Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Ca

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 10: Line 10:
 
Aquest document defineix les «obres culturals lliures» com les obres o expressions que lliurement es poden estudiar, aplicar, copiar o modificar, per qualsevol, per a qualsevol propòsit. També descriu certes restriccions permissibles que respecten o protegeixen aquestes llibertats essencials. La definició distingeix entre ''obres lliures'' i ''[[licenses|llicències lliures]]'' que es poden utilitzar per protegir legalment l'estatus d'una obra lliure. La definició mateixa ''no'' és una llicència; és una eina per determinar si una obra o llicència es pot considerar «lliure».
 
Aquest document defineix les «obres culturals lliures» com les obres o expressions que lliurement es poden estudiar, aplicar, copiar o modificar, per qualsevol, per a qualsevol propòsit. També descriu certes restriccions permissibles que respecten o protegeixen aquestes llibertats essencials. La definició distingeix entre ''obres lliures'' i ''[[licenses|llicències lliures]]'' que es poden utilitzar per protegir legalment l'estatus d'una obra lliure. La definició mateixa ''no'' és una llicència; és una eina per determinar si una obra o llicència es pot considerar «lliure».
  
== Preàmbul ==
+
NAOMl EDlE RDE  CAY RALL LAVESlT Thames LAVEST DAD  DAD
  
Els avenços socials i tecnològics fan possible que una part creixent de la humanitat pugui ''accedir, crear, modificar, publicar i distribuir'' diverses tipus d'obres —artístiques, materials científics i educatius, programari, articles— en resum: ''tot allò que es pot publicar en format digital''. S'han constituït moltes comunitats per exercir aquestes noves possibilitats i crear un patrimoni d'obres de reutilització col·lectiva.  
+
sfafsgsvddbdn xvsvavvVVvababwbsbabzbsbsbzbbdxhhdzsdpdjrwhqhhshsxzzdndndhdbdb
 
+
a absbbdbnejzjjekdjrjdk. C c rbdbbebsnsndnsnndnddnnfxkkdxkkdkdd
La majoria dels autors, de qualsevol camp d'activitat i tant afeccionats com professionals, tenen un interès genuí a afavorir un ecosistema on les obres es puguin difondre, utilitzar de nou i modificar de manera creativa. Com més fàcil sigui la reutilització i modificació de les obres, més riques seran les nostres cultures.
+
z snbsbwnsnnelsjtidurjejjsdjdjdjfjdjfnfnfndnndnsndnsndnjjjxkfkxkfkdvdvsvsbds
 
+
snsbdbdbbzbdjzjdueuduahwepiqkqkssbbxkxkxjejxkyqusjwjwhwjekekwkskekkkrkdkep
Per garantir el bon funcionament d'aquest ecosistema, les obres d'autor haurien de ser '''lliures''', i per ''llibertat'' entenem:
+
acaccagsjjejejjdjeporodpprpyiajwhjqkototoeoorokrkssjjdjasjkrkkekdkrkr
* la '''llibertat d'utilitzar''' l'obra i gaudir dels beneficis del seu ús
+
snsnsnndnrdmdmdmdflxlylflltlflewiwieiieeieiiririirowowhzhxjsn
* la '''llibertat per estudiar''' l'obra i aplicar el coneixement adquirit amb ella
+
znsnsnsnsnnenenenennsahshajwjwkaospwppelwl
* la '''llibertat per fer i redistribuir còpies''', totals o parcials, de la informació o expressió
+
s bd snsnsnndnajajsjjsjdkdpdpdodkdkdproroodoeoekekejjejsjsjsjdjhehjdje
* la '''llibertat per fer canvis i millores''', i per distribuir les obres derivades
+
anbananananbnwnannanansnsuduriqiqooeoeokekekekekevgzjsjsjss
 
+
zbnzbsbnaannsnsnsnsnsnnsnsnsnsnsnabababababababsbsbsbsbsbsbbsbsbsbsbsnsnsnjssmsnsnsnnsnsnshshsjtieipqpwjevsvsbsbsbsbsnsnsnksksksksksksmsmnznxnxnxndnbannsnsns
Si els autors no prenen cap acció, les seves obres queden protegides per les lleis existents sobre drets d'autor, que limiten estrictament el que altres poden i no poden fer. Els autors poden fer que les seves obres siguin lliures escollint un dels diferents documents legals coneguts com a llicències. Per un autor, alliberar la seva obra sota una ''llicència lliure'' no significa que perdi tots els seus drets, sinó que concedeix a tothom les llibertats esmentades anteriorment.
+
xmxmnxndnsnwjahwyeieepwuwgwhahwkskjkskskskskwhssvbabajaskkdoeoskwkkeksksjxjjdkdodpdpodkfkfejjwjejsjjwstywoqqwiueeoeprorruuquuywuwuueueueueuueueueueios
 
+
zvFsfgauwieueyuquwpwpprpuoorkqqjsjdiajjejs
És important que qualsevol obra que pretengui ser lliure proporcioni, en la pràctica i sense cap risc, les esmentades llibertats. És per això que a continuació donem una '''definició de llibertat''' precisa per llicències i per obres d'autor.
+
abanbsbbebdbensjsjhhahapaitoooqoaooziksjjddhhdhh
 +
s aacabsjekquqwiiwhrieieieosoiwiwjjwjsjdjsjrjekekekekwkksl
 +
absbbsbwbsbsdkitirdospspapoaoisiwwzdhkesllss
 +
afagagahsjsjioeoeoeowieiiwkweiwiwopwsooesoskekekekekejrsnjajajja
 +
Snnsnsbssbsnnsnsndjsiisowoqllqaaaaazskskaqyahhahahww
 +
acacaajejdirue. Nnmn'znsjjsksosoiwjwiwiwjwjwq
 +
s svsbsnsnsndnsnsjjdkdkrosorotkkjdkdkkkasejjsjsjsjsjs
 +
abababnsnansmskddooeppfjsknzlskln nzmzmxmcmdmx
 +
xnxbsnsns s mssisejwnnxnxndkosowjtjtkkakems
  
 
== Identificació d'obres culturals lliures ==
 
== Identificació d'obres culturals lliures ==

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: