Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Nl

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 8: Line 8:
 
== Voorwoord ==
 
== Voorwoord ==
  
Door maatschappelijke en technische vooruitgang is het voor een groeiend deel van de mensheid mogelijk om tot allerlei werken ''toegang'' te hebben, deze te ''bewerken'', werken te ''maken'', te ''wijzigen'', te ''publiceren'' en te ''verspreiden'': kunstwerken, wetenschappelijk en educatief materiaal, software, artikelen, in het kort: ''alles wat digitaal kan worden gerepresenteerd.'' Vele gemeenschappen zijn gevormd om deze nieuwe mogelijkheden te uiten en een rijkdom van collectief bruikbaar werk te creëren.
+
Door maatschappelijke en technische vooruitgang is het voor een groeiend deel van de mensheid mogelijk om tot allerlei werken ''toegang'' te hebben, deze te ''bewerken'', te ''maken'', te ''wijzigen'', te ''publiceren'' en te ''verspreiden'': kunstwerken, wetenschappelijk en educatief materiaal, software, artikelen, in het kort: ''alles wat digitaal kan worden weergegeven.'' Vele gemeenschappen zijn gevormd om deze nieuwe mogelijkheden te uiten en een rijkdom van collectief bruikbaar werk te creëren.
  
De meeste auteurs, wat hun werkgebied dan ook is, of ze amateurs of professionals zijn, hebben interesse in een omgeving waarin hun werk kan worden verspreid, gebruikt en afgeleid op een creatieve manier. Hoe eenvoudiger het is om werk te hergebruiken en af te leiden, des te rijker onze cultuur wordt.
+
De meeste auteurs, wat hun werkgebied dan ook is, of ze amateurs of professionals zijn, hebben interesse in een omgeving waarin hun werk kan worden verspreid, gebruikt en afgeleid op een creatieve manier. Hoe makkelijk het is om werk te hergebruiken en af te leiden, hoe rijker onze cultuur wordt.
  
 
Om er van zeker te zijn dat dit systeem soepel functioneert, zouden auteurswerken '''vrij''' moeten zijn, en met ''vrijheid'' wordt bedoeld:
 
Om er van zeker te zijn dat dit systeem soepel functioneert, zouden auteurswerken '''vrij''' moeten zijn, en met ''vrijheid'' wordt bedoeld:
 
* de '''vrijheid om gebruik te maken''' van het werk en de voordelen hiervan te ervaren
 
* de '''vrijheid om gebruik te maken''' van het werk en de voordelen hiervan te ervaren
 
* de '''vrijheid om het werk te bestuderen''' en de verkregen kennis toe te passen
 
* de '''vrijheid om het werk te bestuderen''' en de verkregen kennis toe te passen
* de '''vrijheid om kopieën te maken en te verspreiden''', in het geheel of in gedeeltes van de informatie of de uitdrukking
+
* de '''vrijheid om kopieën te maken en te verspreiden''', in het geheel of in gedeeltes van de informatie of de expressie
* de '''vrijheid om veranderingen en verbeteringen te maken''' van het werk, en afgeleid werk te verspreiden
+
* de '''vrijheid om veranderingen te maken en te verbeteren''' van het werk, en afgeleid werk te verspreiden
  
Als auteurs geen actie ondernemen, zullen hun werken vallen onder de bestaande auteurswetten, welke sterk limiteren wat anderen kunnen en niet mogen. Auteurs kunnen hun werk vrij maken door uit een aantal licenties te kiezen. Als een auteur kiest zijn/haar werk onder een ''vrije licentie'' te publiceren, betekent dit niet dat zij al hun rechten verliezen, maar het geeft iedereen de vrijheden zoals hierboven opgesomd.
+
Als auteurs geen actie ondernemen, zullen hun werken vallen onder de bestaande auteurswetten, welke sterk limiteren wat anderen kunnen en niet mogen. Auteurs kunnen hun werk vrij maken door uit een een aantal licenties te kiezen. Als een auteur kiest zijn/haar werk onder een ''vrije licentie'' te publiceren, betekent dit niet dat zij al hun rechten verliezen, maar het geeft iedereen de vrijheden zoals hierboven opgesomd.
  
Het is belangrijk dat ieder werk dat beweert vrij te zijn op een praktische en risicoloze manier in de hiervoor genoemde vrijheden voorziet. Om deze reden geven we hierna een precieze '''definitie van vrijheid''' voor licenties en voor werken van auteurschap.
+
Het is belangrijk dat ieder werk dat beweert vrij te zijn op een practische en risicoloze manier in de hiervoor genoemde vrijheden voorziet. Om deze reden geven we hierna een precieze '''definitie van vrijheid''' voor licenties en voor geschreven werken.
  
 
== Identificeren van Vrije Culturele Werken ==
 
== Identificeren van Vrije Culturele Werken ==

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: