Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Et

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 90: Line 90:
 
== Kokkuvõte ==
 
== Kokkuvõte ==
  
Käesolev dokument defineerib "vabad kultuuriteosed" kui teosed või väljendusvormid, mida võib vabalt uurida, rakendada, kopeerida ja/või muuta igaühe poolt ning misiganes eesmärgil. Samtu kirjeldatakse teatavaid lubatavaid piiranguid, mis respekteerivad või kaitsevad neid põhivabadusi. Definitsioon eristab ''vabu teoseid'' ''[[licenses|vabadest litsentsidest]]'', mida võib kasutada vabade teoste staatuse õiguslikuks kaitseks. Definitsioon ise ''ei ole'' litsents; ta on vahend määratlemaks kas konkreetne teos või litsents on "vaba".
+
Käesolev dokument defineerib "vabad kultuuriteosed" kui teosed või väljendusvormid, mida võib vabalt uurida, rakendada, kopeerida ja/või muuta igaühe poolt ning misiganes eesmärgil. Samtu kirjeldatakse teatavaid lubatavaid piiranguid, mis respekteerivad või kaitsevad neid põhivabadusi. Definitsioon eristab ''vabu teoseid'' ''vabadest litsentsidest'', mida võib kasutada vabade teoste staatuse õiguslikuks kaitseks. Definitsioon ise ''ei ole'' litsents; ta on vahend määratlemaks kas konkreetne teos või litsents on "vaba".
  
 
== Preambula ==
 
== Preambula ==
Line 112: Line 112:
 
On oluline, et iga teos, mis väidab enda vaba olevat, annaks praktiliselt ning ilma igasuguse riskita ülaltoodud vabadused. Seetõttu anname me järgnevalt täpse '''vabaduse definitsiooni''' litsentside ning loometeoste jaoks.
 
On oluline, et iga teos, mis väidab enda vaba olevat, annaks praktiliselt ning ilma igasuguse riskita ülaltoodud vabadused. Seetõttu anname me järgnevalt täpse '''vabaduse definitsiooni''' litsentside ning loometeoste jaoks.
  
== Vabade kultuuriteoste määratlemine ==
+
== Identifying Free Cultural Works ==
  
See on ''vabade kultuuriteoste definitsioon''. Kui Sa kirjeldad oma tööd, siis me soovitame Sul viidata käesolevale definitsioonile järgmiselt: "See teos on antud vaba litsentsi alla, tagatud vabadusi on selgitatud ''vabade kultuuriteoste definitsioonis''." Kui Sulle ei meeldi termin "vaba kultuuriteos", siis võid kasutada ka üldist terminit "vaba sisu", või viidata hoopis mõnele [[Existing Movements|olemasolevale liikumisele]], mis väljendab sarnaseid vabadusi spetsiifilisemas kontekstis. Me soovitame samuti kasutada [[logos and buttons|vabade kultuuriteoste logosid ja nuppe]], mis on antud ''public domain''i.
+
This is the ''Definition of Free Cultural Works'', and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the ''Definition of Free Cultural Works''." If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the [[Existing Movements|existing movements]] that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the [[logos and buttons|Free Cultural Works logos and buttons]], which are in the public domain.
  
Pea meeles, et taoline määratlus ise '''ei''' anna veel õigusi, mis on kirjeldatud käesolevas definitsioonis, selleks et Sinu teos saaks tegelikult vabaks, peab see kasutama mõnda vaba kultuuri [[Licenses|litsentsi]] või olema ''public domain''is.
+
Please be advised that such identification does ''not'' actually confer the rights described in this definition; for your work to be truly free, it must use one of the Free Culture [[Licenses]] or be in the public domain.
  
Me ei poolda vabade kultuuriteoste kohta selliste terminite kasutamist, mis ei anna selgelt edasi vabaduse ideed, nagu "avatud sisu" ja "avatud juurdepääs". Neid termineid kasutatakse sageli viitamaks sisule, mis on kasutatav autoriõiguse seaduste poolt seatud tingimustest "veidi vähem piiravatel" tingimustel või ka lihtsalt teoste kohta, mis on lihtsalt "veebist allalaetavad".
+
We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web".
  
 
== Defining Free Culture Licenses ==
 
== Defining Free Culture Licenses ==
Line 137: Line 137:
 
Sugugi mitte kõik teoste kasutamisele või levitamisele seatavad piirangud ei pärsi põhivabadusi. Täpsemalt loetakse nõudeid viitamisele, sümmeetrilisele kaastööle (s.o. copyleft'ile) ning põhivabaduste kaitsmiseks [[permissible restrictions|lubatavateks piiranguteks]].
 
Sugugi mitte kõik teoste kasutamisele või levitamisele seatavad piirangud ei pärsi põhivabadusi. Täpsemalt loetakse nõudeid viitamisele, sümmeetrilisele kaastööle (s.o. copyleft'ile) ning põhivabaduste kaitsmiseks [[permissible restrictions|lubatavateks piiranguteks]].
  
== Vabade kultuuriteoste defineerimine ==
+
== Defining Free Cultural Works ==
  
Selleks, et teost võiks lugeda vabaks, ''peab'' teos olema avaldatud vaba kultuuri litsentsi all või tema õiguslik staatus ''peab'' tagama samad ülal loetletud ''põhivabadused''. Kuid see pole piisav tingimus. Kuna konreetne teos võib olla mitte-vaba muude piirangute tõttu, mis pärsivad põhivabadusi. Järgnevalt on toodud täiendavad tingimused, mis peavad olema täidetud, et teost saaks pidada vabaks:
+
In order to be considered free, a work ''must'' be covered by a Free Culture License, or its legal status ''must'' provide the same ''essential freedoms'' enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:
  
* '''Lähteandmete kättesaadavus:'''
 
 
* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
 
* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
 
*'''Vaba formaadi kasutamine:'''
 
 
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
 
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
 +
* '''No technical restrictions:''' The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
 +
* '''No other restrictions or limitations:''' The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
  
*'''Tehniliste piirangute puudumine:''' Teos peab olema kättesaadav kujul, mis ei sea mingeid tehnilisi piiranguid kasutamaks ülaltoodud vabadusi.
+
In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."
 
 
*'''Muude piirangute puudumine:''' Teos ei ei tohi olla kaitstud juriidiliste piirangutega (patendid, lepingud jne) või muud laadi piirangutega (/////////////), mis pärsivad ülaltoodud vabadusi.
 
 
 
A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
 
 
 
Teisisõnu, kui kasutaja ei saa juriidiliselt või tegelikult teostada oma põhivabadusi, siis ei saa konkreetset teost ka pidada või nimetada "vabaks".
 
  
 
== Täiendavad materjalid ==
 
== Täiendavad materjalid ==
Line 164: Line 157:
 
== Versioonid ==
 
== Versioonid ==
  
Käesoleva definitsiooni uued versioonid avaldatakse niipea kui on saavutatud konsensus sisseviidavate muudatuste osas (kas hääletuse teel või [[authoring process|jooksvalt töö käigus]]). Nummeratsioonina kasutatakse 0.x esmaste mustandite jaoks, 1.x, 2.x .. põhiversioonide jaoks, x.1, x.2 .. alamversioonide jaoks. Alamversioon lastakse välja, kui teksti tehtav muudatus ei mõjuta ////
+
New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
 
 
A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
 
  
  

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: