Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "Definition/Sk"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
{{definition-langs}}
+
woot ^,^
 
 
{{divbox|gray|Stabilná verzia|Toto je stabilná verzia '''1.0''' definície. Číslo verzie sa bude zvyšovať s vývojom definície. Na [[Definition/Unstable]] je verzia definície, ktorú možno upravovať. Viac informácií nájdete na [[authoring process]]. Ak chcete prispieť verziou v ďalšom jazyku, pozrite [[translations]].}}
 
 
 
== Zhrnutie == Tento dokument definuje „slobodné kultúrne diela“ ako diela či reprezentácie, ktoré je umožnené komukoľvek slobodne študovať, používať, kopírovať a/alebo modifikovať na akýkoľvek účel. Zároveň popisuje isté prípustné obmedzenia, ktoré rešpektujú a chránia tieto základné slobody. Definícia rozlišuje medzi ''slobodnými dielami'' a ''[[licenses|slobodnými licenciami]]'', ktoré môžu slúžiť na právnu ochranu štatútu slobodného diela. Samotná definícia ''nie je'' licenciou; je to kľúč na určenie, či dané dielo alebo licenciu možno považovať za „slobodné“.
 
 
 
== Preambula ==
 
 
 
Spoločenský a technologický rozvoj umožňuje stále väčšej časti ľudstva ''získavať, vytvárať, upravovať, publikovať a šíriť'' rozličné druhy diel – umelecké diela, vedecké a vzdelávacie materiály, softvér, články – v krátkosti: ''čokoľvek, čo môže byť reprezentované v digitálnej podobe''. S cieľom využiť tieto nové možnosti a vytvoriť bohatstvo kolektívne znovu použiteľných diel vzniklo mnoho komunít.
 
 
 
Väčšina autorov, bez ohľadu na obor činnosti a amatérske či profesionálne postavenie, má úprimný záujem podporovať ekosystém, v ktorom možno diela šíriť, opakovane využívať a kreatívne rozvíjať. Čím jednoduchšie je znovupoužitie a rozvoj diel, tým viac sa obohacuje kultúra.
 
 
 
Na zaistenie plynulého chodu tohoto ekosystému je potrebné, aby autorské diela boli '''slobodné''', pričom ''slobodou'' sa myslí:
 
* '''sloboda používať''' dielo a využívať výhody plynúce z jeho použitia
 
* '''sloboda študovať''' dielo a uplatňovať znalosti z neho získané
 
* '''sloboda vytvárať a šíriť kópie''' informácie či reprezentácie, v celku alebo časti
 
* '''sloboda meniť a vylepšovať''' dielo a šíriť odvodené diela
 
 
 
Tieto slobody by mal mať každý, kdekoľvek a kedykoľvek. Nemali by byť obmedzované kontextom, v ktorom sa dielo používa. Tvorba je akt použitia existujúceho zdroja spôsobom, ktorý doteraz nikto nepredvídal.
 
 
 
Vo väčšine krajín sa však tieto slobody nevynucujú, ale potláčajú prostredníctvom zákonov, ktoré sa všeobecne označujú ako ''autorské zákony''. V týchto zákonoch sa autori považujú za božských tvorcov a priznáva sa im výlučné právo určovať spôsoby, akými sa „ich obsah“ smie používať. Tento monopol bráni rozkvetu kultúry a neprospieva ani tak ekonomickej situácii autorov ako chráni obchodný model najväčších vydavateľstiev.
 
 
 
Napriek týmto zákonom môžu autori svoje dielo uvoľniť ako slobodné ak si zvolia zo širokej palety právnych dokumentov, ktoré sú známe ako [[w:sk:licencie|slobodné licencie]]. Voľba ''slobodnej licencie'' neznamená pre autora stratu všetkých jeho práv, ale poskytuje komukoľvek vyššie vymenované slobody.
 
 
 
Je dôležité, aby každé dielo označované ako slobodné, poskytovalo (v praxi a bez rizika) vyššie spomenuté slobody. To je dôvod, prečo tu uvádzame presnú '''definíciu slobody''' licencií a autorských diel.
 
 
 
== Označovanie slobodných kultúrnych diel ==
 
 
 
Toto je ''definícia slobodných kultúrnych diel'' a ak popisujete svoje dielo, vyzývame vás, aby ste odkázali na túto definíciu napríklad slovami: „Toto je slobodne licencované dielo, ako je  vysvetlené v ''definícii slobodných kultúrnych diel''.“ Ak sa vám nepáči termín „slobodné kultúrne dielo“, môžete použiť všeobecný pojem „slobodný obsah“ alebo odkázať na jedno z [[Existing Movements|existujúcich hnutí]], ktoré vyjadrujú podobné slobody v konkrétnejších kontextoch. Zároveň vás vyzývame, aby ste používali [[logos and buttons|logá a značky slobodnej kultúry]], ktoré sú k dispozícii ako voľné diela (public domain).
 
 
 
Uvedomte si, že takéto označenie diela samo o sebe '''neposkytuje''' práva popísané v tejto definícii. Aby bolo dielo skutočne slobodné, musí používať jednu z [[Licenses|licencií]] slobodnej kultúry alebo byť voľným dielom.
 
