Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Fa

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search

Stable version
این stable version 1.1 از تعریف است. عدد نسخه با پیش‌رفت تعریف به روز می‌شود. نسخه قابل ویرایش تعریف در Definition/Unstable قابل دسترسی است. برای اطلاعات بیش‌تر authoring process را ببینید و اگر مایل به مشارکت در نسخه‌ای از زبان دیگر هستند، به translations مراجعه کنید.

چکیده

این سند «آثار فرهنگی آزاد» را به عنوان آثار یا تجلیاتی تعریف می‌کند که می‌توانند توسط هر کسی و به هر منظوری، آزادانه مورد بررسی و مطالعه، استفاده، نسخه‌برداری و تغییر قرار بگیرند. همچنین محدودیت‌های مشروعی را شرح می‌دهد که از این آزادی‌های اساسی محافظت می‌کنند. این تعریف، میان آثار آزاد و مجوز‌های آزاد که ممکن است برای حمایت قانونی از یک اثر آزاد مورد استفاده قرار بگیرند تمایز قایل می‌شود. این تعریف خودش یک مجوز نیست؛ بلکه ابزاری است برای تشخیص اینکه آیا یک اثر یا مجوز باید «آزاد» تلقی شود یا خیر.

مقدمه

پیش‌رفت‌های اجتماعی و فناورانه دسترسی، ایجاد، تغییر، انتشار و توزیع انواع بسیاری از کارها - کارهای هنری، مواد آموزشی و علمی، نرم‌افزار، مقالات - و به طور خلاصه هرآنچه که بتواند در قالب دیجیتال ارائه شود را ممکن می‌سازد. جوامع بسیاری شکل گرفته‌اند تا از این فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنند و به تولید ثروتی جمعی از کارهای با قابلیت استفاده دوباره بپردازند.

بیشتر نویسندگان، فارغ از زمینه‌ی فعالیت و وضعیت حرفه‌ای یا آماتور بودن‌شان، علاقه‌ای راستین به فعالیت به سود اکوسیستمی دارند که در آن، کارها می‌توانند پخش شده، مورد استفاده دوباره قرار بگیرند و به شیوه‌های خلاق مشتق شوند. هرچه این الهام‌گرفتن و استفاده‌ی دوباره آسان‌تر میسر باشد، فرهنگ‌مان غنی‌تر می‌شود.

به منظور اطمینان از عملکرد درست این اکوسیستم، کارهای تالیفی باید آزاد باشند و در اینجا منظورمان از آزادی موارد زیر است:

  • آزادی استفاده از کار و بهره بردن از مزایای استفاده از آن
  • آزادی بررسی و مطالعه کار و به کار بستن دانشی که از آن به دست می‌آید
  • آزادی ایجاد و توزیع نسخه از اطلاعات و تجلیات، چه جزئی و چه کلی
آزادی ایجاد تغییر و بهبود  توزیع کارهای مشتق شده از آن

اگر مولفان دست به اقدامی نزنند، آثارشان زیر پوشش قوانین حق‌تکثیر موجود قرار می‌گیرند که به شدت دیگران را در خصوص کارهایی که می‌توانند یا نمی‌توانند بکنند، محدود می‌کند. مولفین می‌توانند آثارشان را با انتخاب یکی از اسناد قانونی متعددی که به عنوان مجوز شناخته می‌شوند، آزاد کنند برای یک مولف، انتخاب قرار دادن اثری تحت یک مجوز آزاد به معنای صلب همه‌ی حقوق او نیست اما انجام آن به دیگران، آزادی‌های مورد اشاره‌ی بالا را می‌دهد

این نکته حائز اهمیت است که هر اثری که ادعای آزاد بودن می‌کند، به صورت عملی و بدون هیچ خطری آزادی‌های پیش‌تر اشاره‌شده را فراهم می‌آورد. به همین دلیل است که از این‌جا سعی می‌شود تعریف آزادی برای مجوزها و آثار تالیفی به صورت دقیق ارائه شود.


تشخیص آثار فرهنگی آزاد

تعریف مجوزهای فرهنگی آزاد

آزادی‌های اساسی

محدودیت‌های مشروع

تعریف آثار فرهنگی آزاد

منابع بیش‌تر

Versioning

New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the authoring process) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.