Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Definition/Ca: Difference between revisions

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
(inici)
 
m (Reverted edits by 198.228.194.25 (talk) to last revision by Mormegil)
 
(30 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 6: Line 6:
}}
}}


== Summary ==
== Resum ==


This document defines "Free Cultural Works" as works or expressions which can be freely studied, applied, copied and/or modified, by anyone, for any purpose. It also describes certain permissible restrictions that respect or protect these essential freedoms. The definition distinguishes between ''free works'', and ''[[licenses|free licenses]]'' which can be used to legally protect the status of a free work. The definition itself is ''not'' a license; it is a tool to determine whether a work or license should be considered "free."
Aquest document defineix les «obres culturals lliures» com les obres o expressions que lliurement es poden estudiar, aplicar, copiar o modificar, per qualsevol, per a qualsevol propòsit. També descriu certes restriccions permissibles que respecten o protegeixen aquestes llibertats essencials. La definició distingeix entre ''obres lliures'' i ''[[licenses|llicències lliures]]'' que es poden utilitzar per protegir legalment l'estatus d'una obra lliure. La definició mateixa ''no'' és una llicència; és una eina per determinar si una obra o llicència es pot considerar «lliure».


== Preamble ==
== Preàmbul ==


Social and technological advances make it possible for a growing part of humanity to ''access, create, modify, publish and distribute'' various kinds of works - artworks, scientific and educational materials, software, articles - in short: ''anything that can be represented in digital form''. Many communities have formed to exercise those new possibilities and create a wealth of collectively re-usable works.
Els avenços socials i tecnològics fan possible que una part creixent de la humanitat pugui ''accedir, crear, modificar, publicar i distribuir'' diverses tipus d'obres —artístiques, materials científics i educatius, programari, articles— en resum: ''tot allò que es pot publicar en format digital''. S'han constituït moltes comunitats per exercir aquestes noves possibilitats i crear un patrimoni d'obres de reutilització col·lectiva.  


Most authors, whatever their field of activity, whatever their amateur or professional status, have a genuine interest in favoring an ecosystem where works can be spread, re-used and derived in creative ways. The easier it is to re-use and derive works, the richer our cultures become.  
La majoria dels autors, de qualsevol camp d'activitat i tant afeccionats com professionals, tenen un interès genuí a afavorir un ecosistema on les obres es puguin difondre, utilitzar de nou i modificar de manera creativa. Com més fàcil sigui la reutilització i modificació de les obres, més riques seran les nostres cultures.


To ensure the graceful functioning of this ecosystem, works of authorship should be '''free''', and by ''freedom'' we mean:
Per garantir el bon funcionament d'aquest ecosistema, les obres d'autor haurien de ser '''lliures''', i per ''llibertat'' entenem:
* the '''freedom to use''' the work and enjoy the benefits of using it
* la '''llibertat d'utilitzar''' l'obra i gaudir dels beneficis del seu ús
* the '''freedom to study''' the work and to apply knowledge acquired from it
* la '''llibertat per estudiar''' l'obra i aplicar el coneixement adquirit amb ella
* the '''freedom to make and redistribute copies''', in whole or in part, of the information or expression
* la '''llibertat per fer i redistribuir còpies''', totals o parcials, de la informació o expressió
* the '''freedom to make changes and improvements''', and to distribute derivative works
* la '''llibertat per fer canvis i millores''', i per distribuir les obres derivades


If authors do not take action, their works are covered by existing copyright laws, which severely limit what others can and cannot do. Authors can make their works free by choosing among a number of legal documents known as licenses. For an author, choosing to put their work under a ''free license'' does not mean that they lose all their rights, but it gives to anyone the freedoms listed above.
Si els autors no prenen cap acció, les seves obres queden protegides per les lleis existents sobre drets d'autor, que limiten estrictament el que altres poden i no poden fer. Els autors poden fer que les seves obres siguin lliures escollint un dels diferents documents legals coneguts com a llicències. Per un autor, alliberar la seva obra sota una ''llicència lliure'' no significa que perdi tots els seus drets, sinó que concedeix a tothom les llibertats esmentades anteriorment.


It is important that any work that claims to be free provides, practically and without any risk, the aforementioned freedoms. This is why we hereafter give a precise '''definition of freedom''' for licenses and for works of authorship.
És important que qualsevol obra que pretengui ser lliure proporcioni, en la pràctica i sense cap risc, les esmentades llibertats. És per això que a continuació donem una '''definició de llibertat''' precisa per llicències i per obres d'autor.


== Identifying Free Cultural Works ==
== Identificació d'obres culturals lliures ==


This is the ''Definition of Free Cultural Works'', and when describing your work, we encourage you to make reference to this definition, as in, "This is a freely licensed work, as explained in the ''Definition of Free Cultural Works''."  If you do not like the term "Free Cultural Work," you can use the generic term "Free Content," or refer instead to one of the [[Existing Movements|existing movements]] that express similar freedoms in more specific contexts. We also encourage you to use the [[logos and buttons|Free Cultural Works logos and buttons]], which are in the public domain.
Això és la ''definició d'obres culturals lliures'' i us animem a que, en descriure la vostra obra, feu referència a aquesta definició dient, per exemple, «Aquesta és una obra alliberada segons la ''definició d'obres culturals lliures''». Si no us convenç l'expressió «obra cultural lliure» podeu utilitzar el genèric «contingut lliure», o en el seu lloc referir-vos a algun dels [[Existing Movements|moviments existents]] que expressen llibertats similars en contexts més específics. També us animem a utilitzar els [[logos and buttons|logotips i icones d'obres culturals lliures]], que són de domini públic.  


Please be advised that such identification does ''not'' actually confer the rights described in this definition; for your work to be truly free, it must use one of the Free Culture [[Licenses]] or be in the public domain.
Tingueu present que tal identificació de fet ''no'' atorga els drets descrits en aquesta definició. Per a que la vostra obra sigui veritablement lliure ha d'utilitzar alguna de les [[Licenses|llicències]] de cultura lliure o ser de domini públic.  


We discourage you to use other terms to identify Free Cultural Works which do not convey a clear definition of freedom, such as "Open Content" and "Open Access." These terms are often used to refer to content which is available under "less restrictive" terms than those of existing copyright laws, or even for works that are just "available on the Web".
Us recomanem que no utilitzeu altres termes per identificar obres culturals lliures que no transmetin una definició clara de llibertat, com «contingut obert» o «accés obert». Aquestes expressions s'utilitzen sovint per referir-se a contingut que està disponible sota termes «menys restrictius» que els de les lleis existents de drets d'autor, o fins i tot per a obres que simplement estan «disponibles al web».


== Defining Free Culture Licenses ==
== Definició de les llicències de cultura lliure ==


Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.
Les llicències són instruments legals a través dels quals el titular de certs drets legals pot transferir aquests drets a tercers. Les llicències de cultura lliure no eliminen cap dret; la seva acceptació és sempre opcional i, en cas de fer-ho, concedeixen llibertats que les lleis de drets d'autor per sí soles no proporcionen. Acceptant-les mai no limiten o redueixen les exempcions legals existents.


=== Essential freedoms ===
=== Llibertats essencials ===


In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation:
Per a que una llicència sigui reconeguda com a «lliure» segons aquesta definició, ha de concedir les següents llibertats sense restriccions:  


* '''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
* '''La llibertat d'utilitzar i representar l'obra:''' Ha de permetre que el concessionari pugui fer qualsevol ús, privat o públic, de l'obra. Per a tipus d'obres on sigui pertinent, aquesta llibertat hauria d'incloure tots els usos derivats («drets veïns») com representar o interpretar l'obra. No pot existir cap excepció quant a, per exemple, consideracions polítiques o religioses.  
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
* '''La llibertat d'estudiar l'obra i aplicar la informació:''' Ha de permetre que el concessionari pugui examinar l'obra i utilitzar de qualsevol manera el coneixement adquirit amb ella. La llicència no pot, per exemple, restringir l'«enginyeria inversa».  
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
* '''La llibertat per redistribuir còpies:''' Les còpies s'han de poder vendre, intercanviar o oferir de franc, com part d'una obra més gran, una recopilació o independentment. No hi pot haver cap límit en la quantitat d'informació que es pot copiar. Tampoc no hi pot haver cap limitació sobre qui pot copiar la informació o on es pot copiar.
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original), regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).
* '''La llibertat de distribuir obres derivades:''' Per donar la possibilitat a tothom de millorar l'obra, la llicència no pot de limitar la llibertat de distribuir una versió modificada (o, per a obres físiques, una obra d'alguna manera derivada de l'original), sense tenir en compte la intenció i propòsit de tals modificacions. Tanmateix, algunes restriccions es poden aplicar per protegir aquestes llibertats essencials o l'atribució dels autors (vegeu més avall).


=== Permissible restrictions ===
=== Restriccions permissibles ===


Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]].
No totes les restriccions de l'ús o distribució d'obres obstaculitzen les llibertats essencials. En particular, els requisits d'atribució, de col·laboració recíproca (per exemple «copyleft») i de protecció de llibertat essencial, es consideren [[permissible restrictions|restriccions permissibles]].


== Defining Free Cultural Works ==
== Definició de les obres culturals lliures ==


In order to be considered free, a work ''must'' be covered by a Free Culture License, or its legal status ''must'' provide the same ''essential freedoms'' enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:
Per a ser considerada lliure, una obra ''ha d'estar'' coberta per una llicència de cultura lliure, o la seva situació jurídica ''ha'' de proporcionar les mateixes ''llibertats essencials'' enumerades més amunt. No és, tanmateix, una condició suficient. En efecte, una obra determinada pot ser no lliure en un altre aspecte que restringeixi les llibertats essencials. Aquestes són les condicions addicionals per a que una obra es consideri lliure:  


* '''Availability of source data:''' Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.  
* '''Disponibilitat de les dades font:''' Quan una obra final s'ha obtingut per compilació o processament d'un o diversos fitxers font, totes les dades font subjacents haurien d'estar disponibles juntament amb l'obra mateixa i sota les mateixes condicions. Això pot ser una partitura d'una composició musical, els models utilitzats en una escena 3D, les dades d'una publicació científica, el codi font d'una aplicació informàtica, o qualsevol altra informació similar.  
* '''Use of a free format:''' For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy ''must'' be available for the work to be considered free.
* '''Utilització d'un format lliure:''' Per a fitxers digitals, el format en el que es fa disponible l'obra no hauria d'estar protegit per patents, llevat que es concedeixi una autorització lliure de càrrecs d'àmbit mundial, il·limitada i irrevocable per fer ús de la tecnologia patentada. Tot i que els formats no lliures es poden utilitzar a vegades per raons pràctiques, ''hi ha'' d'haver disponible una còpia en format lliure per a que l'obra es consideri lliure.  
* '''No technical restrictions:''' The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
* '''Sense restriccions tècniques:''' L'obra ha d'estar disponible de forma que no s'utilitzi cap mesura tècnica per limitar les llibertats enumerades més amunt.  
* '''No other restrictions or limitations:''' The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.
* '''Cap altra restricció o limitació:''' L'obra mateixa no ha de ser coberta per restriccions legals (patents, contractes, etc.) o limitacions (com drets d'intimitat) que obstaculitzarien les llibertats enumerades més amunt. Una obra pot fer ús d'exempcions legals existents als drets d'autor (per a citar obres amb drets reservats), però només les parts que siguin inequívocament lliures constitueixen una obra lliure.  


In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."
En altres paraules, quan l'usuari d'una obra no pugui legalment o pràcticament exercir les seves llibertats bàsiques, l'obra no es pot considerar ni s'hauria d'anomenar «lliure».


== Further reading ==
== Vegeu també ==


* See [[Licenses]] for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
* Vegeu [[Licenses|Llicències]] per a l'anàlisi de llicències individuals, i si compleixen aquesta definició o no.
* See [[History]] for acknowledgments and background on this definition.
* Vegeu [[History|Historial]] per als reconeixements i antecedents d'aquesta definició.
* See the [[FAQ]] for some questions and answers.
* Vegeu les [[FAQ|PMF]] per a algunes preguntes i respostes.
* See [[Portal:Index]] for topic-specific pages about free cultural works.
* Vegeu [[Portal:Index]] per a pàgines temàtiques sobre obres culturals lliures.


== Versioning ==
== Versions ==


New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the [[authoring process]]) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.
Les noves versions d'aquesta definició es publicaran tan aviat com s'hagi establert un consens (aconseguit directament o a través d'una votació, segons el [[authoring process|procés de creació]]) al voltant de canvis suggerits. La numeració serà 0.x per a les versions preparatòries, 1.x, 2.x, ... per a les versions principals, x.1, x.2, ... per a les versions menors. Es publica una versió menor quan el text modificat no té impacte en el camp de llicències existents o hipotètiques cobertes per aquesta definició.


__NOTOC__
__NOTOC__


__NOTOC__
__NOTOC__

Latest revision as of 16:12, 12 October 2011

Versió estable
Aquesta és la versió estable 1.1 de la Definició. El número de versió s'actualitzarà a mesura que la definició evolucioni. La versió editable de la definició es pot trobar a Definition/Unstable. Vegeu authoring process per a més informació, i la pàgina translations si voleu fer una versió en una altra llengua.

Resum[edit]

Aquest document defineix les «obres culturals lliures» com les obres o expressions que lliurement es poden estudiar, aplicar, copiar o modificar, per qualsevol, per a qualsevol propòsit. També descriu certes restriccions permissibles que respecten o protegeixen aquestes llibertats essencials. La definició distingeix entre obres lliures i llicències lliures que es poden utilitzar per protegir legalment l'estatus d'una obra lliure. La definició mateixa no és una llicència; és una eina per determinar si una obra o llicència es pot considerar «lliure».

Preàmbul[edit]

Els avenços socials i tecnològics fan possible que una part creixent de la humanitat pugui accedir, crear, modificar, publicar i distribuir diverses tipus d'obres —artístiques, materials científics i educatius, programari, articles— en resum: tot allò que es pot publicar en format digital. S'han constituït moltes comunitats per exercir aquestes noves possibilitats i crear un patrimoni d'obres de reutilització col·lectiva.

La majoria dels autors, de qualsevol camp d'activitat i tant afeccionats com professionals, tenen un interès genuí a afavorir un ecosistema on les obres es puguin difondre, utilitzar de nou i modificar de manera creativa. Com més fàcil sigui la reutilització i modificació de les obres, més riques seran les nostres cultures.

Per garantir el bon funcionament d'aquest ecosistema, les obres d'autor haurien de ser lliures, i per llibertat entenem:

 • la llibertat d'utilitzar l'obra i gaudir dels beneficis del seu ús
 • la llibertat per estudiar l'obra i aplicar el coneixement adquirit amb ella
 • la llibertat per fer i redistribuir còpies, totals o parcials, de la informació o expressió
 • la llibertat per fer canvis i millores, i per distribuir les obres derivades

Si els autors no prenen cap acció, les seves obres queden protegides per les lleis existents sobre drets d'autor, que limiten estrictament el que altres poden i no poden fer. Els autors poden fer que les seves obres siguin lliures escollint un dels diferents documents legals coneguts com a llicències. Per un autor, alliberar la seva obra sota una llicència lliure no significa que perdi tots els seus drets, sinó que concedeix a tothom les llibertats esmentades anteriorment.

És important que qualsevol obra que pretengui ser lliure proporcioni, en la pràctica i sense cap risc, les esmentades llibertats. És per això que a continuació donem una definició de llibertat precisa per llicències i per obres d'autor.

Identificació d'obres culturals lliures[edit]

Això és la definició d'obres culturals lliures i us animem a que, en descriure la vostra obra, feu referència a aquesta definició dient, per exemple, «Aquesta és una obra alliberada segons la definició d'obres culturals lliures». Si no us convenç l'expressió «obra cultural lliure» podeu utilitzar el genèric «contingut lliure», o en el seu lloc referir-vos a algun dels moviments existents que expressen llibertats similars en contexts més específics. També us animem a utilitzar els logotips i icones d'obres culturals lliures, que són de domini públic.

Tingueu present que tal identificació de fet no atorga els drets descrits en aquesta definició. Per a que la vostra obra sigui veritablement lliure ha d'utilitzar alguna de les llicències de cultura lliure o ser de domini públic.

Us recomanem que no utilitzeu altres termes per identificar obres culturals lliures que no transmetin una definició clara de llibertat, com «contingut obert» o «accés obert». Aquestes expressions s'utilitzen sovint per referir-se a contingut que està disponible sota termes «menys restrictius» que els de les lleis existents de drets d'autor, o fins i tot per a obres que simplement estan «disponibles al web».

Definició de les llicències de cultura lliure[edit]

Les llicències són instruments legals a través dels quals el titular de certs drets legals pot transferir aquests drets a tercers. Les llicències de cultura lliure no eliminen cap dret; la seva acceptació és sempre opcional i, en cas de fer-ho, concedeixen llibertats que les lleis de drets d'autor per sí soles no proporcionen. Acceptant-les mai no limiten o redueixen les exempcions legals existents.

Llibertats essencials[edit]

Per a que una llicència sigui reconeguda com a «lliure» segons aquesta definició, ha de concedir les següents llibertats sense restriccions:

 • La llibertat d'utilitzar i representar l'obra: Ha de permetre que el concessionari pugui fer qualsevol ús, privat o públic, de l'obra. Per a tipus d'obres on sigui pertinent, aquesta llibertat hauria d'incloure tots els usos derivats («drets veïns») com representar o interpretar l'obra. No pot existir cap excepció quant a, per exemple, consideracions polítiques o religioses.
 • La llibertat d'estudiar l'obra i aplicar la informació: Ha de permetre que el concessionari pugui examinar l'obra i utilitzar de qualsevol manera el coneixement adquirit amb ella. La llicència no pot, per exemple, restringir l'«enginyeria inversa».
 • La llibertat per redistribuir còpies: Les còpies s'han de poder vendre, intercanviar o oferir de franc, com part d'una obra més gran, una recopilació o independentment. No hi pot haver cap límit en la quantitat d'informació que es pot copiar. Tampoc no hi pot haver cap limitació sobre qui pot copiar la informació o on es pot copiar.
 • La llibertat de distribuir obres derivades: Per donar la possibilitat a tothom de millorar l'obra, la llicència no pot de limitar la llibertat de distribuir una versió modificada (o, per a obres físiques, una obra d'alguna manera derivada de l'original), sense tenir en compte la intenció i propòsit de tals modificacions. Tanmateix, algunes restriccions es poden aplicar per protegir aquestes llibertats essencials o l'atribució dels autors (vegeu més avall).

Restriccions permissibles[edit]

No totes les restriccions de l'ús o distribució d'obres obstaculitzen les llibertats essencials. En particular, els requisits d'atribució, de col·laboració recíproca (per exemple «copyleft») i de protecció de llibertat essencial, es consideren restriccions permissibles.

Definició de les obres culturals lliures[edit]

Per a ser considerada lliure, una obra ha d'estar coberta per una llicència de cultura lliure, o la seva situació jurídica ha de proporcionar les mateixes llibertats essencials enumerades més amunt. No és, tanmateix, una condició suficient. En efecte, una obra determinada pot ser no lliure en un altre aspecte que restringeixi les llibertats essencials. Aquestes són les condicions addicionals per a que una obra es consideri lliure:

 • Disponibilitat de les dades font: Quan una obra final s'ha obtingut per compilació o processament d'un o diversos fitxers font, totes les dades font subjacents haurien d'estar disponibles juntament amb l'obra mateixa i sota les mateixes condicions. Això pot ser una partitura d'una composició musical, els models utilitzats en una escena 3D, les dades d'una publicació científica, el codi font d'una aplicació informàtica, o qualsevol altra informació similar.
 • Utilització d'un format lliure: Per a fitxers digitals, el format en el que es fa disponible l'obra no hauria d'estar protegit per patents, llevat que es concedeixi una autorització lliure de càrrecs d'àmbit mundial, il·limitada i irrevocable per fer ús de la tecnologia patentada. Tot i que els formats no lliures es poden utilitzar a vegades per raons pràctiques, hi ha d'haver disponible una còpia en format lliure per a que l'obra es consideri lliure.
 • Sense restriccions tècniques: L'obra ha d'estar disponible de forma que no s'utilitzi cap mesura tècnica per limitar les llibertats enumerades més amunt.
 • Cap altra restricció o limitació: L'obra mateixa no ha de ser coberta per restriccions legals (patents, contractes, etc.) o limitacions (com drets d'intimitat) que obstaculitzarien les llibertats enumerades més amunt. Una obra pot fer ús d'exempcions legals existents als drets d'autor (per a citar obres amb drets reservats), però només les parts que siguin inequívocament lliures constitueixen una obra lliure.

En altres paraules, quan l'usuari d'una obra no pugui legalment o pràcticament exercir les seves llibertats bàsiques, l'obra no es pot considerar ni s'hauria d'anomenar «lliure».

Vegeu també[edit]

 • Vegeu Llicències per a l'anàlisi de llicències individuals, i si compleixen aquesta definició o no.
 • Vegeu Historial per als reconeixements i antecedents d'aquesta definició.
 • Vegeu les PMF per a algunes preguntes i respostes.
 • Vegeu Portal:Index per a pàgines temàtiques sobre obres culturals lliures.

Versions[edit]

Les noves versions d'aquesta definició es publicaran tan aviat com s'hagi establert un consens (aconseguit directament o a través d'una votació, segons el procés de creació) al voltant de canvis suggerits. La numeració serà 0.x per a les versions preparatòries, 1.x, 2.x, ... per a les versions principals, x.1, x.2, ... per a les versions menors. Es publica una versió menor quan el text modificat no té impacte en el camp de llicències existents o hipotètiques cobertes per aquesta definició.