Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Et

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{definition-langs}}
+
<table>
 
+
<tr width="100%"><td width="50%">
<table cellspacing="10">
 
<tr width="100%"><th width="50%">
 
originaaltekst ingliskeeles [http://freedomdefined.org/Definition]
 
</th>
 
<th>
 
eestikeelne tõlge
 
</th>
 
<tr>
 
<td valign="top">
 
  
 
{{divbox|gray|Stable version|This is stable version '''1.0''' of the definition. The version number will be updated as the definition develops. The editable version of the definition can be found at [[Definition/Unstable]]. See [[authoring process]] for more information, and see [[translations]] if you want to contribute a version in another language.}}
 
{{divbox|gray|Stable version|This is stable version '''1.0''' of the definition. The version number will be updated as the definition develops. The editable version of the definition can be found at [[Definition/Unstable]]. See [[authoring process]] for more information, and see [[translations]] if you want to contribute a version in another language.}}
Line 86: Line 77:
 
</td>
 
</td>
 
<td valign="top">
 
<td valign="top">
{{divbox|gray|Stabiilne versioon|See on definitsiooni satabiilne versioon '''1.0'''. Versiooni number suureneb vastavalt definitsiooni arengule. Selle definitsiooni (ingliskeelne) redigeeritav versioon: [[Definition/Unstable]]. Vaata [[authoring process]] saamaks täiendavat infot ning kui soovid lisada tõlke teise keelde siis vaata [[translations|tõlked]].}}
+
{{divbox|gray|Stable version|This is stable version '''1.0''' of the definition. The version number will be updated as the definition develops. The editable version of the definition can be found at [[Definition/Unstable]]. See [[authoring process]] for more information, and see [[translations]] if you want to contribute a version in another language.}}
 
 
== Kokkuvõte ==
 
 
 
Käesolev dokument defineerib "vabad kultuuriteosed" kui teosed või väljendusvormid, mida võib vabalt uurida, rakendada, kopeerida ja/või muuta igaühe poolt ning misiganes eesmärgil. Samtu kirjeldatakse teatavaid lubatavaid piiranguid, mis respekteerivad või kaitsevad neid põhivabadusi. Definitsioon eristab ''vabu teoseid'' ''[[licenses|vabadest litsentsidest]]'', mida võib kasutada vabade teoste staatuse õiguslikuks kaitseks. Definitsioon ise ''ei ole'' litsents; ta on vahend määratlemaks kas konkreetne teos või litsents on "vaba".
 
 
 
== Preambula ==
 
 
 
Sotsiaalsed ja tehnoloogilised edusammud võimaldavad üha suuremal osal inimkonnast ''juurdepääseda, luua, muuta, avaldada ja levitada'' mitmesuguseid teoseid — kunstiteoseid, teaduslike ja õppematerjale, tarkvara, artikleid — lühidalt: ''kõike, mida on võimalik esitada digitaalsel kujul''. Kasutamaks neid uusi võimalusi ja loomaks ühiselt taas-kasutavate teoste varasalve on tekkinud paljud kogukonnad.
 
 
 
Enamikel autoreil, misiganes valdkonnas nad ka tegevad on, ning sõltumata sellest, kas nad on amatöörid või professionaalid, on siiras huvi soodustamaks ökosüsteemi, kus teosed võivad levida, taas-kasutatud saada ning muudetud saada looval viisil. Mida lihtsam on töid taaskasutada ning muuta, seda rikkamaks saavad meie kultuurid.
 
 
 
Tagamaks selle ökosüsteemi ladusat toimimist, peab autorite looming olema '''vaba'''. Ning ''vabaduse'' all peame me silmas:
 
* '''vabadust kasutada''' teost ja ning nautida selle kasutamisest saadavaid hüvesid
 
* '''vabadus uurida''' teost ning rakendada sellest saadud teadmisi
 
* '''vabadus valmistada ja taaslevitada koopiaid''' kas infokogumi või väljendusvormi tervikust või selle osast
 
* '''vabadus teha muudatusi ning parendusi''' ning levitada tuletatud teoseid
 
 
 
Need vabadused peavad olema kättesaadavad kõigile, kõikjal ning igal ajal. Neid ei tohi piirata sõltuvalt kontekstist, kus teost parajasti kasutatakse. Loovus on olemasoleva ressursi kasutamine viisil, mida pole enne ette kujutatud.
 
 
 
Ometigi ei soodustata enamikes riikides neid vabadusi, vaid hoopis surutakse maha tavaliselt ''autoriõigusseadusteks'' nimetatavate seaduste abil. Need peavad autoreid kõigevägevama-laadseiks loojaiks ning annavad neile ainumonopoli kontrollimaks kuidas "nende sisu" võib taas-kasutada. See monopol takistab kultuuri õitsengut ning ei paranda isegi niivõrd autorite majanduslikku olukorda kuivõrd kaitseb kõige võimsamate meediaettevõtete ärimudelit.
 
 
 
Hoolimata neist seadustest saavad autorid teha oma teosed vabaks, valides mõne paljudest juriidilistest dokumentidest mida tuntakse kui [[w:license|vabad litsentsid]]. Autori jaoks ei tähenda oma teose ''vaba litsentsi'' alla panek, et ta loobuks sellega kõigist oma õigustest, vaid sellega ta annab kõigile ülalloetletud vabadused.
 
 
 
On oluline, et iga teos, mis väidab enda vaba olevat, annaks praktiliselt ning ilma igasuguse riskita ülaltoodud vabadused. Seetõttu anname me järgnevalt täpse '''vabaduse definitsiooni''' litsentside ning loometeoste jaoks.
 
 
 
== Vabade kultuuriteoste määratlemine ==
 
 
 
See on ''vabade kultuuriteoste definitsioon''. Kui Sa kirjeldad oma tööd, siis me soovitame Sul viidata käesolevale definitsioonile järgmiselt: "See teos on antud vaba litsentsi alla, tagatud vabadusi on selgitatud ''vabade kultuuriteoste definitsioonis''." Kui Sulle ei meeldi termin "vaba kultuuriteos", siis võid kasutada ka üldist terminit "vaba sisu", või viidata hoopis mõnele [[Existing Movements|olemasolevale liikumisele]], mis väljendab sarnaseid vabadusi spetsiifilisemas kontekstis. Me soovitame samuti kasutada [[logos and buttons|vabade kultuuriteoste logosid ja nuppe]], mis on antud ''public domain''i.
 
 
 
Pea meeles, et taoline määratlus ise '''ei''' anna veel õigusi, mis on kirjeldatud käesolevas definitsioonis, selleks et Sinu teos saaks tegelikult vabaks, peab see kasutama mõnda vaba kultuuri [[Licenses|litsentsi]] või olema ''public domain''is.
 
 
 
Me ei poolda vabade kultuuriteoste kohta selliste terminite kasutamist, mis ei anna selgelt edasi vabaduse ideed, nagu "avatud sisu" ja "avatud juurdepääs". Neid termineid kasutatakse sageli viitamaks sisule, mis on kasutatav autoriõiguse seaduste poolt seatud tingimustest "veidi vähem piiravatel" tingimustel või ka lihtsalt teoste kohta, mis on lihtsalt "veebist allalaetavad".
 
 
 
== Defining Free Culture Licenses ==
 
 
 
Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.
 
 
 
=== Põhivabadused ===
 
 
 
Selleks, et litsentsi saaks lugeda sellele definitsioonile vastavalt "vabaks", peab ta ilma piiranguteta tagama järgnevad vabadused:
 
 
 
*'''Vabadus teost kasutada ning esitada:''' Litsentsisaaja peab saama õiguse teost mistahes viisil, kas isiklikul otstarbel või avalikult kasutada. Teoste puhul, kus see on vajalik, peab vabadus hõlmama ka kõiki tuletatud kasutusviise (autoriõigusega kaasnevaid) õigusi, nagu näiteks teose esitamine või interpreerimine. Seal ei tohi teha ühtegi erandit, näiteks poliitilistel või religioossetel kaalutlustel.
 
*'''Vabadus teost uurida ning saadud teavet rakendada:''' Litsentsisaaja peab saama õiguse teost uurida ning kasutada teosest omandatud teadmisi mistahes viisil. Litsents ei või näiteks piirata "reverse engineering'ut".
 
*'''Vabadus koopiaid taaslevitada:''' Koopiad võib müüa, vahetada või tasuta välja jagada, kas osana mõnest teisest teosest, kollektsioonist või eraldiseisvalt. Ei tohi olla piirangut sellele kuipalju informatsiooni võib kopeerida. Samuti ei tohi olla piirangut sellele, kes saab inforrmatsiooni kopeerida või sellele kas informatsiooni üldse saab kopeerida.
 
*'''Vabadus levitada tuletatud teoseid:''' Tagamaks kõigile võimaluse teost täiustada, ei tohi litsents piirata vabadust levitada muudetud versiooni (või füüsiliste teoste puhul mingil moel originaalist tuletatud teost), sõltumata taoliste modifikatsioonide eesmärgist ning mõttest. Samas võidakse seada mõned piirangud kaitsmaks neid põhivabadusi või või autoritele viitamist (vaata allpool).
 
 
 
=== Lubatavad piirangud ===
 
 
 
Sugugi mitte kõik teoste kasutamisele või levitamisele seatavad piirangud ei pärsi põhivabadusi. Täpsemalt loetakse nõudeid viitamisele, sümmeetrilisele kaastööle (s.o. copyleft'ile) ning põhivabaduste kaitsmiseks [[permissible restrictions|lubatavateks piiranguteks]].
 
 
 
== Vabade kultuuriteoste defineerimine ==
 
 
 
Selleks, et teost võiks lugeda vabaks, ''peab'' teos olema avaldatud vaba kultuuri litsentsi all või tema õiguslik staatus ''peab'' tagama samad ülal loetletud ''põhivabadused''. Kuid see pole piisav tingimus. Kuna konreetne teos võib olla mitte-vaba muude piirangute tõttu, mis pärsivad põhivabadusi. Järgnevalt on toodud täiendavad tingimused, mis peavad olema täidetud, et teost saaks pidada vabaks:
 
 
 
* '''Lähteandmete kättesaadavus:'''
 
* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.
 
 
 
*'''Vaba formaadi kasutamine:'''
 
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
 
 
 
*'''Tehniliste piirangute puudumine:''' Teos peab olema kättesaadav kujul, mis ei sea mingeid tehnilisi piiranguid kasutamaks ülaltoodud vabadusi.
 
 
 
*'''Muude piirangute puudumine:''' Teos ei ei tohi olla kaitstud juriidiliste piirangutega (patendid, lepingud jne) või muud laadi piirangutega (/////////////), mis pärsivad ülaltoodud vabadusi.
 
 
 
A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
 
 
 
Teisisõnu, kui kasutaja ei saa juriidiliselt või tegelikult teostada oma põhivabadusi, siis ei saa konkreetset teost ka pidada või nimetada "vabaks".
 
 
 
== Täiendavad materjalid ==
 
 
 
* Vaata [[Licenses|Litsensid]] saamaks infot konkreetsete litsentside kohta ning selle kohta kas nad vastavad käesoleva definitsiooni nõetele või mitte.
 
* Vaata [[History|Ajalugu]] saamaks infot kaasaaitajate ning taustinfo kohta.
 
* Vaata [[FAQ|KKK]]-d korduvate küsimuste-vastuste kohta.
 
* Vaata [[Portal:Index]] for topic-specific pages about free cultural works.
 
 
 
== Versioonid ==
 
 
 
Käesoleva definitsiooni uued versioonid avaldatakse niipea kui on saavutatud konsensus sisseviidavate muudatuste osas (kas hääletuse teel või [[authoring process|jooksvalt töö käigus]]). Nummeratsioonina kasutatakse 0.x esmaste mustandite jaoks, 1.x, 2.x .. põhiversioonide jaoks, x.1, x.2 .. alamversioonide jaoks. Alamversioon lastakse välja, kui teksti tehtav muudatus ei mõjuta ////
 
 
 
A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
 
 
 
  
 
</td>
 
</td>

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: