Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Fa

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 10: Line 10:
 
== چکیده ==
 
== چکیده ==
  
این سند «آثار فرهنگی آزاد» را به عنوان آثار یا تجلیاتی تعریف می‌کند که می‌توانند توسط هر کسی و به هر منظوری، آزادانه مورد بررسی و مطالعه، استفاده، نسخه‌برداری و تغییر قرار بگیرند. همچنین محدودیت‌های مشروعی را شرح می‌دهد که از این آزادی‌های اساسی محافظت می‌کنند. این تعریف، میان ''آثار آزاد'' و ''مجوز‌های آزاد'' که ممکن است برای حمایت قانونی از یک اثر آزاد مورد استفاده قرار بگیرند تمایز قای می‌شود. این تعریف خودش یک مجوز نیست؛ بلکه ابزاری است برای تشخیص اینکه آیا یک اثر یا مجوز باید آزاد
+
این سند «آثار فرهنگی آزاد» را به عنوان آثار یا تجلیاتی تعریف می‌کند که می‌توانند توسط هر کسی و به هر منظوری، آزادانه مورد بررسی و مطالعه، استفاده، نسخه‌برداری و تغییر قرار بگیرند. همچنین محدودیت‌های مشروعی را شرح می‌دهد که از این آزادی‌های اساسی محافظت می‌کنند. این تعریف، میان ''آثار آزاد'' و ''مجوز‌های آزاد'' که ممکن است برای حمایت قانونی از یک اثر آزاد مورد استفاده قرار بگیرند تمایز قایل می‌شود. این تعریف خودش یک ''مجوز'' نیست؛ بلکه ابزاری است برای تشخیص اینکه آیا یک اثر یا مجوز باید «آزاد» تلقی شود یا خیر.
  
 
== مقدمه ==
 
== مقدمه ==
Line 30: Line 30:
 
== تشخیص آثار فرهنگی آزاد ==
 
== تشخیص آثار فرهنگی آزاد ==
  
این، ''تعریف آثار فرهنگی آزاد'' است و ما شما را ترقیب می‌کنیم که وقتی می‌خواهید اثر خود را توصیف کنید، به این تعریف ارجاع دهید که «این اثر، آن گونه که در ''تعریف آثار فرهنگی آزاد'' توضیح داده شده، یک اثر با مجوز آزاد است». اگر عبارت «اثر فرهنگی آزاد» را نمی‌پسندید می‌توانید از عبارت عمومی‌تر «محتوای آزاد» استفاده کنید و یا در عوض، به یکی از [[جنبش‌های موجود]] که در زمینه‌ای مشخص‌تر آزادی‌های مشابهی را بیان می‌کنند ارجاع دهید. ما همچنین شما را ترقیب می‌کنیم که از [[دکمه‌ها و لوگوهای آثار فرهنگی آزاد]] که در مالکیت عمومی هستند استفاده کنید.
+
این، ''تعریف آثار فرهنگی آزاد'' است و ما شما را ترقیب می‌کنید که وقتی می‌خواید اثر خود را توصیف کنید، به این تعریف ارجاع دهید که «این اثر، آن گونه که در ''تعریف آثار فرهنگی آزاد'' توضیح داده شده، یک اثر با مجوز آزاد است». اگر عبارت «اثر فرهنگی آزاد» را نمی‌پسندید می‌توانید از عبارت عمومی‌تر «محتوای آزاد» استفاده کنید و یا در عوض، به یکی از [[جنبش‌های موجود]] که در زمینه‌ای مشخص‌تر آزادی‌های مشابهی را بیان می‌کنند ارجاع دهید. ما همچنین شما را ترقیب می‌کنیم که از [[دکمه‌ها و لوگوهای آثار فرهنگی آزاد]] که در مالکیت عمومی هستند استفاده کنید.
  
 
توجه داشته باشید که چنین کاری به تنهایی منجر به اعطای حقوق وصف شده در این تعریف نمی‌شود. اگر می‌خواهید اثر شما واقعا آزاد باشد، لازم است که از یکی از [[مجوز‌ها|مجوز‌های]] هنری آزاد استفاده کنید و یا آن را در مالیکیت عمومی قرار دهید.
 
توجه داشته باشید که چنین کاری به تنهایی منجر به اعطای حقوق وصف شده در این تعریف نمی‌شود. اگر می‌خواهید اثر شما واقعا آزاد باشد، لازم است که از یکی از [[مجوز‌ها|مجوز‌های]] هنری آزاد استفاده کنید و یا آن را در مالیکیت عمومی قرار دهید.
Line 42: Line 42:
 
=== آزادی‌های اساسی ===
 
=== آزادی‌های اساسی ===
  
برای آن‌که مجوزی تحت این تعریف، «آزاد» شناخته شود لازم است که آن مجوز الزاما آزادی‌های زیر را بدون محدودیت اعطا کند:
+
برای آن‌که مجوزی تحت این تعریف، «آزاد» شناخته شود لازم است که آن مجوز الزاما آزادی‌های زیر را بدون محددیت اعطا کند:
  
 
* '''آزادی استفاده و اجرای اثر''': دارنده‌ی موجد باید اجازه داشته باشد تا بتواند از اثر هرگونه استفاده خصوصی یا عمومی بکند. برای آن نوع آثاری که مرتبط باشد، این آزادی بایستی شامل همه‌ی استفاده‌های مشتق شده («حقوق مرتبط») مانند اجرا یا تفسیر اثر باشد. نبایستی هیچ استثنایی مثلا با ملاحظات سیاسی یا مذهبی وجود داشته باشد.
 
* '''آزادی استفاده و اجرای اثر''': دارنده‌ی موجد باید اجازه داشته باشد تا بتواند از اثر هرگونه استفاده خصوصی یا عمومی بکند. برای آن نوع آثاری که مرتبط باشد، این آزادی بایستی شامل همه‌ی استفاده‌های مشتق شده («حقوق مرتبط») مانند اجرا یا تفسیر اثر باشد. نبایستی هیچ استثنایی مثلا با ملاحظات سیاسی یا مذهبی وجود داشته باشد.
Line 48: Line 48:
 
* '''آزادی بررسی و مطالعه اثر و به کار بستن اطلاعات''': دارنده مجوز باید اجازه داشته باشد تا اثر را بررسی کرده و از دانشی که به دست می‌آورد به هر شیوه‌ای استفاده کند. مجوز نباید به عنوان مثال «مهندی معکوس» را محدود کند.
 
* '''آزادی بررسی و مطالعه اثر و به کار بستن اطلاعات''': دارنده مجوز باید اجازه داشته باشد تا اثر را بررسی کرده و از دانشی که به دست می‌آورد به هر شیوه‌ای استفاده کند. مجوز نباید به عنوان مثال «مهندی معکوس» را محدود کند.
  
* '''آزادی تکثیر''': نسخه‌ها می‌توانند به عنوان بخشی از یک اثر بزرگتر، مجموعه و یا مستقلا به فروش رسیده، معاوضه یا به رایگان واگزار شوند. نبایستی محدودیتی در خصوص میزان تکثیر وجود داشته باشد. همچنین نبایستی محدودیتی روی شخصی که تکثیر می‌کند و نیز روی محل تکثیر وجود داشته باشد.
+
* '''آزادی تکثیر''': نسخه‌ها می‌توانند به عنوان بخشی از یک اثر بزرگتر، مجموعه و یا مستقلا به فروش رسیده، معاوضه یا به رایگان واگزار شوند. نبایستی محدودیتی در خصوص میزان تکثیر وجود داشته باشد. همچنین نبایستی محدودیتی روی شخصی که تکثیر می‌کند و نیز روی محل تکثیر وجود داشته باشد.
  
 
* '''آزادی تکثیر آثار مشتقه''': به منظور آنکه به همه، امکان ارتقای اثر داده شود، مجوز نباید محدودیتی بر آزادی تکثیر نسخه‌ی تغییریافته (یا برای آثار فیزیکی، اثری که به نوعی از یک اثر اصل مشتق شده باشد) فارغ انگیزه و قصد چنین تغییری اعمال کند.
 
* '''آزادی تکثیر آثار مشتقه''': به منظور آنکه به همه، امکان ارتقای اثر داده شود، مجوز نباید محدودیتی بر آزادی تکثیر نسخه‌ی تغییریافته (یا برای آثار فیزیکی، اثری که به نوعی از یک اثر اصل مشتق شده باشد) فارغ انگیزه و قصد چنین تغییری اعمال کند.
  
 
با این حال، محدودیت‌هایی چند برای تضمین این آزادی‌های اساسی و یا برای اشاره به نام مولفین اعمال گردد (در ادامه).
 
با این حال، محدودیت‌هایی چند برای تضمین این آزادی‌های اساسی و یا برای اشاره به نام مولفین اعمال گردد (در ادامه).
 +
  
 
=== محدودیت‌های مجاز ===
 
=== محدودیت‌های مجاز ===
  
همه‌ی محدودیت‌ها روی استفاده یا تکثیر آثار، منجر به نقض آزادی‌های اساسی نمی‌شوند. به طور خاص، لزوم اشاره به نام مولف برای مشارکت متوازن (مثلا گپی‌لفت) و برای تضمین آزادی‌های اساسی، محدودیت‌های مجاز به شمار می‌آیند.
+
به منظور آن که اثری، آزاد به شمار آید، یا ''بایستی'' تحت یک مجوز فرهنگ آزاد باشد و یا وضعیت حقوقی آن، ''باید'' همان ''آزادی‌های اساسی'' که بالا برشمرده شدند راارائه دهد.
 
 
== تعریف آثار فرهنگی آزاد ==
 
 
 
به منظور آن که اثری، آزاد به شمار آید، یا ''بایستی'' تحت یک مجوز فرهنگ آزاد باشد و یا وضعیت حقوقی آن، ''باید'' همان ''آزادی‌های اساسی'' که بالا برشمرده شدند را ارائه دهد.
 
  
 
با این حال، این امر، شرط کافی نیست. در حقیقت، یک اثر مشخص می‌تواند به شکل دیگری غیر آزاد باشد که منجر به محدود شدن آزادی‌های اساسی گردد. در ادامه شرایطی اضافه ارائه می‌شوند که لازمه‌ی آزاد شمرده شدن یک اثر هستند:
 
با این حال، این امر، شرط کافی نیست. در حقیقت، یک اثر مشخص می‌تواند به شکل دیگری غیر آزاد باشد که منجر به محدود شدن آزادی‌های اساسی گردد. در ادامه شرایطی اضافه ارائه می‌شوند که لازمه‌ی آزاد شمرده شدن یک اثر هستند:
Line 73: Line 70:
  
 
به بیان دیگر، هرگاه استفاده کننده یک اثر نتواند به صورت قانونی و یا عملی، آزادی‌های اساسی خود را به کار ببرد، آن اثر نمی‌تواند و نباید «آزاد» در نظر گرفته شود.
 
به بیان دیگر، هرگاه استفاده کننده یک اثر نتواند به صورت قانونی و یا عملی، آزادی‌های اساسی خود را به کار ببرد، آن اثر نمی‌تواند و نباید «آزاد» در نظر گرفته شود.
 +
 +
== تعریف آثار فرهنگی آزاد ==
 +
 +
  
 
== منابع بیش‌تر ==
 
== منابع بیش‌تر ==
  
* برای بحث مجوزهای فردی و اینکه آیا مطابق این تعریف هستند یا نه، [[مجوزها]] را ببینید
 
* برای تاییدیه‌ها و پس‌زمینه‌ی این تعریف، [[تاریخچه]] را ببینید
 
* برای پرسش و پاسخ‌های مکرر [[FAQ]] را ببینید
 
  
* برای صفحه‌های با  موضوعات خاص درباره آثار فرهنگی آزاد، [[Portal:Index]] را ببینید
+
== Versioning ==
  
== Versioning ==
+
New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
 +
 
 +
__NOTOC__
  
 +
__NOTOC__
  
 
</div>
 
</div>

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: