Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Ca

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 28: Line 28:
 
== Identificació d'obres culturals lliures ==
 
== Identificació d'obres culturals lliures ==
  
Això és la ''definició d'obres culturals lliures'' i us animem a que, en descriure la vostra obra, feu referència a aquesta definició dient, per exemple, «Aquesta és una obra alliberada segons la ''definició d'obres culturals lliures''». Si no us convenç l'expressió «obra cultural lliure» podeu utilitzar el genèric «contingut lliure», o en el seu lloc referir-vos a algun dels [[Existing Movements|moviments existents]] que expressen llibertats similars en contexts més específics. També us animem a utilitzar els [[logos and buttons|logotips i icones d'obres culturals lliures]], que són de domini públic.  
+
Això és la ''definició d'obres culturals lliures'', i en descriure la seva obra, us animem a que feu referència a aquesta definició, per exemple, «Aquesta és una obra alliberada segons la ''definició d'obres culturals lliures''». Si no us convenç l'expressió «obra cultural lliure» podeu utilitzar el genèric «contingut lliure», o en el seu lloc referir-vos a algun dels [[Existing Movements|moviments existents]] que expressen llibertats similars en contexts més específics. També us animem a utilitzar els [[logos and buttons|logos i icones d'obres culturals lliures]], que són de domini públic.  
  
Tingueu present que tal identificació de fet ''no'' atorga els drets descrits en aquesta definició. Per a que la vostra obra sigui veritablement lliure ha d'utilitzar alguna de les [[Licenses|llicències]] de cultura lliure o ser de domini públic.  
+
Tingueu present que tal identificació de fet ''no'' atorga els drets descrits en aquesta definició; per a que la seva obra sigui veritablement lliure ha d'utilitzar alguna de les [[Licenses|llicències]] de cultura lliure o ser en el domini públic.  
  
 
Us recomanem que no utilitzeu altres termes per identificar obres culturals lliures que no transmetin una definició clara de llibertat, com «contingut obert» o «accés obert». Aquestes expressions s'utilitzen sovint per referir-se a contingut que està disponible sota termes «menys restrictius» que els de les lleis existents de drets d'autor, o fins i tot per a obres que simplement estan «disponibles al web».
 
Us recomanem que no utilitzeu altres termes per identificar obres culturals lliures que no transmetin una definició clara de llibertat, com «contingut obert» o «accés obert». Aquestes expressions s'utilitzen sovint per referir-se a contingut que està disponible sota termes «menys restrictius» que els de les lleis existents de drets d'autor, o fins i tot per a obres que simplement estan «disponibles al web».
Line 36: Line 36:
 
== Definició de les llicències de cultura lliure ==
 
== Definició de les llicències de cultura lliure ==
  
Les llicències són instruments legals a través dels quals el titular de certs drets legals pot transferir aquests drets a tercers. Les llicències de cultura lliure no eliminen cap dret; la seva acceptació és sempre opcional i, en cas de fer-ho, concedeixen llibertats que les lleis de drets d'autor per sí soles no proporcionen. Acceptant-les mai no limiten o redueixen les exempcions legals existents.
+
Les llicències són instruments legals a través dels quals el titular de certs drets legals pot transferir aquests drets a tercers. Les llicències de cultura lliure no eliminen cap dret; la seva acceptació és sempre opcional i, en aquest cas, concedeixen llibertats que les lleis de drets d'autor per sí soles no proporcionen. Acceptant-les, mai no limiten o redueixen les exempcions legals existents.
  
 
=== Llibertats essencials ===
 
=== Llibertats essencials ===
  
Per a que una llicència sigui reconeguda com a «lliure» segons aquesta definició, ha de concedir les següents llibertats sense restriccions:  
+
Per a que una llicència sigui reconeguda com a «lliure», segons aquesta definició, ha de concedir les següents llibertats sense restriccions:  
  
* '''La llibertat d'utilitzar i representar l'obra:''' Ha de permetre que el concessionari pugui fer qualsevol ús, privat o públic, de l'obra. Per a tipus d'obres on sigui pertinent, aquesta llibertat hauria d'incloure tots els usos derivats («drets veïns») com representar o interpretar l'obra. No pot existir cap excepció quant a, per exemple, consideracions polítiques o religioses.  
+
* '''La llibertat d'utilitzar i representar l'obra:''' Ha de permetre que el concessionari pugui fer qualsevol ús, privat o públic, de l'obra. Per a tipus d'obres on sigui pertinent, aquesta llibertat hauria d'incloure tots els usos derivats («drets veïns») com representar o interpretar l'obra. No hi ha d'haver cap excepció quant a, per exemple, consideracions polítiques o religioses.  
 
* '''La llibertat d'estudiar l'obra i aplicar la informació:''' Ha de permetre que el concessionari pugui examinar l'obra i utilitzar de qualsevol manera el coneixement adquirit amb ella. La llicència no pot, per exemple, restringir l'«enginyeria inversa».  
 
* '''La llibertat d'estudiar l'obra i aplicar la informació:''' Ha de permetre que el concessionari pugui examinar l'obra i utilitzar de qualsevol manera el coneixement adquirit amb ella. La llicència no pot, per exemple, restringir l'«enginyeria inversa».  
* '''La llibertat per redistribuir còpies:''' Les còpies s'han de poder vendre, intercanviar o oferir de franc, com part d'una obra més gran, una recopilació o independentment. No hi pot haver cap límit en la quantitat d'informació que es pot copiar. Tampoc no hi pot haver cap limitació sobre qui pot copiar la informació o on es pot copiar.
+
* '''La llibertat per redistribuir còpies:''' Les còpies s'han de poder vendre, intercanviar o oferir de franc, com part d'una obra més gran, una recopilació o independentment. No hi ha d'haver cap límit en la quantitat d'informació que es pot copiar. Tampoc no hi ha d'haver cap limitació sobre qui pot copiar la informació o on es pot copiar.
* '''La llibertat de distribuir obres derivades:''' Per donar la possibilitat a tothom de millorar l'obra, la llicència no pot de limitar la llibertat de distribuir una versió modificada (o, per a obres físiques, una obra d'alguna manera derivada de l'original), sense tenir en compte la intenció i propòsit de tals modificacions. Tanmateix, algunes restriccions es poden aplicar per protegir aquestes llibertats essencials o l'atribució dels autors (vegeu més avall).
+
* '''La llibertat de distribuir obres derivades:''' Per donar la possibilitat a tothom de millorar l'obra, la llicència no ha de limitar la llibertat de distribuir una versió modificada (o, per a obres físiques, una obra d'alguna manera derivada de l'original), sense tenir en compte la intenció i propòsit de tals modificacions. Tanmateix, algunes restriccions es poden aplicar per protegir aquestes llibertats essencials o l'atribució dels autors (vegeu més avall).
  
 
=== Restriccions permissibles ===
 
=== Restriccions permissibles ===
Line 53: Line 53:
 
== Definició de les obres culturals lliures ==
 
== Definició de les obres culturals lliures ==
  
Per a ser considerada lliure, una obra ''ha d'estar'' coberta per una llicència de cultura lliure, o la seva situació jurídica ''ha'' de proporcionar les mateixes ''llibertats essencials'' enumerades més amunt. No és, tanmateix, una condició suficient. En efecte, una obra determinada pot ser no lliure en un altre aspecte que restringeixi les llibertats essencials. Aquestes són les condicions addicionals per a que una obra es consideri lliure:  
+
Per a ser considerada lliure, una obra ''ha d'estar'' coberta per una llicència de cultura lliure, o la seva situació jurídica ''ha'' de proporcionar les mateixes ''llibertats essencials'' enumerades més amunt. No és, tanmateix, una condició suficient. En efecte, una obra determinada pot ser no lliure d'una altra manera que restringeixi les llibertats essencials. Aquestes són les condicions addicionals per a que una obra es consideri lliure:  
  
* '''Disponibilitat de les dades font:''' Quan una obra final s'ha obtingut per compilació o processament d'un o diversos fitxers font, totes les dades font subjacents haurien d'estar disponibles juntament amb l'obra mateixa i sota les mateixes condicions. Això pot ser una partitura d'una composició musical, els models utilitzats en una escena 3D, les dades d'una publicació científica, el codi font d'una aplicació informàtica, o qualsevol altra informació similar.  
+
* '''Disponibilitat de les dades font:''' Quan una obra final s'ha obtingut per compilació o processament d'un o diversos arxius font, totes les dades font subjacents haurien d'estar disponibles junt amb l'obra mateixa i sota les mateixes condicions. Això pot ser una partitura d'una composició musical, els models utilitzats en una escena 3D, les dades d'una publicació científica, el codi font d'una aplicació informàtica, o qualsevol altra informació similar.  
* '''Utilització d'un format lliure:''' Per a fitxers digitals, el format en el que es fa disponible l'obra no hauria d'estar protegit per patents, llevat que es concedeixi una autorització lliure de càrrecs d'àmbit mundial, il·limitada i irrevocable per fer ús de la tecnologia patentada. Tot i que els formats no lliures es poden utilitzar a vegades per raons pràctiques, ''hi ha'' d'haver disponible una còpia en format lliure per a que l'obra es consideri lliure.  
+
* '''Utilització d'un format lliure:''' Per a fitxers digitals, el format en el que es fa disponible l'obra no hauria d'estar protegit per patents, llevat que es concedeixi una autorització lliure de càrrecs d'àmbit mundial, il·limitada i irrevocable per fer ús de la tecnologia patentada. Tot i que els formats no lliures es poden utilitzar a vegades per raons pràctiques, ''hi ha'' d'haver una còpia disponible en format lliure per a que l'obra es consideri lliure.  
 
* '''Sense restriccions tècniques:''' L'obra ha d'estar disponible de forma que no s'utilitzi cap mesura tècnica per limitar les llibertats enumerades més amunt.  
 
* '''Sense restriccions tècniques:''' L'obra ha d'estar disponible de forma que no s'utilitzi cap mesura tècnica per limitar les llibertats enumerades més amunt.  
 
* '''Cap altra restricció o limitació:''' L'obra mateixa no ha de ser coberta per restriccions legals (patents, contractes, etc.) o limitacions (com drets d'intimitat) que obstaculitzarien les llibertats enumerades més amunt. Una obra pot fer ús d'exempcions legals existents als drets d'autor (per a citar obres amb drets reservats), però només les parts que siguin inequívocament lliures constitueixen una obra lliure.  
 
* '''Cap altra restricció o limitació:''' L'obra mateixa no ha de ser coberta per restriccions legals (patents, contractes, etc.) o limitacions (com drets d'intimitat) que obstaculitzarien les llibertats enumerades més amunt. Una obra pot fer ús d'exempcions legals existents als drets d'autor (per a citar obres amb drets reservats), però només les parts que siguin inequívocament lliures constitueixen una obra lliure.  
Line 71: Line 71:
 
== Versions ==
 
== Versions ==
  
Les noves versions d'aquesta definició es publicaran tan aviat com s'hagi establert un consens (aconseguit directament o a través d'una votació, segons el [[authoring process|procés de creació]]) al voltant de canvis suggerits. La numeració serà 0.x per a les versions preparatòries, 1.x, 2.x, ... per a les versions principals, x.1, x.2, ... per a les versions menors. Es publica una versió menor quan el text modificat no té impacte en el camp de llicències existents o hipotètiques cobertes per aquesta definició.
+
Les noves versions d'aquesta definició es publicaran tan aviat com s'hagi establert un consens (aconseguit directament o a través d'un vot, segons el [[authoring process|procés de creació]]) al voltant de canvis suggerits. La numeració serà 0.x per a les versions preparatòries, 1.x, 2.x, ... per a les versions principals, x.1, x.2, ... per a les versions menors. Es publica una versió menor quan el text modificat no té impacte en el camp de llicències existents o hipotètiques cobertes per aquesta definició.
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: