp ovan. Detta krav är dock inte tillräckligt för att verket ska anses som fritt. Ett specifikt verk kan vara ofritt på andra sätt som begränsar de grundläggande friheterna. Detta är de ytterligare krav som måste uppfyllas för att ett verk ska anses som fritt:

 • Tillgängliga källdata: När ett färdigt verk har erhållits genom sammanställning eller bearbetning av en eller flera källfiler, bör all underliggande källdata vara tillgängliga tillsammans med verket och på samma villkor. Det kan gälla partitur till musikstycken, modeller som använts för scenografi, data för vetenskapliga skrifter, källkod till datorprogram eller annan liknande information.
 • Fritt format: Vad gäller digitala filer bör inte formatet vara patentskyddat, såvida inte en världsomfattande, obegränsad och oåterkallelig royaltyfri rätt givits för att använda den patenterade tekniken. Ofria format används ibland av praktiska skäl, men ett exemplar måste finnas tillgängligt i fritt format för att verket ska anses fritt.
 • Inga tekniska begränsningar: Verket måste vara tillgängligt i en form där inga tekniska åtgärder används för att begränsa de friheter som räknas upp ovan.
 • Inga andra restriktioner eller begränsningar: Verket får inte omfattas av några juridiska restriktioner (patent, kontrakt etcetera) eller begränsningar (som [privata rättigheter]) som hindrar de friheter som räknas upp ovan. Ett verk kan använda sig av befintliga juridiska undantag (för att citera upphovsrättsskyddade verk), men endast de delar av det som är otvetydigt fria utgör ett fritt verk.

Med andra ord: när den som använder ett verk inte juridiskt eller praktiskt kan utöva sina grundläggande friheter, så kan inte verket anses vara och bör inte kallas för "fritt".

Ytterligare läsning[edit]

 • Licenses (engelska). Diskussion kring enskilda licenser och huruvida de stämmer överens med denna definition.
 • History (engelska). Information om denna definitions upphovsmän och bakgrund.
 • FAQ (engelska). Frågor och svar.
 • Portal:Index (engelska). Ämnesspecifika sidor om fria kulturella verk.

Versioner[edit]

Nya versioner av denna definition kommer att släppas så snart konsensus (direkt eller genom omröstning, enligt authoring process) har uppnåtts om föreslagna ändringar. Numreringen kommer att vara 0.x för utkast, 1.x, 2.x .. för större förändringar, x.1, x.2 .. för mindre förändringar. En mindre förändring innebär att texten ändrats på ett sätt som inte påverkar de existerande eller hypotetiska licenser som omfattas av denna definition.