 
 
Neodporúčame používať na identifikáciu slobodných kultúrnych diel termíny, ktoré nezodpovedajú presnej definícii slobody ako je „voľný obsah“ či „otvorený prístup“. Tieto termíny sa často používajú pre obsah, ktorý sa ponúka za podmienok „menej reštriktívnych“ než sú existujúce autorské zákony, prípadne pre diela, ktoré len sú „k dispozícii na webe“.
 
 
 
== Definícia licencí slobodnej kultúry ==
 
 
 
Licencie sú právny nástroj, pomocou ktorého môže vlastník určitých práv prenášať tieto práva na tretie strany. Licencie slobodnej kultúry žiadne práva neodoberajú – súhlas s nimi je vždy dobrovoľný a ak ich nadobúdateľ prijme, priznávajú mu slobody, ktoré autorský zákon sám o sebe neposkytuje. Slobodné licencie nikdy neobmedzujú či nezužujú výnimky, ktoré existujú v autorských zákonoch.
 
 
 
 
 
 
 
=== Prípustné obmedzenia ===
 
 
 
Nie každé obmedzenie použitia či šírenia diela odporuje základným slobodám. Najmä požiadavky na priznanie autorstva, na symetrickú spoluprácu (t.j. „copyleft“) a na ochranu základných slobôd sa považujú za [[permissible restrictions|prípustné obmedzenia]].
 
 
 
== Definícia slobodných kultúrnych diel ==
 
 
 
Ak sa má dielo považovať za slobodné, ''musí'' byť pokryté licenciou slobodnej kultúry, prípadne jeho právny štatút ''musí'' poskytovať vyššie vymenované ''základné slobody''. To však nie je postačujúca podmienka. V skutočnosti môže byť konkrétne dielo neslobodné inými spôsobmi, ktoré základné slobody obmedzujú. Toto sú dodatočné podmienky na to, aby dielo bolo považované za slobodné:
 
 
 
* '''Prístupnosť zdrojových dát:''' Ak je koncové dielo získané zhromaždením či spracovaním jedného či viacerých zdrojových súborov, všetky podstatné zdrojové dáta musia byť k dispozícii s dielom samotným, a to za rovnakých podmienok. Zdrojom môže byť notový zápis hudobnej skladby, modely použité v trojrozmernej scéne, dáta pre vedeckú publikáciu, zdrojový kód počítačovej aplikácie či iné podobné informácie.
 
* '''Použitie slobodného formátu:''' V prípade digitálnych súborov by formát, v ktorom je dielo dané k dispozícii, nemal byť patentovo chránený, s výnimkou prípadov, kedy je celosvetovo, neobmedzene a neodvolateľne zaistená možnosť používať bez poplatkov patentovanú technológiu. Z praktických dôvodov možno používať aj neslobodné formáty, ale ak sa má dielo považovať za slobodné, ''musí'' byť k dispozícii aj kópia v slobodnom formáte.
 
* '''Žiadne technické obmedzenia:''' Dielo musí byť k dispozícii vo forme, ktorá nepoužíva technické prostriedky na potlačenie vyššie vymenovaných slobôd.
 
* '''Žiadne iné prekážky a obmedzenia:''' Dielo samotné nesmie byť kryté právnymi prekážkami (patentami, zmluvami atď.) či obmedzeniami (ako ochrana súkromia), ktoré by bránili výkonu základných slobôd vymenovaných vyššie. Dielo môže využívať existujúce výnimky z autorských práv (za účelom citovania chránených diel), avšak slobodné dielo tvoria len tie časti, ktoré sú jednoznačne slobodné.
 
 
 
Inými slovami, kedykoľvek používateľ diela nemôže z právnych či praktických dôvodov svoje základné slobody vykonávať, dielo sa nedá považovať za slobodné a nemalo by tak byť označované.
 
 
 
== Súvisiace texty ==
 
 
 
* [[Licenses]] – diskusia o konkrétnych licenciách, či splňujú alebo nesplňujú túto definíciu
 
* [[History]] – poďakovanie a podklady pre túto definíciu
 
* [[FAQ]] – časté otázky a odpovede na ne
 
* [[Portal:Index]] – stránky o ďalších témach k slobodným kultúrnym dielam
 
 
 
== Číslovanie verzií ==
 
 
 
Nové verzie tejto definície by mali byť vydávané hneď potom, ako nastane zhoda (dosiahnutá priamo či pomocou hlasovaní, pozrite [[authoring process]]) o navrhnutých zmenách. Číslovanie by malo byť 0.x pri počiatočných konceptoch, 1.x, 2.x, … pri veľkých vydaniach a x.1, x.2, … pre menšie vydania. K menšiemu vydanie dôjde, ak je text modifikovaný len spôsobom, ktorý nemá vplyv na rozsah existujúcich či hypotetických licencií pokrytých touto definíciou.
 
 
 
 
 
__NOTOC__
 

Revision as of 03:43, 3 June 2008

woot ^,^