Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Fi: Difference between revisions

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
(→‎Identifying Free Cultural Works: En oikein pidä tästä käännöksestä kaikin osin, mutta täytyy viilata ja yhdenmukaistaa terminologia etenkin myöhemmin kun on raakaversio kaikesta)
m (Reverted edits by 85.249.19.103 (talk) to last revision by Dylsss)
Tag: Rollback
 
(53 intermediate revisions by 28 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{definition-langs/fi}}
{{definition-langs}}


<!--
<!--
Line 13: Line 13:
This document defines "Free Cultural Works" as works or expressions which can be freely studied, applied, copied and/or modified, by anyone, for any purpose. It also describes certain permissible restrictions that respect or protect these essential freedoms. The definition distinguishes between ''free works'', and ''[[licenses|free licenses]]'' which can be used to legally protect the status of a free work. The definition itself is ''not'' a license; it is a tool to determine whether a work or license should be considered "free."
This document defines "Free Cultural Works" as works or expressions which can be freely studied, applied, copied and/or modified, by anyone, for any purpose. It also describes certain permissible restrictions that respect or protect these essential freedoms. The definition distinguishes between ''free works'', and ''[[licenses|free licenses]]'' which can be used to legally protect the status of a free work. The definition itself is ''not'' a license; it is a tool to determine whether a work or license should be considered "free."
-->
-->
Tämä asiakirja määrittelee "Vapaat Kulttuuriteokset" teoksina tai ilmaisuina joita voi vapaasti tutkia, soveltaa kopioida ja/tai muunnella, kenen tahansa toimesta, mistä tahansa vaikuttimista ja mihin tahansa käyttöön. Se kuvailee myöskin tiettyjä sallittavissa olevia rajoituksia jotka kunnioittavat tai suojaavat näitä oleellisia vapauksia. Määrittely tekee eron ''vapaiden teelmien'' ja ''[[licences|vapaiden lisenssien]]'' joita voi käyttää lainkeinoin suojaamaan vapaan teoksen asiantilaa, välillä. Määritelmä itsessään ''ei'' ole lisenssi; se on vain väline sen määrittämiseksi voidaanko teoksen tai lisenssin käsittää olevan "vapaa".
Tämä asiakirja määrittelee "vapaat kulttuuriteokset" teoksina tai esityksinä, joita kuka tahansa voi vapaasti tutkia, soveltaa, kopioida ja/tai muunnella mihin tahansa tarkoitukseen. Se myös kuvaa hyväksyttäviä rajoituksia jotka ylläpitävät tai suojaavat edellämainittuja vapauksia. Määritelmä erottaa ''vapaat teokset'' ''[[licenses|vapaista lisensseistä]]'', joita voidaan käyttää suojaamaan vapaan teoksen asiantilaa oikeudellisin keinoin. Määritelmä itsessään ''ei'' ole lisenssi; se on vain väline sen määrittämiseksi voidaanko teoksen tai lisenssin käsittää olevan "vapaa".


<!--
<!--
Line 24: Line 24:
Social and technological advances make it possible for a growing part of humanity to ''access, create, modify, publish and distribute'' various kinds of works - artworks, scientific and educational materials, software, articles - in short: ''anything that can be represented in digital form''. Many communities have formed to exercise those new possibilities and create a wealth of collectively re-usable works.
Social and technological advances make it possible for a growing part of humanity to ''access, create, modify, publish and distribute'' various kinds of works - artworks, scientific and educational materials, software, articles - in short: ''anything that can be represented in digital form''. Many communities have formed to exercise those new possibilities and create a wealth of collectively re-usable works.
-->
-->
Sosiaaliset ja teknologiset edistysaskeleet mahdollistavat kasvavalle osalle ihmiskuntaa moninaisenkaltaisten teosten ''vastaanoton, luomisen, muuntamisen, julkaisemisen ja levityksen'' - taideteosten, tieteellisten ja opetustarkoituksellisten aineistojen, ohjelmistojen, artikkelien - lyhykäisesti: ''kaiken minkä voi esittää digitaalisessa muodossa''. Monia yhteisöjä on muovautunut näiden mahdollisuuksien käyttötoimien suorittamiseksi ja ne luovat yhteisyydessään uudelleenkäytettävien teosten suurvarallisuuden.
Sosiaaliset ja teknologiset edistysaskeleet mahdollistavat kasvavalle osalle ihmiskuntaa monenlaisten teosten ''vastaanoton, luomisen, muuntamisen, julkaisemisen ja levityksen'' taideteosten, tieteellisten ja opetustarkoituksellisten aineistojen, ohjelmistojen, artikkelien – lyhyesti: ''kaiken minkä voi esittää digitaalisessa muodossa''. Useita yhteisöjä on muodostunut hyödyntämään näitä mahdollisuuksia ja luomaan yhteisesti uudelleenkäytettävien teosten varannon.


<!--
<!--
Most authors, whatever their field of activity, whatever their amateur or professional status, have a genuine interest in favoring an ecosystem where works can be spread, re-used and derived in creative ways. The easier it is to re-use and derive works, the richer our cultures become.  
Most authors, whatever their field of activity, whatever their amateur or professional status, have a genuine interest in favoring an ecosystem where works can be spread, re-used and derived in creative ways. The easier it is to re-use and derive works, the richer our cultures become.  
-->
-->
Useimmilla teoksen tekijöillä, oli sitten heidän toimintakenttänsä mikä tahansa, oli heidän harrastajuutensa tai ammattimaisuutensa asiaintila mikä vain, on aito mielenkiinto suosia sellaista ekosysteemiä jossa teokset voivat levitä, ovat uudelleenkäytettävissä ja johdutettavissa luovin tavoin. Mitä helpompaa on käyttää ja johduttaa teoksia, sitä rikkaammaksi kulttuurimme tulee.  
Useimmilla teoksen tekijöillä, oli sitten heidän toimintakenttänsä, harrastuneisuutensa tai ammattimaisuutensa tila mikä tahansa, on aito mielenkiinto suosia sellaista ekosysteemiä jossa teokset voivat levitä sekä olla uudelleenkäytettävissä ja johdettavissa luovin tavoin. Mitä helpompaa on käyttää ja johtaa teoksia, sitä rikkaammaksi kulttuurimme tulee.  


<!--
<!--
Line 67: Line 67:
== Identifying Free Cultural Works ==
== Identifying Free Cultural Works ==
-->
-->
== Vapaan Kultturin Teokseksi Esittäytyminen ==
 
== Vapaan kulttuurin teokseksi esittäytyminen ==


<!--
<!--
This is the ''Definition of Free Cultural Works'', and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the ''Definition of Free Cultural Works''."  If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the [[Existing Movements|existing movements]] that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the [[logos and buttons|Free Cultural Works logos and buttons]], which are in the public domain.
This is the ''Definition of Free Cultural Works'', and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the ''Definition of Free Cultural Works''."  If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the [[Existing Movements|existing movements]] that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the [[logos and buttons|Free Cultural Works logos and buttons]], which are in the public domain.
-->
-->
Tämä on ''Vapaan Kultuurin Teoksen Määritelmä'', ja kun kuvailette teostanne, kannustamme teitä viittaamaan tähän määritelmään, tähän tapaan, "tämä on vapaasti lisensoitu teos, niinkuin selitetään ''Vapaan Kulttuurin Teoksen Määritelmässä''." Jos ette pidä termistä "Vapaan Kulttuurin Teos," voitte käyttää yleisempää termiä "Vapaa Sisältö," tai viitata niiden sijasta yhteen [[Existing Movements|olemassaoleviin liikkeisiin]] jotka ilmaisevat samankaltaisia vapauksia täsmennetymmässä asiayhteydessä. Me kannustamme teitä myös käyttämään [[logos and buttons|Vapaan Kulttuurin Teosten logoja ja nappeja]], jotka ovat täysin tekijänoikeusvapaita (Public Domain).
Tämä on ''vapaan kultuurin teoksen määritelmä'', ja kun kuvailette teostanne, kannustamme teitä viittaamaan tähän määritelmään, tähän tapaan, "tämä on vapaasti lisensoitu teos, niinkuin selitetään ''vapaan kulttuurin teoksen määritelmässä''." Jos ette pidä termistä "vapaan kulttuurin teos," voitte käyttää yleisempää termiä "vapaa sisältö," tai viitata niiden sijasta yhteen [[Existing Movements|olemassaoleviin liikkeisiin]] jotka ilmaisevat samankaltaisia vapauksia täsmennetymmässä asiayhteydessä. Me kannustamme teitä myös käyttämään [[logos and buttons|vapaan kulttuurin teosten logoja ja nappeja]], jotka ovat täysin tekijänoikeusvapaita (Public Domain).


<!--
<!--
Please be advised that such identification does ''not'' actually confer the rights described in this definition; for your work to be truly free, it must use one of the Free Culture [[Licenses]] or be in the public domain.
Please be advised that such identification does ''not'' actually confer the rights described in this definition; for your work to be truly free, it must use one of the Free Culture [[Licenses]] or be in the public domain.
-->
-->
Ottakaa vaarin että siten esittäytyminen ''ei'' itse asiassa suo noita oikeuksia jotka tässä määritelmässä kuvataan; jotta teoksesi on aidosti vapaa, sen täytyy käyttää yhtä Vapaan Kulttuurin [[Licenses|Lisensseistä]] tai olla täysin tekijänoikeusvapaa (Public Domain).
Ottakaa vaarin että siten esittäytyminen ''ei'' itse asiassa suo noita oikeuksia jotka tässä määritelmässä kuvataan; jotta teoksesi on aidosti vapaa, sen täytyy käyttää yhtä vapaan kulttuurin [[Licenses|lisensseistä]] tai olla täysin tekijänoikeusvapaa (Public Domain).


<!--
<!--
We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web".
We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web".
-->
-->
Suosittelemme ettette käyttäisi sellaisia muita kuin näitä termejä esittäyttääksenne Vapaan Kultuurin Teokseksi jotka eivät välitä selkeätä vapauden määrittelyä, kuten "Avoin Sisältö" ja "Avoimesti Tarjottu." Näitä termejä usein käytetään kun viitataan sisältöön joka on tarjolla "vähemmän rajoittavien" ehtojen alla kuin olemassaolevat tekijänoikeus lait, tai jopa teoksiin jotka vain "löytyvät Netistä".
Suosittelemme että vapaan kultuurin teokseksi esittäytymisen sijasta ette käyttäisi toisenlaisia termejä kuten "avoin sisältö" ja "vapaasti saatavilla" jotka eivät välitä selkeätä vapauden määrittelyä. Näitä termejä usein käytetään kun viitataan sisältöön joka on tarjolla "vähemmän rajoittavien" ehtojen alla kuin olemassaolevat tekijänoikeus lait, tai jopa teoksiin jotka vain "löytyvät netistä".


<!--
== Defining Free Culture Licenses ==
== Defining Free Culture Licenses ==
-->


== Vapaan kulttuurin teosten määrittely ==
<!--
Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.
Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.
-->
Lisenssit ovat lainopillisia välineitä joiden kautta tiettyjen lainopillisten oikeuksien haltija voi siirtää näitä oikeuksia kolmansille tahoille. Vapaan kulttuurin lisenssit eivät ota oikeuksia pois -- ne ovat aina ehdollisia hyväksyä, ja jos hyväksytyt, suovat vapauksia joita tekijänoikeuslaki pelkästään ei tarjoa. Kun hyväksytään, ne eivät koskaan rajoita tai kavenna tekijänoikeuslaeissa jo olemassaolevia lieventäviä poikkeuksia.


<!--
=== Essential freedoms ===
=== Essential freedoms ===
-->
=== Välttämättömät vapaudet ===


<!--
In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation:
In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation:
-->
Jotta voidaan tunnustaa "vapaaksi" tämän määritelmän alla, lisenssin täytyy suoda seuraavat vapaudet ilman rajoitusta:


<!--
* '''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
* '''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original),  regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original),  regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).
-->
* '''Vapaus käyttää ja esittää teos:''' Lisensoijalle täytyy sallia teoksen kaikkinainen käyttö, yksityinen tai julkinen. Sellaisille teoksille joissa se kuuluu asiaan, tämän vapauden täytyy sisältää kaikenlaiset johdannaiset käytöt ("liitännäisoikeudet") kuten teoksen esittäminen tai tulkitsminen. Tälle ei saa olla minkäänlaisia poikkeuksia suhteessa esimerkiksi poliittisiin tai uskonnollisiin katsantoihin.
* '''Vapaus tutkia teosta ja soveltaa sen tietoa:''' Lisensoijan täytyy sallia tutkia teosta ja käyttää teoksesta saamaansa tietoa millä tavalla tahansa. Lisenssi ei voi, esimerkiksi, rajoittaa "reverse engineering" menetelmiä (tapaa tuottaa samanlaiset vasteet antava laite tutkimalla millaisilla vasteilla laite reagoi erilaisiin sille annetuihin syötteisiin).
* '''Vapaus uudelleen levittää kopioita:''' Jotta se antaa kaikille kyvyn parantaa teosta, lisenssi ei saa rajoittaa vapautta levittää muunnettua muotoa (tai, käsinkosketeltavien teosten kyseessä ollessa, teosta joka on jotenkin johteinen alkuperäisestä), riippumatta sellaisten muunnosten tarkoituksesta ja niiden takana olevasta tahdosta. Kuitenkin, joitakin rajoituksia voidaan soveltaa näiden välttämättömien vapauksien suojaamiseksi tai jotta voidaan suojata tekijän oikeus tulla mainituna teoksensa tekijänä. (asiasta alempana lisää)


<!--
=== Permissible restrictions ===
=== Permissible restrictions ===
-->
=== Luvalliset rajoitukset ===


<!--
Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]].
Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]].
-->
Kaikki rajoitukset teosten käyttöä ja levitystä varten eivät ehkäise välttämättömiä vapauksia. Nimenomaisesti, vaatimukset teoksen tekijän nimeämiseksi, tasapuolisen yhteistoimisen tuottamisen (eli siis "copyleft"), ja välttämättömien vapauksien suojaaminen katsotaan [[permissible restrictions|luvallisiksi rajoituksiksi]].


<!--
== Defining Free Cultural Works ==
== Defining Free Cultural Works ==
-->


== Vapaiden kulttuuristen teosten määrittely ==
<!--
In order to be considered free, a work ''must'' be covered by a Free Culture License, or its legal status ''must'' provide the same ''essential freedoms'' enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:
In order to be considered free, a work ''must'' be covered by a Free Culture License, or its legal status ''must'' provide the same ''essential freedoms'' enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:
-->
Jotta se voidaan käsittää vapaaksi, teoksen ''täytyy'' olla vapaan kulttuurin lisenssin kattama, tai sen lainopillisen tilan ''täytyy'' tarjota samat ''välttämättömät vapaudet'' jotka luetellaan yllä. Se ei ole kuitenkaan ehto jonka täyttäminen riittää. Nimenomaisesti, tietty teos voi olla epävapaa tavoilla jotka rajoittavat välttämättömiä vapauksia toisin tavoin. Nämä ovat täytettävät lisäehdot, jotta teos voidaan käsittää vapaaksi:


<!--
* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
* '''No technical restrictions:''' The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
* '''No technical restrictions:''' The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
* '''No other restrictions or limitations:''' The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
* '''No other restrictions or limitations:''' The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
-->
* '''Lähteenä käytetyn tietosisällön saatavuus:''' Missä lopputeos on saatu aikaan lähdetiedoston tai useampien lähdetiedostojen koostamisen tai käsittelyn kautta, kaiken pohjustavian lähdetietosisältöjen täytyy olla saatavilla teoksen itsensä rinnalla, ja samoilla ehdoilla. Tämä voi olla musiikkisävellyksen nuotit, kolmiulotteiseen maisemaan liittyvät mallit, tieteellisen julkaisun tiedot, tietokoneohjelmasovelluksen lähdekoodi, tai mikä tahansa senkaltainen tieto.
* '''Vapaan formaatin käyttö:''' Digitaalisissa tiedostoissa, formaatti jossa teos on saatavilla ei saisi olla patenttien suojaama, jollei maailmanlaajuista rajoittamatonta ja peruuttamatonta rojaltimaksutonta lahjoitusta anneta tämän patentoidun teknologian käyttämiseen. Vaikka ei-vapaita formaatteja voidaan joskus käyttää käytännöllisistä syistä, vapaan formaatin kopion täytyy olla saatavilla jotta teoksen voidaan käsittää olevan vapaa.
* '''Ei teknisluonteisia rajoituksia:''' Teoksen täytyy olla saatavilla formaatissa jossa minkäänlaisia teknisiä keinoja ei käytetä edellä lueteltujen vapauksien rajoittamiseksi.
* '''Ei mitään muita rajoituksia eikä estoja:''' Teos itse ei saa olla lainopillisten rajoituksien alla (patentit, sopimukset, jne.) eikä estojen (kuten yksityisyyden-suoja oikeudet) jotka haittaisivat yllä lueteltuja vapauksia. Teos voi käyttää olemassaolevia laillisia lieventäviä poikkeuksia tekijänoikeuslainsäädännössä (siteeratakseen tekijänoikeuden alaisia teoksia), vaikkakin vain sellaiset osat siitä jotka ovat kiistatta vapaita muodostavat vapaan teoksen. 


<!--
In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."
In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."
-->
Toisin sanoen, sikäli kun teoksen käyttäjä ei voi laillisesti tai käytännöllisesti toimeksipanna perustavien vapauksiensa käyttöä, teosta ei voida käsittää, eikä pidä kutsua "vapaaksi."


<!--
== Further reading ==
== Further reading ==
-->


== Aiheesta lisää ==
<!--
* See [[Licenses]] for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
* See [[Licenses]] for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
* See [[History]] for acknowledgments and background on this definition.
* See [[History]] for acknowledgments and background on this definition.
* See the [[FAQ]] for some questions and answers.
* See the [[FAQ]] for some questions and answers.
* See [[Portal:Index]] for topic-specific pages about free cultural works.
* See [[Portal:Index]] for topic-specific pages about free cultural works.
-->
* Lue [[Licenses|lisenssit]] jossa keskustellaan yksittäisistä lisensseistä, ja siitä täyttävätkö ne tämän määritelmän vai eivät.
* Lue [[History|historia]] jossa annetaan kunnia niille joille se kuuluu ja taustaa tälle määritelmälle.
* Lue [[FAQ]] jossa on joitain usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastaukset niihin.
* Lue [[Portal:Index]] jossa on aihekohtaisia sivuja vapaista kultturisista teoksista.


<!--
== Versioning ==
== Versioning ==
-->
== Versiointi ==


<!--
New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
-->
Uudet tämän määritelmän versiot annetaan julkaistavaksi niin pian kuin konsensus (joka saavutetaan suoraan tai äänestyksellä kuten [[authoring process]]in mukaisesti) on kehitetty ehdotettujen muutosten ympärille. Numerointi on 0.x alustaville luonnosjulkaisuille, 1.x, 2.x .. merkittävimmille julkaisuversioille, x.1, x.2 .. pienille julkaisuversioille. Pieni versio annetaan julkaistavaksi kun tekstiä on muunnettu tavoilla jotka eivät vaikuta siihen kuinka laaja on määrältään se nykyisten tai hypoteettisten lisenssien jotka tämä määritelmä kattaa joukko.


__NOTOC__
__NOTOC__


__NOTOC__
__NOTOC__

Latest revision as of 16:28, 11 July 2022


Tiivistelmä[edit]

Tämä asiakirja määrittelee "vapaat kulttuuriteokset" teoksina tai esityksinä, joita kuka tahansa voi vapaasti tutkia, soveltaa, kopioida ja/tai muunnella mihin tahansa tarkoitukseen. Se myös kuvaa hyväksyttäviä rajoituksia jotka ylläpitävät tai suojaavat edellämainittuja vapauksia. Määritelmä erottaa vapaat teokset vapaista lisensseistä, joita voidaan käyttää suojaamaan vapaan teoksen asiantilaa oikeudellisin keinoin. Määritelmä itsessään ei ole lisenssi; se on vain väline sen määrittämiseksi voidaanko teoksen tai lisenssin käsittää olevan "vapaa".


Johdanto[edit]

Sosiaaliset ja teknologiset edistysaskeleet mahdollistavat kasvavalle osalle ihmiskuntaa monenlaisten teosten vastaanoton, luomisen, muuntamisen, julkaisemisen ja levityksen – taideteosten, tieteellisten ja opetustarkoituksellisten aineistojen, ohjelmistojen, artikkelien – lyhyesti: kaiken minkä voi esittää digitaalisessa muodossa. Useita yhteisöjä on muodostunut hyödyntämään näitä mahdollisuuksia ja luomaan yhteisesti uudelleenkäytettävien teosten varannon.

Useimmilla teoksen tekijöillä, oli sitten heidän toimintakenttänsä, harrastuneisuutensa tai ammattimaisuutensa tila mikä tahansa, on aito mielenkiinto suosia sellaista ekosysteemiä jossa teokset voivat levitä sekä olla uudelleenkäytettävissä ja johdettavissa luovin tavoin. Mitä helpompaa on käyttää ja johtaa teoksia, sitä rikkaammaksi kulttuurimme tulee.

Varmistaaksemme että tämä ekosysteemi toimii herkän jouhevasti, tekijöiden teoksien pitäisi olla vapaita, ja vapaalla tarkoitamme:

 • vapautta käyttää teosta ja nauttia sen käyttämisen hyödyistä
 • vapautta tutkia teosta ja soveltaa siitä hankittua tietoa
 • vapautta tehdä ja levittää kopioita, osaksi tai kokonaisuudessaan, sen sisällöstä ja ilmaisusta
 • vapautta tehdä muutoksia ja parannuksia. ja levittää johdettuja teoksia

Näiden vapauksien pitäisi olla saatavilla kaikille, kaikkialla, milloin tahansa. Niiden ei pitäisi olla rajoitettuja sen mukaan, missä asiayhteydessä teosta käytetään. Luovuutta on sellainen toimi missä käytetään olemassaolevaa hyödykettä sellaisella tavalla johon ei ollut ennen löytynyt näkemystä.

Useimmissa maissa kuitenkaan näitä vapauksia ei pidetä voimassa, vaan alistetaan tekijänoikeus lainsäädäntönä yleisesti tunnetuilla laeilla. Ne pitävät teoksen tekijöitä jumalankaltaisina luojina ja antavat näille yksinomaisen monopolin siihen miten "heidän sisältöään" voidaan käyttää ja uudelleenkäyttää. Tämä monopoli haittaa kulttuurin kukoistusta, ja se ei edes auta teosten tekijöiden taloudellista tilannetta siinä määrin kuin se suojelee kaikkein voimakkaimpien julkaisutoimintaa tekevien yhtiöiden liiketoimintamallia.

Näistä laeista huolimatta, teosten tekijät voivat antaa teoksensa vapaiksi valitsemalla valtaisasta vapaina lisensseinä tunnettujen lakiasiakirjojen valikoimasta. Kun teoksen tekijä valitsee asettaa teoksensa vapaan lisenssin alle, se ei tarkoita että hän luopuu kaikista oikeuksistaan, mutta se antaa kaikille vapaudet jotka on lueteltu yllä.

On tärkeää että mikä tahansa teos joka väittää olevansa vapaa tarjoaa, käytännöllisellä tavalla ja ilman riskejä, edellämainitut vapaudet. Siksi me tämän jälkeen annamme tarkan vapauden määritelmän lisensseille ja tekijän teoksille.


Vapaan kulttuurin teokseksi esittäytyminen[edit]

Tämä on vapaan kultuurin teoksen määritelmä, ja kun kuvailette teostanne, kannustamme teitä viittaamaan tähän määritelmään, tähän tapaan, "tämä on vapaasti lisensoitu teos, niinkuin selitetään vapaan kulttuurin teoksen määritelmässä." Jos ette pidä termistä "vapaan kulttuurin teos," voitte käyttää yleisempää termiä "vapaa sisältö," tai viitata niiden sijasta yhteen olemassaoleviin liikkeisiin jotka ilmaisevat samankaltaisia vapauksia täsmennetymmässä asiayhteydessä. Me kannustamme teitä myös käyttämään vapaan kulttuurin teosten logoja ja nappeja, jotka ovat täysin tekijänoikeusvapaita (Public Domain).

Ottakaa vaarin että siten esittäytyminen ei itse asiassa suo noita oikeuksia jotka tässä määritelmässä kuvataan; jotta teoksesi on aidosti vapaa, sen täytyy käyttää yhtä vapaan kulttuurin lisensseistä tai olla täysin tekijänoikeusvapaa (Public Domain).

Suosittelemme että vapaan kultuurin teokseksi esittäytymisen sijasta ette käyttäisi toisenlaisia termejä kuten "avoin sisältö" ja "vapaasti saatavilla" jotka eivät välitä selkeätä vapauden määrittelyä. Näitä termejä usein käytetään kun viitataan sisältöön joka on tarjolla "vähemmän rajoittavien" ehtojen alla kuin olemassaolevat tekijänoikeus lait, tai jopa teoksiin jotka vain "löytyvät netistä".


Vapaan kulttuurin teosten määrittely[edit]

Lisenssit ovat lainopillisia välineitä joiden kautta tiettyjen lainopillisten oikeuksien haltija voi siirtää näitä oikeuksia kolmansille tahoille. Vapaan kulttuurin lisenssit eivät ota oikeuksia pois -- ne ovat aina ehdollisia hyväksyä, ja jos hyväksytyt, suovat vapauksia joita tekijänoikeuslaki pelkästään ei tarjoa. Kun hyväksytään, ne eivät koskaan rajoita tai kavenna tekijänoikeuslaeissa jo olemassaolevia lieventäviä poikkeuksia.

Välttämättömät vapaudet[edit]

Jotta voidaan tunnustaa "vapaaksi" tämän määritelmän alla, lisenssin täytyy suoda seuraavat vapaudet ilman rajoitusta:

 • Vapaus käyttää ja esittää teos: Lisensoijalle täytyy sallia teoksen kaikkinainen käyttö, yksityinen tai julkinen. Sellaisille teoksille joissa se kuuluu asiaan, tämän vapauden täytyy sisältää kaikenlaiset johdannaiset käytöt ("liitännäisoikeudet") kuten teoksen esittäminen tai tulkitsminen. Tälle ei saa olla minkäänlaisia poikkeuksia suhteessa esimerkiksi poliittisiin tai uskonnollisiin katsantoihin.
 • Vapaus tutkia teosta ja soveltaa sen tietoa: Lisensoijan täytyy sallia tutkia teosta ja käyttää teoksesta saamaansa tietoa millä tavalla tahansa. Lisenssi ei voi, esimerkiksi, rajoittaa "reverse engineering" menetelmiä (tapaa tuottaa samanlaiset vasteet antava laite tutkimalla millaisilla vasteilla laite reagoi erilaisiin sille annetuihin syötteisiin).
 • Vapaus uudelleen levittää kopioita: Jotta se antaa kaikille kyvyn parantaa teosta, lisenssi ei saa rajoittaa vapautta levittää muunnettua muotoa (tai, käsinkosketeltavien teosten kyseessä ollessa, teosta joka on jotenkin johteinen alkuperäisestä), riippumatta sellaisten muunnosten tarkoituksesta ja niiden takana olevasta tahdosta. Kuitenkin, joitakin rajoituksia voidaan soveltaa näiden välttämättömien vapauksien suojaamiseksi tai jotta voidaan suojata tekijän oikeus tulla mainituna teoksensa tekijänä. (asiasta alempana lisää)

Luvalliset rajoitukset[edit]

Kaikki rajoitukset teosten käyttöä ja levitystä varten eivät ehkäise välttämättömiä vapauksia. Nimenomaisesti, vaatimukset teoksen tekijän nimeämiseksi, tasapuolisen yhteistoimisen tuottamisen (eli siis "copyleft"), ja välttämättömien vapauksien suojaaminen katsotaan luvallisiksi rajoituksiksi.


Vapaiden kulttuuristen teosten määrittely[edit]

Jotta se voidaan käsittää vapaaksi, teoksen täytyy olla vapaan kulttuurin lisenssin kattama, tai sen lainopillisen tilan täytyy tarjota samat välttämättömät vapaudet jotka luetellaan yllä. Se ei ole kuitenkaan ehto jonka täyttäminen riittää. Nimenomaisesti, tietty teos voi olla epävapaa tavoilla jotka rajoittavat välttämättömiä vapauksia toisin tavoin. Nämä ovat täytettävät lisäehdot, jotta teos voidaan käsittää vapaaksi:

 • Lähteenä käytetyn tietosisällön saatavuus: Missä lopputeos on saatu aikaan lähdetiedoston tai useampien lähdetiedostojen koostamisen tai käsittelyn kautta, kaiken pohjustavian lähdetietosisältöjen täytyy olla saatavilla teoksen itsensä rinnalla, ja samoilla ehdoilla. Tämä voi olla musiikkisävellyksen nuotit, kolmiulotteiseen maisemaan liittyvät mallit, tieteellisen julkaisun tiedot, tietokoneohjelmasovelluksen lähdekoodi, tai mikä tahansa senkaltainen tieto.
 • Vapaan formaatin käyttö: Digitaalisissa tiedostoissa, formaatti jossa teos on saatavilla ei saisi olla patenttien suojaama, jollei maailmanlaajuista rajoittamatonta ja peruuttamatonta rojaltimaksutonta lahjoitusta anneta tämän patentoidun teknologian käyttämiseen. Vaikka ei-vapaita formaatteja voidaan joskus käyttää käytännöllisistä syistä, vapaan formaatin kopion täytyy olla saatavilla jotta teoksen voidaan käsittää olevan vapaa.
 • Ei teknisluonteisia rajoituksia: Teoksen täytyy olla saatavilla formaatissa jossa minkäänlaisia teknisiä keinoja ei käytetä edellä lueteltujen vapauksien rajoittamiseksi.
 • Ei mitään muita rajoituksia eikä estoja: Teos itse ei saa olla lainopillisten rajoituksien alla (patentit, sopimukset, jne.) eikä estojen (kuten yksityisyyden-suoja oikeudet) jotka haittaisivat yllä lueteltuja vapauksia. Teos voi käyttää olemassaolevia laillisia lieventäviä poikkeuksia tekijänoikeuslainsäädännössä (siteeratakseen tekijänoikeuden alaisia teoksia), vaikkakin vain sellaiset osat siitä jotka ovat kiistatta vapaita muodostavat vapaan teoksen.

Toisin sanoen, sikäli kun teoksen käyttäjä ei voi laillisesti tai käytännöllisesti toimeksipanna perustavien vapauksiensa käyttöä, teosta ei voida käsittää, eikä pidä kutsua "vapaaksi."


Aiheesta lisää[edit]

 • Lue lisenssit jossa keskustellaan yksittäisistä lisensseistä, ja siitä täyttävätkö ne tämän määritelmän vai eivät.
 • Lue historia jossa annetaan kunnia niille joille se kuuluu ja taustaa tälle määritelmälle.
 • Lue FAQ jossa on joitain usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastaukset niihin.
 • Lue Portal:Index jossa on aihekohtaisia sivuja vapaista kultturisista teoksista.


Versiointi[edit]

Uudet tämän määritelmän versiot annetaan julkaistavaksi niin pian kuin konsensus (joka saavutetaan suoraan tai äänestyksellä kuten authoring processin mukaisesti) on kehitetty ehdotettujen muutosten ympärille. Numerointi on 0.x alustaville luonnosjulkaisuille, 1.x, 2.x .. merkittävimmille julkaisuversioille, x.1, x.2 .. pienille julkaisuversioille. Pieni versio annetaan julkaistavaksi kun tekstiä on muunnettu tavoilla jotka eivät vaikuta siihen kuinka laaja on määrältään se nykyisten tai hypoteettisten lisenssien jotka tämä määritelmä kattaa joukko.