Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "Definition/Nl"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
(Undo revision 6965 by 24.132.151.94 (Talk))
Line 4: Line 4:
  
 
== Samenvatting ==
 
== Samenvatting ==
Dit document definieert "Vrije Culturele Werken" als werk of expressies die vrij bestudeerd, toegepast, gekopieerd en/of gewijzigd kunnen worden, door iedereen, voor elk doeleinde. Het beschrijft ook bepaalde toegestane restricties die de essentiele vrijheden respecteren of beschermen. De definitie maakt onderscheid tussen ''vrij werk''  en ''[[licenses|vrije licenties]]''  die gebruikt kunnen worden om de status van een vrij werk wettelijk te beschermen. De definitie zelf is ''geen'' licentie, het is een hulpmiddel om te bepalen of een werk als "vrij" beschouwd kan worden.
+
Dit document definieert "Vrije Culturele Werken" als werk of expressies die vrij bestudeerd, toegepast, gekopieerd en/of gewijzigd kunnen worden, door iedereen, voor elk doeleinde. Het beschrijft ook bepaalde toegestane restricties die de essentiele vrijheden respecteren of beschermen. De definitie maakt onderscheid tussen ''vrij werk''  en ''[[licenses|vrije licenties]]''  die gebruikt kunnen worden om de status van een vrij werk wettelijk te beschermen. De definitie zelf is ''geen'' li
  
 
== Summary ==
 
== Summary ==

Revision as of 17:26, 8 March 2010

Stabiele versie
Dit is stabiele versie 1.0 van de definitie. Het versie nummer zal gewijzigd worden indien de definitie wijzigt. De bewerkbare versie van de definitie kan gevonden worden op Definition/Unstable. Zie authoring process voor meer informatie, en zie translations indien u een andere versie wilt bijdragen.

Samenvatting

Dit document definieert "Vrije Culturele Werken" als werk of expressies die vrij bestudeerd, toegepast, gekopieerd en/of gewijzigd kunnen worden, door iedereen, voor elk doeleinde. Het beschrijft ook bepaalde toegestane restricties die de essentiele vrijheden respecteren of beschermen. De definitie maakt onderscheid tussen vrij werk en vrije licenties die gebruikt kunnen worden om de status van een vrij werk wettelijk te beschermen. De definitie zelf is geen li

Summary

This document defines "Free Cultural Works" as works or expressions which can be freely studied, applied, copied and/or modified, by anyone, for any purpose. It also describes certain permissible restrictions that respect or protect these essential freedoms. The definition distinguishes between free works, and free licenses which can be used to legally protect the status of a free work. The definition itself is not a license; it is a tool to determine whether a work or license should be considered "free."

Preamble

Voorwoord

Social and technological advances make it possible for a growing part of humanity to access, create, modify, publish and distribute various kinds of works - artworks, scientific and educational materials, software, articles - in short: anything that can be represented in digital form. Many communities have formed to exercise those new possibilities and create a wealth of collectively re-usable works.

Door maatschappelijke en technische vooruitgang is het voor een groeiend deel van de mensheid mogelijk om tot allerlei werken toegang te hebben, deze te bewerken, te maken, te wijzigen, te publiceren en te verspreiden: kunstwerken, wetenschappelijk en educatief materiaal, software, artikelen, in het kort: alles wat digitaal kan worden weergegeven. Vele gemeenschappen zijn gevormd om deze nieuwe mogelijkheden te uiten en een rijkdom van collectief bruikbaar werk te creëren.

Most authors, whatever their field of activity, whatever their amateur or professional status, have a genuine interest in favoring an ecosystem where works can be spread, re-used and derived in creative ways. The easier it is to re-use and derive works, the richer our cultures become.

De meeste auteurs, wat ook hun werkgebied is, of ze amateurs of professionals zijn, hebben interesse in een omgeving waarin hun werk kan worden verspreid, gebruikt en afgeleid op een creatieve manier. Hoe makkelijk het is om werk te hergebruiken en af te leiden, hoe rijker onze cultuur wordt.

To ensure the graceful functioning of this ecosystem, works of authorship should be free, and by freedom we mean:

 • the freedom to use the work and enjoy the benefits of using it
 • the freedom to study the work and to apply knowledge acquired from it
 • the freedom to make and redistribute copies, in whole or in part, of the information or expression
 • the freedom to make changes and improvements, and to distribute derivative works

Om er van zeker te zijn dat dit systeem soepel functioneert, zouden auteurswerken vrij moeten zijn, en met vrijheid wordt bedoeld:

 • de vrijheid om gebruik te maken van het werk en de voordelen ervan te ervaren
 • de vrijheid om te bestuderen van het werk en de verkregen kennis toe te passen
 • de vrijheid om kopieën te maken en te verspreiden, in het geheel of in gedeeltes van de informatie of de expressie
 • de vrijheid om veranderingen te maken en te verbeteren van het werk en afgeleid werk te verspreiden

These freedoms should be available to anyone, anywhere, anytime. They should not be restricted by the context in which the work is used. Creativity is the act of using an existing resource in a way that had not been envisioned before.

Deze vrijheden zullen voor iedereen beschikbaar zijn, overal en altijd. Ze moeten niet geremd worden door de context waarin het werk gebruikt wordt. Creativiteit is de daad van het gebruiken van bestaande bronnen op een manier die van te voren niet voorzien is.

In most countries however, these freedoms are not enforced but suppressed by the laws commonly named copyright laws. They consider authors as god-like creators and give them an exclusive monopoly as to how "their content" can be re-used. This monopoly impedes the flourishing of culture, and it does not even help the economic situation of authors so much as it protects the business model of the most powerful publishing companies.

Echter, in de meeste landen worden deze vrijheden niet afgedwongen maar onderdrukt door wetgeving genaamd auteurswetten. Zij beschouwen auteurs als goddelijke creaturen en geven ze een exclusief monopolie om te bepalen hoe "hun werk" hergebruikt kan worden. Dit monopolie beperkt de opleving van cultuur en verbetert zelfs de economische positie van de auteurs niet in die mate als het de positie van de machtigste uitgeverijen beschermd.

In spite of those laws, authors can make their works free by choosing among a vast array of legal documents known as free licenses. For an author, choosing to put his work under a free license does not mean that he loses all his rights, but it gives to anyone the freedoms listed above.

Ongeacht deze wetten, kunnen auteurs hun werken bevrijden door te kiezen uit een grote reeks van juridische documenten, bekend als vrije licenties. Voor een auteur die er voor kiest zijn werk on een vrije licentie te plaatsen betekend dit niet dat hij al zijn rechten verliest, maar wel dat hij iedereen de hierboven genoemde vrijheden geeft.

It is important that any work that claims to be free provides, practically and without any risk, the aforementioned freedoms. This is why we hereafter give a precise definition of freedom for licenses and for works of authorship.

Het is belangrijk dat ieder werk dat beweert vrij te zijn op een practische en risicoloze manier in de hiervoor genoemde vrijheden voorziet. Om deze reden geven we hierna een precieze definitie van vrijheid voor licenties en voor geschreven werken.

Identifying Free Cultural Works

This is the Definition of Free Cultural Works, and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the Definition of Free Cultural Works." If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the existing movements that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the Free Cultural Works logos and buttons, which are in the public domain.

Please be advised that such identification does not actually confer the rights described in this definition; for your work to be truly free, it must use one of the Free Culture Licenses or be in the public domain.

We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web".

Defining Free Culture Licenses

Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.

Essential freedoms

In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation:

 • The freedom to use and perform the work: The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
 • The freedom to study the work and apply the information: The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
 • The freedom to redistribute copies: Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
 • The freedom to distribute derivative works: In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original), regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).

Permissible restrictions

Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered permissible restrictions.

Defining Free Cultural Works

In order to be considered free, a work must be covered by a Free Culture License, or its legal status must provide the same essential freedoms enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:

 • Availability of source data: Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.
 • Use of a free format: For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy must be available for the work to be considered free.
 • No technical restrictions: The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
 • No other restrictions or limitations: The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.

In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."

Het aanmerken als Vrij Cultureel Werk

Om aangemerkt te worden als vrij, moet een werk beschikbaar zijn onder een Vrije Cultuur Licentie, of de wettelijke status moet dezelfde essentiele vrijheden waarborgen als hierboven opgesomd. Dat is evenwel niet voldoende. Een bepaald werk kan ook niet vrij zijn op andere manieren, die de essentiele vrijheden beperken. Dit zijn de aanvullende voorwaarden die gelden om een werk als vrij te kunnen aanmerken.

 • ....
 • ....
 • Geen technische beperkingen: Het werk moet beschikbaar zijn in een vorm waarbij geen technische beperkingen zijn gebruikt om de bovenomschreven vrijheden te beperken.
 • Geen andere beperkingen of voorwaarden:Op het werk zelf moeten geen wettelijke beperkingen (patenten, contracten, etc) of voorwaarden (zoals privacyrechten (? EH)) rusten, die de bovenomschreven vrijheden beperken. Een werk mag gebruik maken van bestaande beperkingen op het auteursrecht (om auteursrechtelijk beschermd werk te citeren), maar alleen de gedeelten die onmiskenbaar vrij zijn vormen een vrij werk.

In andere woorden, in alle omstandigheden waarin een gebruiker van een werk niet juridisch of praktisch zijn of haar basale vrijheden kan uitoefenen, kan het werk niet aangemerkt worden als een "vrij" en zou het ook niet zo genoemd moeten worden.

Further reading

 • See Licenses for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
 • See History for acknowledgments and background on this definition.
 • See the FAQ for some questions and answers.
 • See Portal:Index for topic-specific pages about free cultural works.

Versioning

New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the authoring process) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.