Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Fi

From Definition of Free Cultural Works
Revision as of 04:02, 14 July 2007 by Cimon Avaro (talk | contribs) (→‎Defining Free Culture Licenses: yksi paragraafi suomeksi)
Jump to navigation Jump to search


Tiivistelmä

Tämä asiakirja määrittelee "Vapaat Kulttuuriteokset" teoksina tai ilmaisuina joita voi vapaasti tutkia, soveltaa kopioida ja/tai muunnella, kenen tahansa toimesta, mistä tahansa vaikuttimista ja mihin tahansa käyttöön. Se kuvailee myöskin tiettyjä sallittavissa olevia rajoituksia jotka kunnioittavat tai suojaavat näitä oleellisia vapauksia. Määrittely tekee eron vapaiden teelmien ja vapaiden lisenssien joita voi käyttää lainkeinoin suojaamaan vapaan teoksen asiantilaa, välillä. Määritelmä itsessään ei ole lisenssi; se on vain väline sen määrittämiseksi voidaanko teoksen tai lisenssin käsittää olevan "vapaa".


Johdanto

Sosiaaliset ja teknologiset edistysaskeleet mahdollistavat kasvavalle osalle ihmiskuntaa moninaisenkaltaisten teosten vastaanoton, luomisen, muuntamisen, julkaisemisen ja levityksen - taideteosten, tieteellisten ja opetustarkoituksellisten aineistojen, ohjelmistojen, artikkelien - lyhykäisesti: kaiken minkä voi esittää digitaalisessa muodossa. Monia yhteisöjä on muovautunut näiden mahdollisuuksien käyttötoimien suorittamiseksi ja ne luovat yhteisyydessään uudelleenkäytettävien teosten suurvarallisuuden.

Useimmilla teoksen tekijöillä, oli sitten heidän toimintakenttänsä mikä tahansa, oli heidän harrastajuutensa tai ammattimaisuutensa asiaintila mikä vain, on aito mielenkiinto suosia sellaista ekosysteemiä jossa teokset voivat levitä, ovat uudelleenkäytettävissä ja johdutettavissa luovin tavoin. Mitä helpompaa on käyttää ja johduttaa teoksia, sitä rikkaammaksi kulttuurimme tulee.

Varmistaaksemme että tämä ekosysteemi toimii herkän jouhevasti, tekijöiden teoksien pitäisi olla vapaita, ja vapaalla tarkoitamme:

 • vapautta käyttää teosta ja nauttia sen käyttämisen hyödyistä
 • vapautta tutkia teosta ja soveltaa siitä hankittua tietoa
 • vapautta tehdä ja levittää kopioita, osaksi tai kokonaisuudessaan, sen sisällöstä ja ilmaisusta
 • vapautta tehdä muutoksia ja parannuksia. ja levittää johdettuja teoksia

Näiden vapauksien pitäisi olla saatavilla kaikille, kaikkialla, milloin tahansa. Niiden ei pitäisi olla rajoitettuja sen mukaan, missä asiayhteydessä teosta käytetään. Luovuutta on sellainen toimi missä käytetään olemassaolevaa hyödykettä sellaisella tavalla johon ei ollut ennen löytynyt näkemystä.

Useimmissa maissa kuitenkaan näitä vapauksia ei pidetä voimassa, vaan alistetaan tekijänoikeus lainsäädäntönä yleisesti tunnetuilla laeilla. Ne pitävät teoksen tekijöitä jumalankaltaisina luojina ja antavat näille yksinomaisen monopolin siihen miten "heidän sisältöään" voidaan käyttää ja uudelleenkäyttää. Tämä monopoli haittaa kulttuurin kukoistusta, ja se ei edes auta teosten tekijöiden taloudellista tilannetta siinä määrin kuin se suojelee kaikkein voimakkaimpien julkaisutoimintaa tekevien yhtiöiden liiketoimintamallia.

Näistä laeista huolimatta, teosten tekijät voivat antaa teoksensa vapaiksi valitsemalla valtaisasta vapaina lisensseinä tunnettujen lakiasiakirjojen valikoimasta. Kun teoksen tekijä valitsee asettaa teoksensa vapaan lisenssin alle, se ei tarkoita että hän luopuu kaikista oikeuksistaan, mutta se antaa kaikille vapaudet jotka on lueteltu yllä.

On tärkeää että mikä tahansa teos joka väittää olevansa vapaa tarjoaa, käytännöllisellä tavalla ja ilman riskejä, edellämainitut vapaudet. Siksi me tämän jälkeen annamme tarkan vapauden määritelmän lisensseille ja tekijän teoksille.

Vapaan Kultturin Teokseksi Esittäytyminen

Tämä on Vapaan Kultuurin Teoksen Määritelmä, ja kun kuvailette teostanne, kannustamme teitä viittaamaan tähän määritelmään, tähän tapaan, "tämä on vapaasti lisensoitu teos, niinkuin selitetään Vapaan Kulttuurin Teoksen Määritelmässä." Jos ette pidä termistä "Vapaan Kulttuurin Teos," voitte käyttää yleisempää termiä "Vapaa Sisältö," tai viitata niiden sijasta yhteen olemassaoleviin liikkeisiin jotka ilmaisevat samankaltaisia vapauksia täsmennetymmässä asiayhteydessä. Me kannustamme teitä myös käyttämään Vapaan Kulttuurin Teosten logoja ja nappeja, jotka ovat täysin tekijänoikeusvapaita (Public Domain).

Ottakaa vaarin että siten esittäytyminen ei itse asiassa suo noita oikeuksia jotka tässä määritelmässä kuvataan; jotta teoksesi on aidosti vapaa, sen täytyy käyttää yhtä Vapaan Kulttuurin Lisensseistä tai olla täysin tekijänoikeusvapaa (Public Domain).

Suosittelemme ettette käyttäisi sellaisia muita kuin näitä termejä esittäyttääksenne Vapaan Kultuurin Teokseksi jotka eivät välitä selkeätä vapauden määrittelyä, kuten "Avoin Sisältö" ja "Avoimesti Tarjottu." Näitä termejä usein käytetään kun viitataan sisältöön joka on tarjolla "vähemmän rajoittavien" ehtojen alla kuin olemassaolevat tekijänoikeus lait, tai jopa teoksiin jotka vain "löytyvät Netistä".

Vapaan Kulttuurin Teosten määrittely

Lisenssit ovat lainopillisia välineitä joiden kautta tiettyjen lainopillisten oikeuksien haltija voi siirtää näitä oikeuksia kolmansille tahoille. Vapaan Kulttuurin Lisenssit eivät ota oikeuksia pois -- ne ovat aina ehdollisia hyväksyä, ja jos hyväksytyt, suovat vapauksia joita tekijänoikeuslaki pelkästään ei tarjoa. Kun hyväksytään, ne eivät koskaan rajoita tai kavenna tekijänoikeuslaeissa jo olemassaolevia lieventäviä poikkeuksia.

Välttämättömät vapaudet

Jotta voidaan tunnustaa "vapaaksi" tämän määritelmän alla, lisenssin täytyy suoda seuraavat vapaudet ilman rajoitusta:

 • Vapaus käyttää ja esittää teos: Lisensoijalle täytyy sallia teoksen kaikkinainen käyttö, yksityinen tai julkinen. Sellaisille teoksille joissa se kuuluu asiaan, tämän vapauden täytyy sisältää kaikenlaiset johdannaiset käytöt ("liitännäisoikeudet") kuten teoksen esittäminen tai tulkitsminen. Tälle ei saa olla minkäänlaisia poikkeuksia suhteessa esimerkiksi poliittisiin tai uskonnollisiin katsantoihin.
 • Vapaus tutkia teosta ja soveltaa sen tietoa: Lisensoijan täytyy sallia tutkia teosta ja käyttää teoksesta saamaansa tietoa millä tavalla tahansa. Lisenssi ei voi, esimerkiksi, rajoittaa "reverse engineering" menetelmiä (tapaa tuottaa samanlaiset vasteet antava laite tutkimalla millaisilla vasteilla laite reagoi erilaisiin sille annetuihin syötteisiin).
 • Vapaus uudelleen levittää kopioita: Jotta se antaa kaikille kyvyn parantaa teosta, lisenssi ei saa rajoittaa vapautta levittää muunnettua muotoa (tai, käsinkosketeltavien teosten kyseessä ollessa, teosta joka on jotenkin johteinen alkuperäisestä), riippumatta sellaisten muunnosten tarkoituksesta ja niiden takana olevasta tahdosta. Kuitenkin, joitakin rajoituksia voidaan soveltaa näiden välttämättömien vapauksien suojaamiseksi tai jotta voidaan suojata tekijän oikeus tulla mainituna teoksensa tekijänä. (asiasta alempana lisää)

Luvalliset rajoitukset

Kaikki rajoitukset teosten käyttöä ja levitystä varten eivät ehkäise välttämättömiä vapauksia. Nimenomaisesti, vaatimukset teoksen tekijän nimeämiseksi, tasapuolisen yhteistoimisen tuottamisen (eli siis "copyleft"), ja välttämättömien vapauksien suojaaminen katsotaan luvallisiksi rajoituksiksi.

Defining Free Cultural Works

In order to be considered free, a work must be covered by a Free Culture License, or its legal status must provide the same essential freedoms enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:

 • Availability of source data: Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.
 • Use of a free format: For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy must be available for the work to be considered free.
 • No technical restrictions: The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
 • No other restrictions or limitations: The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.

In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."

Further reading

 • See Licenses for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
 • See History for acknowledgments and background on this definition.
 • See the FAQ for some questions and answers.
 • See Portal:Index for topic-specific pages about free cultural works.

Versioning

New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the authoring process) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.