Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Ca

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 26: Line 26:
 
És important que qualsevol obra que pretengui ser lliure proporcioni, en la pràctica i sense cap risc, les esmentades llibertats. És per això que a continuació donem una '''definició de llibertat''' precisa per llicències i per obres d'autor.
 
És important que qualsevol obra que pretengui ser lliure proporcioni, en la pràctica i sense cap risc, les esmentades llibertats. És per això que a continuació donem una '''definició de llibertat''' precisa per llicències i per obres d'autor.
  
== Identificació d'obres culturals lliures ==
+
This article is a home run, pure and slimpe!
 
 
Això és la ''definició d'obres culturals lliures'' i us animem a que, en descriure la vostra obra, feu referència a aquesta definició dient, per exemple, «Aquesta és una obra alliberada segons la ''definició d'obres culturals lliures''». Si no us convenç l'expressió «obra cultural lliure» podeu utilitzar el genèric «contingut lliure», o en el seu lloc referir-vos a algun dels [[Existing Movements|moviments existents]] que expressen llibertats similars en contexts més específics. També us animem a utilitzar els [[logos and buttons|logotips i icones d'obres culturals lliures]], que són de domini públic.
 
 
 
Tingueu present que tal identificació de fet ''no'' atorga els drets descrits en aquesta definició. Per a que la vostra obra sigui veritablement lliure ha d'utilitzar alguna de les [[Licenses|llicències]] de cultura lliure o ser de domini públic.
 
 
 
Us recomanem que no utilitzeu altres termes per identificar obres culturals lliures que no transmetin una definició clara de llibertat, com «contingut obert» o «accés obert». Aquestes expressions s'utilitzen sovint per referir-se a contingut que està disponible sota termes «menys restrictius» que els de les lleis existents de drets d'autor, o fins i tot per a obres que simplement estan «disponibles al web».
 
  
 
== Definició de les llicències de cultura lliure ==
 
== Definició de les llicències de cultura lliure ==

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: