Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Ca

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 53: Line 53:
 
== Definició de les obres culturals lliures ==
 
== Definició de les obres culturals lliures ==
  
Per a ser considerada lliure, una obra ''ha d'estar'' coberta per una llicència de cultura lliure, o la seva situació jurídica ''ha'' de proporcionar les mateixes ''llibertats essencials'' enumerades més amunt. No és, tanmateix, una condició suficient. En efecte, una obra determinada pot ser no lliure en un altre aspecte que restringeixi les llibertats essencials. Aquestes són les condicions addicionals per a que una obra es consideri lliure:  
+
Per a ser considerada lliure, una obra ''ha d'estar'' coberta per una llicència de cultura lliure, o la seva situació jurídica ''ha'' de proporcionar les mateixes ''llibertats essencials'' enumerades més amunt. No és, tanmateix, una condició suficient. En efecte, una obra determinada pot ser no lliure d'una altra manera que restringeixi les llibertats essencials. Aquestes són les condicions addicionals per a que una obra es consideri lliure:  
  
* '''Disponibilitat de les dades font:''' Quan una obra final s'ha obtingut per compilació o processament d'un o diversos fitxers font, totes les dades font subjacents haurien d'estar disponibles juntament amb l'obra mateixa i sota les mateixes condicions. Això pot ser una partitura d'una composició musical, els models utilitzats en una escena 3D, les dades d'una publicació científica, el codi font d'una aplicació informàtica, o qualsevol altra informació similar.  
+
* '''Disponibilitat de les dades font:''' Quan una obra final s'ha obtingut per compilació o processament d'un o diversos arxius font, totes les dades font subjacents haurien d'estar disponibles junt amb l'obra mateixa i sota les mateixes condicions. Això pot ser una partitura d'una composició musical, els models utilitzats en una escena 3D, les dades d'una publicació científica, el codi font d'una aplicació informàtica, o qualsevol altra informació similar.  
* '''Utilització d'un format lliure:''' Per a fitxers digitals, el format en el que es fa disponible l'obra no hauria d'estar protegit per patents, llevat que es concedeixi una autorització lliure de càrrecs d'àmbit mundial, il·limitada i irrevocable per fer ús de la tecnologia patentada. Tot i que els formats no lliures es poden utilitzar a vegades per raons pràctiques, ''hi ha'' d'haver disponible una còpia en format lliure per a que l'obra es consideri lliure.  
+
* '''Utilització d'un format lliure:''' Per a fitxers digitals, el format en el que es fa disponible l'obra no hauria d'estar protegit per patents, llevat que es concedeixi una autorització lliure de càrrecs d'àmbit mundial, il·limitada i irrevocable per fer ús de la tecnologia patentada. Tot i que els formats no lliures es poden utilitzar a vegades per raons pràctiques, ''hi ha'' d'haver una còpia disponible en format lliure per a que l'obra es consideri lliure.  
 
* '''Sense restriccions tècniques:''' L'obra ha d'estar disponible de forma que no s'utilitzi cap mesura tècnica per limitar les llibertats enumerades més amunt.  
 
* '''Sense restriccions tècniques:''' L'obra ha d'estar disponible de forma que no s'utilitzi cap mesura tècnica per limitar les llibertats enumerades més amunt.  
 
* '''Cap altra restricció o limitació:''' L'obra mateixa no ha de ser coberta per restriccions legals (patents, contractes, etc.) o limitacions (com drets d'intimitat) que obstaculitzarien les llibertats enumerades més amunt. Una obra pot fer ús d'exempcions legals existents als drets d'autor (per a citar obres amb drets reservats), però només les parts que siguin inequívocament lliures constitueixen una obra lliure.  
 
* '''Cap altra restricció o limitació:''' L'obra mateixa no ha de ser coberta per restriccions legals (patents, contractes, etc.) o limitacions (com drets d'intimitat) que obstaculitzarien les llibertats enumerades més amunt. Una obra pot fer ús d'exempcions legals existents als drets d'autor (per a citar obres amb drets reservats), però només les parts que siguin inequívocament lliures constitueixen una obra lliure.  

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: