Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Et

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{definition-langs}}
+
;Kiirjuhend tõlkijale:
 
+
:Tekst on jaotatud kahte tulpa esimeses originaaltekst ning teises eestikeelne tõlge. Kui soovid mõnda lõiku täiendada, siis kliki lihtsalt 'edit' vasatava alapealkirja juures.
 +
:Omapoolseid kommentaare saad lisada [[Talk:Definition/Et|arutelulehele]].
 +
----
 +
----
 
<table cellspacing="10">
 
<table cellspacing="10">
 
<tr width="100%"><th width="50%">
 
<tr width="100%"><th width="50%">
Line 90: Line 93:
 
== Kokkuvõte ==
 
== Kokkuvõte ==
  
Käesolev dokument defineerib "vabad kultuuriteosed" kui teosed või väljendusvormid, mida võib vabalt uurida, rakendada, kopeerida ja/või muuta igaühe poolt ning misiganes eesmärgil. Samtu kirjeldatakse teatavaid lubatavaid piiranguid, mis respekteerivad või kaitsevad neid põhivabadusi. Definitsioon eristab ''vabu teoseid'' ''[[licenses|vabadest litsentsidest]]'', mida võib kasutada vabade teoste staatuse õiguslikuks kaitseks. Definitsioon ise ''ei ole'' litsents; ta on vahend määratlemaks kas konkreetne teos või litsents on "vaba".
+
This document defines "Free Cultural Works" as works or expressions which can be freely studied, applied, copied and/or modified, by anyone, for any purpose. It also describes certain permissible restrictions that respect or protect these essential freedoms. The definition distinguishes between ''free works'', and ''[[licenses|free licenses]]'' which can be used to legally protect the status of a free work. Definitsioon ise ''ei ole'' litsents; ta on vahend määratlemaks kas konkreetne teos või litsents on "vaba".
  
 
== Preambula ==
 
== Preambula ==
  
Sotsiaalsed ja tehnoloogilised edusammud võimaldavad üha suuremal osal inimkonnast ''juurdepääseda, luua, muuta, avaldada ja levitada'' mitmesuguseid teoseid kunstiteoseid, teaduslike ja õppematerjale, tarkvara, artikleid lühidalt: ''kõike, mida on võimalik esitada digitaalsel kujul''. Kasutamaks neid uusi võimalusi ja loomaks ühiselt taas-kasutavate teoste varasalve on tekkinud paljud kogukonnad.
+
Sotsiaalsed ja tehnoloogilised edusammud võimaldavad üha suuremal osal inimkonnast ''juurdepääseda, luua, muuta, avaldada ja levitada'' mitmesuguseid teoseid - kunstiteoseid, teaduslike ja õppematerjale, tarkvara, artikleid - lühidalt: ''kõike, mida on võimalik esitada digitaalsel kujul''. Paljud kogukonnad on tekkinud kasutamaks neid uusi võimalusi ja loomaks ühiselt taas-kasutavate teoste varasalve.
  
 
Enamikel autoreil, misiganes valdkonnas nad ka tegevad on, ning sõltumata sellest, kas nad on amatöörid või professionaalid, on siiras huvi soodustamaks ökosüsteemi, kus teosed võivad levida, taas-kasutatud saada ning muudetud saada looval viisil. Mida lihtsam on töid taaskasutada ning muuta, seda rikkamaks saavad meie kultuurid.
 
Enamikel autoreil, misiganes valdkonnas nad ka tegevad on, ning sõltumata sellest, kas nad on amatöörid või professionaalid, on siiras huvi soodustamaks ökosüsteemi, kus teosed võivad levida, taas-kasutatud saada ning muudetud saada looval viisil. Mida lihtsam on töid taaskasutada ning muuta, seda rikkamaks saavad meie kultuurid.
Line 106: Line 109:
 
Need vabadused peavad olema kättesaadavad kõigile, kõikjal ning igal ajal. Neid ei tohi piirata sõltuvalt kontekstist, kus teost parajasti kasutatakse. Loovus on olemasoleva ressursi kasutamine viisil, mida pole enne ette kujutatud.
 
Need vabadused peavad olema kättesaadavad kõigile, kõikjal ning igal ajal. Neid ei tohi piirata sõltuvalt kontekstist, kus teost parajasti kasutatakse. Loovus on olemasoleva ressursi kasutamine viisil, mida pole enne ette kujutatud.
  
Ometigi ei soodustata enamikes riikides neid vabadusi, vaid hoopis surutakse maha tavaliselt ''autoriõigusseadusteks'' nimetatavate seaduste abil. Need peavad autoreid kõigevägevama-laadseiks loojaiks ning annavad neile ainumonopoli kontrollimaks kuidas "nende sisu" võib taas-kasutada. See monopol takistab kultuuri õitsengut ning ei paranda isegi niivõrd autorite majanduslikku olukorda kuivõrd kaitseb kõige võimsamate meediaettevõtete ärimudelit.
+
Ometigi ei soodustata enamikes riikides neid vabadusi, vaid hoopis surutakse maha tavaliselt ''autoriõigusseadusteks'' nimetatud seaduste abil. Need peavad autoreid kõigevägevama-laadseiks loojateks ning annavad neile eksklusiivse monopoli kontrollimaks kuidas "nende sisu" võib taas-kasutada. See monopol takistab kultuuri õitsengut ning ei paranda isegi niivõrd autorite majanduslikku olukorda kuivõrd kaitseb kõige võimsamate meediaettevõtete ärimudelit.
  
 
Hoolimata neist seadustest saavad autorid teha oma teosed vabaks, valides mõne paljudest juriidilistest dokumentidest mida tuntakse kui [[w:license|vabad litsentsid]]. Autori jaoks ei tähenda oma teose ''vaba litsentsi'' alla panek, et ta loobuks sellega kõigist oma õigustest, vaid sellega ta annab kõigile ülalloetletud vabadused.
 
Hoolimata neist seadustest saavad autorid teha oma teosed vabaks, valides mõne paljudest juriidilistest dokumentidest mida tuntakse kui [[w:license|vabad litsentsid]]. Autori jaoks ei tähenda oma teose ''vaba litsentsi'' alla panek, et ta loobuks sellega kõigist oma õigustest, vaid sellega ta annab kõigile ülalloetletud vabadused.
Line 112: Line 115:
 
On oluline, et iga teos, mis väidab enda vaba olevat, annaks praktiliselt ning ilma igasuguse riskita ülaltoodud vabadused. Seetõttu anname me järgnevalt täpse '''vabaduse definitsiooni''' litsentside ning loometeoste jaoks.
 
On oluline, et iga teos, mis väidab enda vaba olevat, annaks praktiliselt ning ilma igasuguse riskita ülaltoodud vabadused. Seetõttu anname me järgnevalt täpse '''vabaduse definitsiooni''' litsentside ning loometeoste jaoks.
  
== Vabade kultuuriteoste määratlemine ==
+
== Identifying Free Cultural Works ==
  
See on ''vabade kultuuriteoste definitsioon''. Kui Sa kirjeldad oma tööd, siis me soovitame Sul viidata käesolevale definitsioonile järgmiselt: "See teos on antud vaba litsentsi alla, tagatud vabadusi on selgitatud ''vabade kultuuriteoste definitsioonis''." Kui Sulle ei meeldi termin "vaba kultuuriteos", siis võid kasutada ka üldist terminit "vaba sisu", või viidata hoopis mõnele [[Existing Movements|olemasolevale liikumisele]], mis väljendab sarnaseid vabadusi spetsiifilisemas kontekstis. Me soovitame samuti kasutada [[logos and buttons|vabade kultuuriteoste logosid ja nuppe]], mis on antud ''public domain''i.
+
This is the ''Definition of Free Cultural Works'', and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the ''Definition of Free Cultural Works''." If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the [[Existing Movements|existing movements]] that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the [[logos and buttons|Free Cultural Works logos and buttons]], which are in the public domain.
  
Pea meeles, et taoline määratlus ise '''ei''' anna veel õigusi, mis on kirjeldatud käesolevas definitsioonis, selleks et Sinu teos saaks tegelikult vabaks, peab see kasutama mõnda vaba kultuuri [[Licenses|litsentsi]] või olema ''public domain''is.
+
Please be advised that such identification does ''not'' actually confer the rights described in this definition; for your work to be truly free, it must use one of the Free Culture [[Licenses]] or be in the public domain.
  
Me ei poolda vabade kultuuriteoste kohta selliste terminite kasutamist, mis ei anna selgelt edasi vabaduse ideed, nagu "avatud sisu" ja "avatud juurdepääs". Neid termineid kasutatakse sageli viitamaks sisule, mis on kasutatav autoriõiguse seaduste poolt seatud tingimustest "veidi vähem piiravatel" tingimustel või ka lihtsalt teoste kohta, mis on lihtsalt "veebist allalaetavad".
+
We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web".
  
 
== Defining Free Culture Licenses ==
 
== Defining Free Culture Licenses ==
Line 126: Line 129:
 
=== Põhivabadused ===
 
=== Põhivabadused ===
  
Selleks, et litsentsi saaks lugeda sellele definitsioonile vastavalt "vabaks", peab ta ilma piiranguteta tagama järgnevad vabadused:
+
In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation:
  
*'''Vabadus teost kasutada ning esitada:''' Litsentsisaaja peab saama õiguse teost mistahes viisil, kas isiklikul otstarbel või avalikult kasutada. Teoste puhul, kus see on vajalik, peab vabadus hõlmama ka kõiki tuletatud kasutusviise (autoriõigusega kaasnevaid) õigusi, nagu näiteks teose esitamine või interpreerimine. Seal ei tohi teha ühtegi erandit, näiteks poliitilistel või religioossetel kaalutlustel.
+
* '''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
*'''Vabadus teost uurida ning saadud teavet rakendada:''' Litsentsisaaja peab saama õiguse teost uurida ning kasutada teosest omandatud teadmisi mistahes viisil. Litsents ei või näiteks piirata "reverse engineering'ut".
+
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
*'''Vabadus koopiaid taaslevitada:''' Koopiad võib müüa, vahetada või tasuta välja jagada, kas osana mõnest teisest teosest, kollektsioonist või eraldiseisvalt. Ei tohi olla piirangut sellele kuipalju informatsiooni võib kopeerida. Samuti ei tohi olla piirangut sellele, kes saab inforrmatsiooni kopeerida või sellele kas informatsiooni üldse saab kopeerida.
+
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
*'''Vabadus levitada tuletatud teoseid:''' Tagamaks kõigile võimaluse teost täiustada, ei tohi litsents piirata vabadust levitada muudetud versiooni (või füüsiliste teoste puhul mingil moel originaalist tuletatud teost), sõltumata taoliste modifikatsioonide eesmärgist ning mõttest. Samas võidakse seada mõned piirangud kaitsmaks neid põhivabadusi või või autoritele viitamist (vaata allpool).
+
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original), regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).
  
=== Lubatavad piirangud ===
+
=== Permissible restrictions ===
  
Sugugi mitte kõik teoste kasutamisele või levitamisele seatavad piirangud ei pärsi põhivabadusi. Täpsemalt loetakse nõudeid viitamisele, sümmeetrilisele kaastööle (s.o. copyleft'ile) ning põhivabaduste kaitsmiseks [[permissible restrictions|lubatavateks piiranguteks]].
+
Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]].
  
== Vabade kultuuriteoste defineerimine ==
+
== Defining Free Cultural Works ==
  
Selleks, et teost võiks lugeda vabaks, ''peab'' teos olema avaldatud vaba kultuuri litsentsi all või tema õiguslik staatus ''peab'' tagama samad ülal loetletud ''põhivabadused''. Kuid see pole piisav tingimus. Kuna konreetne teos võib olla mitte-vaba muude piirangute tõttu, mis pärsivad põhivabadusi. Järgnevalt on toodud täiendavad tingimused, mis peavad olema täidetud, et teost saaks pidada vabaks:
+
In order to be considered free, a work ''must'' be covered by a Free Culture License, or its legal status ''must'' provide the same ''essential freedoms'' enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:
  
* '''Lähteandmete kättesaadavus:'''
 
 
* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
 
* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
 
*'''Vaba formaadi kasutamine:'''
 
 
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
 
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
 +
* '''No technical restrictions:''' The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
 +
* '''No other restrictions or limitations:''' The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
  
*'''Tehniliste piirangute puudumine:''' Teos peab olema kättesaadav kujul, mis ei sea mingeid tehnilisi piiranguid kasutamaks ülaltoodud vabadusi.
+
In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."
 
 
*'''Muude piirangute puudumine:''' Teos ei ei tohi olla kaitstud juriidiliste piirangutega (patendid, lepingud jne) või muud laadi piirangutega (/////////////), mis pärsivad ülaltoodud vabadusi.
 
 
 
A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
 
 
 
Teisisõnu, kui kasutaja ei saa juriidiliselt või tegelikult teostada oma põhivabadusi, siis ei saa konkreetset teost ka pidada või nimetada "vabaks".
 
  
 
== Täiendavad materjalid ==
 
== Täiendavad materjalid ==
Line 164: Line 160:
 
== Versioonid ==
 
== Versioonid ==
  
Käesoleva definitsiooni uued versioonid avaldatakse niipea kui on saavutatud konsensus sisseviidavate muudatuste osas (kas hääletuse teel või [[authoring process|jooksvalt töö käigus]]). Nummeratsioonina kasutatakse 0.x esmaste mustandite jaoks, 1.x, 2.x .. põhiversioonide jaoks, x.1, x.2 .. alamversioonide jaoks. Alamversioon lastakse välja, kui teksti tehtav muudatus ei mõjuta ////
+
New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
 
 
A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
 
  
  

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: