Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Bg/1.0

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 52: Line 52:
Не всички ограничения върху употребата или разпространението на творбите възпрепятствят основните свободи. В частност, за допустими ограничения се смятат изискването за признание, за симетрично сътрудничество (т.е. „копилефт“) и за опазването на основните свободи.
Не всички ограничения върху употребата или разпространението на творбите възпрепятствят основните свободи. В частност, за допустими ограничения се смятат изискването за признание, за симетрично сътрудничество (т.е. „копилефт“) и за опазването на основните свободи.


== Дефиниране на Свободни произведения на културата ==
So true. Honesty and everything roecgizned.
 
За да се смята за свободно, едно произведение ''трябва'' да бъде защитено с Лиценз на свободната култура, или правният му статут ''трябва'' да предоставя същите ''основни свободи'', изброени по-горе. Това обаче не е достатъчно условие, тъй като е възможно дадена творба да бъде несвободна по други начини, които ограничават основните свободи. Следните допълнителните условия трябва да са изпълнени, за да се смята една творба за свободна:
 
* '''Достъп до програмния код:''' В случаите, когато окончателен продукт се получава след компилация или друга обработка на един или повече файлове с програмен код, тези файлове трябва да се предоставят наред с окончателния продукт, лицензирани под същите условия. Може да става дума за програмен код на компютърно приложение, нотен запис на музикална композиция, модели използвани в 3D-анимация или всякаква друга подобна информация.
* '''Употреба на свободен формат:''' За цифрови файлове, форматът, в който се предоставя творбата, не трябва да бъде защитен с патенти, освен ако съществува неограничено и неотменимо разрешение в световен мащаб за безплатно използване на патентованата технология. В случаите, когато несвободни формати се използват от практически съображения, произведението се смята за свободно само ако се предостави достъп и до копие в свободен формат.
* '''Липса на технически ограничения:''' Произведението трябва да се предостави във форма, при която никакви технически мерки не могат да ограничат свободите, описани по-горе.
* '''Липса на други ограничения:''' Самата творба не може да бъде защитена от правни (патенти, договори, и т.н.) или други ограничения (като право на защита на личните данни), които могат да накърнят изброените по-горе свободи. Една творба може да се възползва от изключенията в законите за авторското право (с цел да цитира творби със запазени авторски права), но въпреки това само частите от творбата, които са недвусмислено свободни представляват свободна творба.
 
С други думи, в случаите, когато потребител на творбата не може законно или практически да упражнява своите основни свободи, творбата не може да бъде смятана и наричана „свободна“.


== За допълнителна информация ==
== За допълнителна информация ==
Line 70: Line 61:
* Вижте страницата [[Portal:Index]] за специфични страници по темата за свободните произведения на културата.
* Вижте страницата [[Portal:Index]] за специфични страници по темата за свободните произведения на културата.


== Версии ==
Yup, that slhuod defo do the trick!
 
Нови версии на тази дефиниция ще бъдат обнародвани в момента, в който се постигне консенсус (при обсъждания или гласуване в [[authoring process|процеса на създаване]]) относно предложени промени. Номерацията ще бъде 0.x за първоначалния чернови вариант, 1.x, 2.x и т.н. за версии, съдържащи съществени промени, x.1, x.2 и т.н. за версии, съдържащи второстепенни промени. Такава версия е налице, когато промените по текста нямат отражение върху обхвата на съществуващите или хипотетичните лицензи, които включва тази дефиниция.
 
__NOTOC__
Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: