Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "Definition/Ca"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
Line 34: Line 34:
 
Us recomanem que no utilitzeu altres termes per identificar obres culturals lliures que no transmetin una definició clara de llibertat, com «contingut obert» o «accés obert». Aquestes expressions s'utilitzen sovint per referir-se a contingut que està disponible sota termes «menys restrictius» que els de les lleis existents de drets d'autor, o fins i tot per a obres que simplement estan «disponibles al web».
 
Us recomanem que no utilitzeu altres termes per identificar obres culturals lliures que no transmetin una definició clara de llibertat, com «contingut obert» o «accés obert». Aquestes expressions s'utilitzen sovint per referir-se a contingut que està disponible sota termes «menys restrictius» que els de les lleis existents de drets d'autor, o fins i tot per a obres que simplement estan «disponibles al web».
  
== Defining Free Culture Licenses ==
+
== Definició de les llicències de cultura lliure ==
  
Licenses are legal instruments through which the owner of certain legal rights may transfer these rights to third parties. Free Culture Licenses do not take any rights away -- they are always optional to accept, and if accepted, they grant freedoms which copyright law alone does not provide. When accepted, they never limit or reduce existing exemptions in copyright laws.
+
Les llicències són instruments legals a través dels quals el titular de certs drets legals pot transferir aquests drets a tercers. Les llicències de cultura lliure no eliminen cap dret; la seva acceptació és sempre opcional i, en aquest cas, concedeixen llibertats que les lleis de drets d'autor per sí soles no proporcionen. Acceptant-les, mai no limiten o redueixen les exempcions legals existents.
  
=== Essential freedoms ===
+
=== Llibertats essencials ===
  
In order to be recognized as "free" under this definition, a license must grant the following freedoms without limitation:
+
Per a que una llicència sigui reconeguda com a «lliure», segons aquesta definició, ha de concedir les següents llibertats sense restriccions:  
  
* '''The freedom to use and perform the work:''' The licensee must be allowed to make any use, private or public, of the work. For kinds of works where it is relevant, this freedom should include all derived uses ("related rights") such as performing or interpreting the work. There must be no exception regarding, for example, political or religious considerations.
+
* '''La llibertat d'utilitzar i representar l'obra:''' Ha de permetre que el concessionari pugui fer qualsevol ús, privat o públic, de l'obra. Per a tipus d'obres on sigui pertinent, aquesta llibertat hauria d'incloure tots els usos derivats («drets veïns») com representar o interpretar l'obra. No hi ha d'haver cap excepció quant a, per exemple, consideracions polítiques o religioses.  
* '''The freedom to study the work and apply the information:''' The licensee must be allowed to examine the work and to use the knowledge gained from the work in any way. The license may not, for example, restrict "reverse engineering".
+
* '''La llibertat d'estudiar l'obra i aplicar la informació:''' Ha de permetre que el concessionari pugui examinar l'obra i utilitzar de qualsevol manera el coneixement adquirit amb ella. La llicència no pot, per exemple, restringir l'«enginyeria inversa».  
* '''The freedom to redistribute copies:''' Copies may be sold, swapped or given away for free, as part of a larger work, a collection, or independently. There must be no limit on the amount of information that can be copied. There must also not be any limit on who can copy the information or on where the information can be copied.
+
* '''La llibertat per redistribuir còpies:''' Les còpies s'han de poder vendre, intercanviar o oferir de franc, com part d'una obra més gran, una recopilació o independentment. No hi ha d'haver cap límit en la quantitat d'informació que es pot copiar. Tampoc no hi ha d'haver cap limitació sobre qui pot copiar la informació o on es pot copiar.
* '''The freedom to distribute derivative works:''' In order to give everyone the ability to improve upon a work, the license must not limit the freedom to distribute a modified version (or, for physical works, a work somehow derived from the original), regardless of the intent and purpose of such modifications. However, some restrictions may be applied to protect these essential freedoms or the attribution of authors (see below).
+
* '''La llibertat de distribuir obres derivades:''' Per donar la possibilitat a tothom de millorar l'obra, la llicència no ha de limitar la llibertat de distribuir una versió modificada (o, per a obres físiques, una obra d'alguna manera derivada de l'original), sense tenir en compte la intenció i propòsit de tals modificacions. Tanmateix, algunes restriccions es poden aplicar per protegir aquestes llibertats essencials o l'atribució dels autors (vegeu més avall).
  
=== Permissible restrictions ===
+
=== Restriccions permissibles ===
  
Not all restrictions on the use or distribution of works impede essential freedoms. In particular, requirements for attribution, for symmetric collaboration (i.e., "copyleft"), and for the protection of essential freedom are considered [[permissible restrictions]].
+
No totes les restriccions de l'ús o distribució d'obres obstaculitzen les llibertats essencials. En particular, els requisits d'atribució, de col·laboració recíproca (per exemple «copyleft») i de protecció de llibertat essencial, es consideren [[permissible restrictions|restriccions permissibles]].
  
 
== Defining Free Cultural Works ==
 
== Defining Free Cultural Works ==

Revision as of 17:06, 3 August 2009

Versió estable
Aquesta és la versió estable 1.1 de la Definició. El número de versió s'actualitzarà a mesura que la definició evolucioni. La versió editable de la definició es pot trobar a Definition/Unstable. Vegeu authoring process per a més informació, i la pàgina translations si voleu fer una versió en una altra llengua.

Resum

Aquest document defineix les «obres culturals lliures» com les obres o expressions que lliurement es poden estudiar, aplicar, copiar o modificar, per qualsevol, per a qualsevol propòsit. També descriu certes restriccions permissibles que respecten o protegeixen aquestes llibertats essencials. La definició distingeix entre obres lliures i llicències lliures que es poden utilitzar per protegir legalment l'estatus d'una obra lliure. La definició mateixa no és una llicència; és una eina per determinar si una obra o llicència es pot considerar «lliure».

Preàmbul

Els avenços socials i tecnològics fan possible que una part creixent de la humanitat pugui accedir, crear, modificar, publicar i distribuir diverses tipus d'obres —artístiques, materials científics i educatius, programari, articles— en resum: tot allò que es pot publicar en format digital. S'han constituït moltes comunitats per exercir aquestes noves possibilitats i crear un patrimoni d'obres de reutilització col·lectiva.

La majoria dels autors, de qualsevol camp d'activitat i tant afeccionats com professionals, tenen un interès genuí a afavorir un ecosistema on les obres es puguin difondre, utilitzar de nou i modificar de manera creativa. Com més fàcil sigui la reutilització i modificació de les obres, més riques seran les nostres cultures.

Per garantir el bon funcionament d'aquest ecosistema, les obres d'autor haurien de ser lliures, i per llibertat entenem:

 • la llibertat d'utilitzar l'obra i gaudir dels beneficis del seu ús
 • la llibertat per estudiar l'obra i aplicar el coneixement adquirit amb ella
 • la llibertat per fer i redistribuir còpies, totals o parcials, de la informació o expressió
 • la llibertat per fer canvis i millores, i per distribuir les obres derivades

Si els autors no prenen cap acció, les seves obres queden protegides per les lleis existents sobre drets d'autor, que limiten estrictament el que altres poden i no poden fer. Els autors poden fer que les seves obres siguin lliures escollint un dels diversos documents legals coneguts com a llicències. Per un autor, alliberar la seva obra sota una llicència lliure no significa que perdi tots els seus drets, sinó que concedeix a tothom les llibertats mencionades més amunt.

És important que qualsevol obra que pretengui ser lliure proporcioni, en la pràctica i sense cap risc, les llibertats mencionades més amunt. És per això que per la present donem una definició de llibertat precisa per llicències i per obres d'autor.

Identificació d'obres culturals lliures

Això és la definició d'obres culturals lliures, i en descriure la seva obra, l'animem a que feu referència a aquesta definició, per exemple, «Aquesta és una obra alliberada segons la definició d'obres culturals lliures». Si no us agrada l'expressió «obra cultural lliure» podeu utilitzar el genèric «contingut lliure», o en el seu lloc referir-vos a algun dels moviments existents que expressen llibertats similars en contexts més específics. També us animem a utilitzar els logos i icones d'obres culturals lliures, que són en el domini públic.

Tingueu present que tal identificació de fet no atorga els drets descrits en aquesta definició; per a que la seva obra sigui veritablement lliure ha d'utilitzar alguna de les llicències de cultura lliure o ser en el domini públic.

Us recomanem que no utilitzeu altres termes per identificar obres culturals lliures que no transmetin una definició clara de llibertat, com «contingut obert» o «accés obert». Aquestes expressions s'utilitzen sovint per referir-se a contingut que està disponible sota termes «menys restrictius» que els de les lleis existents de drets d'autor, o fins i tot per a obres que simplement estan «disponibles al web».

Definició de les llicències de cultura lliure

Les llicències són instruments legals a través dels quals el titular de certs drets legals pot transferir aquests drets a tercers. Les llicències de cultura lliure no eliminen cap dret; la seva acceptació és sempre opcional i, en aquest cas, concedeixen llibertats que les lleis de drets d'autor per sí soles no proporcionen. Acceptant-les, mai no limiten o redueixen les exempcions legals existents.

Llibertats essencials

Per a que una llicència sigui reconeguda com a «lliure», segons aquesta definició, ha de concedir les següents llibertats sense restriccions:

 • La llibertat d'utilitzar i representar l'obra: Ha de permetre que el concessionari pugui fer qualsevol ús, privat o públic, de l'obra. Per a tipus d'obres on sigui pertinent, aquesta llibertat hauria d'incloure tots els usos derivats («drets veïns») com representar o interpretar l'obra. No hi ha d'haver cap excepció quant a, per exemple, consideracions polítiques o religioses.
 • La llibertat d'estudiar l'obra i aplicar la informació: Ha de permetre que el concessionari pugui examinar l'obra i utilitzar de qualsevol manera el coneixement adquirit amb ella. La llicència no pot, per exemple, restringir l'«enginyeria inversa».
 • La llibertat per redistribuir còpies: Les còpies s'han de poder vendre, intercanviar o oferir de franc, com part d'una obra més gran, una recopilació o independentment. No hi ha d'haver cap límit en la quantitat d'informació que es pot copiar. Tampoc no hi ha d'haver cap limitació sobre qui pot copiar la informació o on es pot copiar.
 • La llibertat de distribuir obres derivades: Per donar la possibilitat a tothom de millorar l'obra, la llicència no ha de limitar la llibertat de distribuir una versió modificada (o, per a obres físiques, una obra d'alguna manera derivada de l'original), sense tenir en compte la intenció i propòsit de tals modificacions. Tanmateix, algunes restriccions es poden aplicar per protegir aquestes llibertats essencials o l'atribució dels autors (vegeu més avall).

Restriccions permissibles

No totes les restriccions de l'ús o distribució d'obres obstaculitzen les llibertats essencials. En particular, els requisits d'atribució, de col·laboració recíproca (per exemple «copyleft») i de protecció de llibertat essencial, es consideren restriccions permissibles.

Defining Free Cultural Works

In order to be considered free, a work must be covered by a Free Culture License, or its legal status must provide the same essential freedoms enumerated above. It is not, however, a sufficient condition. Indeed, a specific work may be non-free in other ways that restrict the essential freedoms. These are the additional conditions in order for a work to be considered free:

 • Availability of source data: Where a final work has been obtained through the compilation or processing of a source file or multiple source files, all underlying source data should be available alongside the work itself under the same conditions. This can be the score of a musical composition, the models used in a 3D scene, the data of a scientific publication, the source code of a computer application, or any other such information.
 • Use of a free format: For digital files, the format in which the work is made available should not be protected by patents, unless a world-wide, unlimited and irrevocable royalty-free grant is given to make use of the patented technology. While non-free formats may sometimes be used for practical reasons, a free format copy must be available for the work to be considered free.
 • No technical restrictions: The work must be available in a form where no technical measures are used to limit the freedoms enumerated above.
 • No other restrictions or limitations: The work itself must not be covered by legal restrictions (patents, contracts, etc.) or limitations (such as privacy rights) which would impede the freedoms enumerated above. A work may make use of existing legal exemptions to copyright (in order to cite copyrighted works), though only the portions of it which are unambiguously free constitute a free work.

In other words, whenever the user of a work cannot legally or practically exercise his or her basic freedoms, the work cannot be considered and should not be called "free."

Further reading

 • See Licenses for discussion of individual licenses, and whether they meet this definition or not.
 • See History for acknowledgments and background on this definition.
 • See the FAQ for some questions and answers.
 • See Portal:Index for topic-specific pages about free cultural works.

Versioning

New versions of this definition shall be released as soon as a consensus (achieved directly or through a vote, as per the authoring process) has developed around suggested changes. Numbering shall be 0.x for initial draft releases, 1.x, 2.x .. for major releases, x.1, x.2 .. for minor releases. A minor release is made when the text is modified in ways which do not have an impact on the scope of existing or hypothetical licenses covered by this definition.