Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Sk

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
 
{{definition-langs}}
 
{{definition-langs}}
  
{{divbox|1=gray|2=Stabilná verzia|3=Toto je stabilná verzia '''1.1''' definície. Číslo verzie sa bude zvyšovať s vývojom definície. Na [[Definition/Unstable]] je verzia definície, ktorú možno upravovať. Viac informácií nájdete na [[authoring process]]. Ak chcete prispieť verziou v ďalšom jazyku, pozrite [[translations]].
+
{{divbox|gray|Stabilná verzia|Toto je stabilná verzia '''1.0''' definície slobodnej tvorby. Číslo verzie sa bude zvyšovať s vývojom definície. Na [[Definition/Unstable]] je verzia definície, ktorú možno upravovať. Viac informácií nájdete na [[authoring process]]. Ak chcete prispieť verziou v ďalšom jazyku, pozrite [[translations]].}}
  
<div style="text-align:right;">[[Definition/Sk/1.0|verzia '''1.0''']]</div>
+
== Zhrnutie ==
}}
 
  
== Zhrnutie ==
+
Tento dokument definuje „slobodné kultúrne diela“ ako diela či vyjadrenie, ktoré ho dovoľuje komukoľvek slobodne študovať, používať, kopírovať alebo modifikovať na akýkoľvek účel. Zároveň popisuje konkrétne prípustné obmedzenia, ktoré rešpektujú a chránia tieto základné slobody. Definícia rozlišuje medzi ''slobodnými dielami'' a ''[[licenses|slobodnými licenciami]]'', ktoré môžu slúžiť k právnej ochrane štatútu slobodného diela. Samotná definícia ''nie je'' licenciou; je to kľúč na určenie, či dané dielo či licencia môžu byť považované za „slobodné“.
Tento dokument definuje „slobodné kultúrne diela“ ako diela či reprezentácie, ktoré je umožnené komukoľvek slobodne študovať, používať, kopírovať a/alebo modifikovať na akýkoľvek účel. Zároveň popisuje isté prípustné obmedzenia, ktoré rešpektujú a chránia tieto základné slobody. Definícia rozlišuje medzi ''slobodnými dielami'' a ''[[licenses|slobodnými licenciami]]'', ktoré môžu slúžiť na právnu ochranu štatútu slobodného diela. Samotná definícia ''nie je'' licenciou; je to kľúč na určenie, či dané dielo alebo licenciu možno považovať za „slobodné“.
 
  
 
== Preambula ==
 
== Preambula ==
  
Spoločenský a technologický rozvoj umožňuje stále väčšej časti ľudstva ''získavať, vytvárať, upravovať, publikovať a šíriť'' rozličné druhy diel – umelecké diela, vedecké a vzdelávacie materiály, softvér, články – v krátkosti: ''čokoľvek, čo môže byť reprezentované v digitálnej podobe''. S cieľom využiť tieto nové možnosti a vytvoriť bohatstvo kolektívne znovu použiteľných diel vzniklo mnoho komunít.
+
Spoločenský a technologický rozvoj umožňuje stále väčšej časti ľudstva ''získavať, vytvárať, upravovať, publikovať a distribuovať'' najrôznejšie druhy diel – umelecké diela, vedecké a vzdelávacie materiály, software, články – v krátkosti: ''čokoľvek, čo môže byť reprezentované v digitálnej podobe''. S cieľom využiť tieto nové možnosti a vytvoriť bohatstvo kolektívne znovu použiteľných diel vzniklo mnoho komunít.
  
Väčšina autorov, bez ohľadu na obor činnosti a amatérske či profesionálne postavenie, má úprimný záujem podporovať ekosystém, v ktorom možno diela šíriť, opakovane využívať a kreatívne rozvíjať. Čím jednoduchšie je znovupoužitie a rozvoj diel, tým viac sa obohacuje kultúra.
+
Väčšina autorov, bez ohľadu na odbor činnosti a amatérske či profesionálne postavenie, má úprimný záujem podporovať ekosystém, v ktorom možno diela šíriť, opakovane využívať a kreatívne rozvíjať. Čím jednoduchšie je znovupoužitie a rozvoj diel, tým viac je kultúra obohatená.
  
Na zaistenie plynulého chodu tohoto ekosystému je potrebné, aby autorské diela boli '''slobodné''', pričom ''slobodou'' sa myslí:
+
Na zaistenie plynulého chodu tohoto ekosystému je potrebné, aby autorské diela boli '''slobodné''', pričom ''slobodnosťou'' sa myslí:
* '''sloboda používať''' dielo a využívať výhody plynúce z jeho použitia
+
* '''svoboda používat''' dílo a požívat výhody z jeho užití
* '''sloboda študovať''' dielo a uplatňovať znalosti z neho získané
+
* '''svoboda studovat''' dílo a uplatňovat znalosti z něj získané
* '''sloboda vytvárať a šíriť kópie''' informácie či reprezentácie, v celku alebo časti
+
* '''svoboda pořizovat a šířit kopie''' celku nebo částí informace či díla
* '''sloboda meniť a vylepšovať''' dielo a šíriť odvodené diela
+
* '''svoboda měnit a vylepšovat''' dílo a distribuovat odvozená díla
  
Ak autori nič nevykonajú, na ich dielo sa vzťahujú existujúce autorské zákony, ktoré významne obmedzujú, čo ostatní môžu a nemôžu robiť. Autori môžu svoje diela oslobodiť, ak zvolia jeden z mnohých právnych dokumentov, ktoré sa nazývajú licencia. Rozhodnutie zverejniť nejaké dielo pod ''slobodnou licenciou'' pre autora neznamená, že stratí všetky svoje práva, týmto rozhodnutím však poskytuje komukoľvek vyššie menované slobody.
+
Tyto svobody by měly být dány každému, kdykoliv a kdekoliv. Neměly by být omezovány kontextem, v němž je dílo používáno. Tvorba je akt použití existujícího zdroje způsobem, který dosud nikdo nepředvídal.
  
Je dôležité, aby každé dielo označované ako slobodné, poskytovalo (v praxi a bez rizika) vyššie spomenuté slobody. To je dôvod, prečo tu uvádzame presnú '''definíciu slobody''' licencií a autorských diel.
+
Ve většině zemí však tyto svobody nejsou vynucovány, ale potlačovány prostřednictvím zákonů obecně označovaných jako ''autorské zákony''. V těchto zákonech jsou autoři považováni za tvůrce na způsob boha a je jim přiznáváno výlučné právo určovat způsoby, jakými se „jejich obsah“ smí používat. Tento monopol brání rozkvětu kultury a ani tak neprospívá ekonomické situaci autorů, jako spíš chrání obchodní model největších vydavatelství.
  
== Označovanie slobodných kultúrnych diel ==
+
Navzdory těmto zákonům mohou autoři ze svého díla udělat svobodné tím, že zvolí z široké palety právních dokumentů známých jako [[w:cs:licence|svobodné licence]]. Volba ''svobodné licence'' neznamená pro autora ztrátu všech jeho práv, ale poskytuje komukoliv výše jmenované svobody.
  
Toto je ''definícia slobodných kultúrnych diel'' a ak popisujete svoje dielo, vyzývame vás, aby ste odkázali na túto definíciu napríklad slovami: „Toto je slobodne licencované dielo, ako je  vysvetlené v ''definícii slobodných kultúrnych diel''.“ Ak sa vám nepáči termín „slobodné kultúrne dielo“, môžete použiť všeobecný pojem „slobodný obsah“ alebo odkázať na jedno z [[Existing Movements|existujúcich hnutí]], ktoré vyjadrujú podobné slobody v konkrétnejších kontextoch. Zároveň vás vyzývame, aby ste používali [[logos and buttons|logá a značky slobodnej kultúry]], ktoré sú k dispozícii ako voľné diela (public domain).
+
Je důležité, aby každé dílo označované jako svobodné poskytovalo (v praxi a bez rizika) výše zmíněné svobody. To je důvod, proč zde uvádíme přesnou '''definici svobodnosti''' licencí a autorských děl.
  
Uvedomte si, že takéto označenie diela samo o sebe '''neposkytuje''' práva popísané v tejto definícii. Aby bolo dielo skutočne slobodné, musí používať jednu z [[Licenses|licencií]] slobodnej kultúry alebo byť voľným dielom.
+
== Označování svobodných kulturních děl ==
  
Neodporúčame používať na identifikáciu slobodných kultúrnych diel termíny, ktoré nezodpovedajú presnej definícii slobody ako je „voľný obsah“ či „otvorený prístup“. Tieto termíny sa často používajú pre obsah, ktorý sa ponúka za podmienok „menej reštriktívnych“ než sú existujúce autorské zákony, prípadne pre diela, ktoré len sú „k dispozícii na webe“.
+
Toto je ''definice svobodných kulturních děl'' a popisujete-li své dílo, vyzýváme vás, abyste odkázali na tuto definici například slovy: „Toto je svobodně licencované dílo, jak je vysvětleno v ''definici svobodných kulturních děl''.“ Pokud se vám nelíbí termín „svobodné kulturní dílo“, můžete použít obecný pojem „svobodný obsah“ nebo odkázat na jedno z [[Existing Movements|existujících hnutí]], která vyjadřují podobné svobody v konkrétních kontextech. Zároveň vás vybízíme k užívání [[logos and buttons|log a značek svobodné kultury]], která jsou k dispozici jako volná díla (public domain).
  
== Definícia licencií slobodnej kultúry ==
+
Uvědomte si, že takové označení díla samo o sobě '''neposkytuje''' práva popsaná v této definici. Aby bylo dílo skutečně svobodné, musí používat jednu z [[Licenses|licencí]] svobodné kultury nebo být volným dílem.
  
Licencie sú právny nástroj, pomocou ktorého môže vlastník určitých práv prenášať tieto práva na tretie strany. Licencie slobodnej kultúry žiadne práva neodoberajú súhlas s nimi je vždy dobrovoľný a ak ich nadobúdateľ prijme, priznávajú mu slobody, ktoré autorský zákon sám o sebe neposkytuje. Slobodné licencie nikdy neobmedzujú či nezužujú výnimky, ktoré existujú v autorských zákonoch.
+
Nedoporučujeme používat k identifikaci svobodných kulturních děl termíny, které neodpovídají přesné definici svobody, jako je „volný obsah“ či „otevřený přístup“. Tyto termíny jsou často užívány pro obsah, který je nabízen za podmínek „méně restriktivních“ než existující autorské zákony, případně pro díla, která jen jsou „k dispozici na webu“.
 +
 
 +
== Definice pro licence svobodné kultury ==
 +
 
 +
Licence jsou právní nástroj, pomocí kterého může vlastník určitých práv převádět tato práva na třetí strany. Licence svobodné kultury žádná práva neodebírají souhlas s nimi je vždy dobrovolný a jsou-li akceptovány, přiznávají svobody, které samotný autorský zákon nedává. Svobodné licence nikdy neomezují či nesnižují výjimky existující v autorských zákonech.
  
 
=== Základné slobody ===
 
=== Základné slobody ===
  
Ak sa má licencia považovať za „slobodnú“ v zmysle tejto definície, musí bez obmedzenia poskytovať nasledujúce slobody:
+
Má-li být licence považována za „svobodnou“ ve smyslu této definice, musí bez dodatečných omezení poskytovat následující svobody:
  
* '''Sloboda používať a šíriť dielo:''' Nadobúdateľ licencie musí mať dovolené akokoľvek súkromne aj verejne dielo používať. V prípade druhov diel, kde je to relevantné, by táto sloboda mala zahrňovať všetky odvodené použitia („súvisiace práva“) ako je umelecká interpretácia diela. Nesmú existovať žiadne výnimky, ktoré budú napríklad zohľadňovať náboženstvo či politický postoj.
+
* '''Svoboda užívat a provozovat dílo:''' Nabyvatel (držitel licence) musí mít dovoleno jakkoliv soukromě i veřejně dílo užívat. V případě některých druhů děl, kde je to relevantní, by tato svoboda měla zahrnovat všechna odvozená užití („související práva“) jako je umělecká interpretace či provozování díla. Nesmí existovat žádné výjimky například zohledňující náboženství či politický postoj.
* '''Sloboda študovať dielo a využívať informácie:''' Nadobúdateľ musí mať dovolené dielo skúmať a akýmkoľvek spôsobom používať znalosti z neho nadobudnuté. Licencia nesmie obmedzovať napríklad „reverzné inžinierstvo“.
+
* '''Svoboda studovat dílo a využívat informace:''' Nabyvatel musí mít dovoleno dílo zkoumat a jakýmkoliv způsobem užívat znalosti z něj nabyté. Licence nesmí omezovat například „reverzní inženýrství“.
* '''Sloboda rozširovať kópie:''' Kópie je dovolené predávať, vymieňať či darovať, nezávisle alebo ako súčasť väčšieho diela či súboru. Množstvo kopírovanej informácie nesmie byť nijako obmedzené. Nesmie byť ani obmedzené, kto smie kopírovať či kam sa môže informácia kopírovať.
+
* '''Svoboda rozšiřovat kopie:''' Kopie je dovoleno prodávat, vyměňovat či darovat, nezávisle nebo jako součást většího díla či souboru. Množství kopírované informace nesmí být nijak omezeno. Také nesmí být omezeno, kdo smí kopírovat či kam se smí informace kopírovat.
* '''Sloboda rozširovať odvodené diela:''' Kvôli zaisteniu možnosti dielo vylepšovať nesmie licencia obmedzovať slobodu rozširovať pozmenenú verziu (v prípade hmotného diela sa tým myslí dielo nejakým spôsobom odvodené od originálu), bez ohľadu na zámer či účel takýchto zmien. Je však možné uplatniť určité obmedzenia za účelom ochrany týchto základných slobôd a na prisudzovanie autorstva (pozri nižšie).
+
* '''Svoboda rozšiřovat odvozená díla:''' Kvůli zajištění možnosti dílo vylepšovat nesmí licence omezovat svobodu rozšiřovat pozměněnou verzi (v případě hmotného díla se tím míní dílo nějakým způsobem odvozené od originálu), bez ohledu na záměr či účel takových změn. Nicméně je možno uplatnit určitá omezení k ochraně těchto základních svobod či k přisuzování autorství (vizte níže).
  
=== Prípustné obmedzenia ===
+
=== Přípustná omezení ===
  
Nie každé obmedzenie použitia či šírenia diela odporuje základným slobodám. Najmä požiadavky na priznanie autorstva, na symetrickú spoluprácu (t.j. „copyleft“) a na ochranu základných slobôd sa považujú za [[permissible restrictions|prípustné obmedzenia]].
+
Ne všechna omezení užití či distribuce děl brání základním svobodám. Zejména požadavky na přiznání autorství, na symetrickou spolupráci (tj. „copyleft“) a na ochranu základních svobod jsou považovány za [[permissible restrictions|přípustná omezení]].
  
== Definícia slobodných kultúrnych diel ==
+
== Definice svobodných kulturních děl ==
  
Ak sa má dielo považovať za slobodné, ''musí'' byť pokryté licenciou slobodnej kultúry, prípadne jeho právny štatút ''musí'' poskytovať vyššie vymenované ''základné slobody''. To však nie je postačujúca podmienka. V skutočnosti môže byť konkrétne dielo neslobodné inými spôsobmi, ktoré základné slobody obmedzujú. Toto sú dodatočné podmienky na to, aby dielo bolo považované za slobodné:
+
Má-li být dílo považováno za svobodné, ''musí'' být pokryto licencí svobodné kultury, případně jeho právní statut ''musí'' poskytovat stejné ''základní svobody'' vyjmenované výše. To však není postačující podmínka. Ve skutečnosti může být konkrétní dílo nesvobodné jinými způsoby, které základní svobody omezují. Toto jsou dodatečné podmínky k tomu, aby dílo bylo považováno za svobodné:
  
* '''Prístupnosť zdrojových dát:''' Ak je koncové dielo získané zhromaždením či spracovaním jedného či viacerých zdrojových súborov, všetky podstatné zdrojové dáta musia byť k dispozícii s dielom samotným, a to za rovnakých podmienok. Zdrojom môže byť notový zápis hudobnej skladby, modely použité v trojrozmernej scéne, dáta pre vedeckú publikáciu, zdrojový kód počítačovej aplikácie či iné podobné informácie.
+
* '''Přístupnost zdrojových dat:''' Jestliže koncové dílo je získáno překladem či zpracováním zdrojového souboru či více zdrojových souborů, všechna podstatná zdrojová data musí být k dispozici s dílem samotným, a to za stejných podmínek. Zdrojem může být notový zápis hudební skladby, modely použité v trojrozměrné scéně, data pro vědeckou publikaci, zdrojový kód počítačové aplikace či jiné podobné informace.
* '''Použitie slobodného formátu:''' V prípade digitálnych súborov by formát, v ktorom je dielo dané k dispozícii, nemal byť patentovo chránený, s výnimkou prípadov, kedy je celosvetovo, neobmedzene a neodvolateľne zaistená možnosť používať bez poplatkov patentovanú technológiu. Z praktických dôvodov možno používať aj neslobodné formáty, ale ak sa dielo považovať za slobodné, ''musí'' byť k dispozícii aj kópia v slobodnom formáte.
+
* '''Použití svobodného formátu:''' V případě digitálních souborů by formát, ve kterém je dílo dáno k dispozici, neměl být patentově chráněn, s výjimkou případů, kdy je celosvětově, neomezeně a neodvolatelně zajištěna možnost používat bez poplatků patentovanou technologii. Z praktických důvodů lze používat i nesvobodné formáty, ale má-li být dílo považováno za svobodné, ''musí'' být k dispozici i kopie ve svobodném formátu.
* '''Žiadne technické obmedzenia:''' Dielo musí byť k dispozícii vo forme, ktorá nepoužíva technické prostriedky na potlačenie vyššie vymenovaných slobôd.
+
* '''Žádná technická omezení:''' Dílo musí být k dispozici ve formě, která nepoužívá technické prostředky k potlačení výše jmenovaných svobod.
* '''Žiadne iné prekážky a obmedzenia:''' Dielo samotné nesmie byť kryté právnymi prekážkami (patentami, zmluvami atď.) či obmedzeniami (ako ochrana súkromia), ktoré by bránili výkonu základných slobôd vymenovaných vyššie. Dielo môže využívať existujúce výnimky z autorských práv (za účelom citovania chránených diel), avšak slobodné dielo tvoria len tie časti, ktoré sú jednoznačne slobodné.
+
* '''Žádné jiné překážky a omezení:''' Dílo samotné nesmí být kryto právními překážkami (patenty, smlouvami atd.) či omezeními (jako ochrana soukromí), které by bránily výkonu základních svobod jmenovaných výše. Dílo může využívat existující výjimky z autorských práv (za účelem citování chráněných děl), avšak svobodné dílo tvoří jen ty části, jež jsou jednoznačně svobodné.
  
Inými slovami, kedykoľvek používateľ diela nemôže z právnych či praktických dôvodov svoje základné slobody vykonávať, dielo sa nedá považovať za slobodné a nemalo by tak byť označované.
+
Jinými slovy, kdykoliv uživatel díla nemůže z právních či praktických důvodů své základní svobody vykonávat, dílo nelze považovat za svobodné a nemělo by tak být označováno.
  
== Súvisiace texty ==
+
== Související texty ==
  
* [[Licenses]] – diskusia o konkrétnych licenciách, či splňujú alebo nesplňujú túto definíciu
+
* [[Licenses]] – diskuse o konkrétních licencích, zda splňují či nesplňují tuto definici
* [[History]] – poďakovanie a podklady pre túto definíciu
+
* [[History]] – poděkování a podklady pro tuto definici
* [[FAQ]] – časté otázky a odpovede na ne
+
* [[FAQ]] – časté otázky a odpovědi na
* [[Portal:Index]] – stránky o ďalších témach k slobodným kultúrnym dielam
+
* [[Portal:Index]] – stránky o dalších tématech ke svobodným kulturním dílům
  
== Číslovanie verzií ==
+
== Číslování verzí ==
  
Nové verzie tejto definície by mali byť vydávané hneď potom, ako nastane zhoda (dosiahnutá priamo či pomocou hlasovaní, pozrite [[authoring process]]) o navrhnutých zmenách. Číslovanie by malo byť 0.x pri počiatočných konceptoch, 1.x, 2.x, … pri veľkých vydaniach a x.1, x.2, … pre menšie vydania. K menšiemu vydanie dôjde, ak je text modifikovaný len spôsobom, ktorý nemá vplyv na rozsah existujúcich či hypotetických licencií pokrytých touto definíciou.
+
Nové verze této definice by měly být vydávány hned poté, co nastane shoda (dosažená přímo či pomocí hlasování, vizte [[authoring process]]) o navržených změnách. Číslování by mělo být 0.x u počátečních konceptů, 1.x, 2.x, … u velkých vydání a x.1, x.2, … pro menší vydání. K menšímu vydání dojde, pokud je text modifikován jen způsobem, který nemá vliv na rozsah existujících či hypotetických licencí pokrytých touto definicí.
  
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: