Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Bg/1.0

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 7: Line 7:
 
Този документ дефинира „Свободни произведения на културата“ (Free Cultural Works) като произведения или форми на изразяване, които могат да бъдат свободно изучавани, прилагани, копирани и/или променяни, от всекиго и за всякаква цел. Документът още описва определени допустими ограничения, които зачитат или защитават тези четири основни свободи. Дефиницията прави разлика между ''свободни творби'' и ''[[licenses|свободни лицензи]]'', които могат да се използват за правна защита на статута на една свободна творба. Дефиницията сама по себе си ''не'' е лиценз; тя е средството, с което може да се определи дали дадена творба или лиценз могат да се възприемат като „свободни“.
 
Този документ дефинира „Свободни произведения на културата“ (Free Cultural Works) като произведения или форми на изразяване, които могат да бъдат свободно изучавани, прилагани, копирани и/или променяни, от всекиго и за всякаква цел. Документът още описва определени допустими ограничения, които зачитат или защитават тези четири основни свободи. Дефиницията прави разлика между ''свободни творби'' и ''[[licenses|свободни лицензи]]'', които могат да се използват за правна защита на статута на една свободна творба. Дефиницията сама по себе си ''не'' е лиценз; тя е средството, с което може да се определи дали дадена творба или лиценз могат да се възприемат като „свободни“.
  
== Преамбюл ==
+
Thank God! Someone with brains spaeks!
 
 
Социалният и технологичен прогрес прави възможно за все по-голяма част от човечеството да ''има достъп, да създава, променя, публикува и разпространява'' разнообразни творби — произведения на изкуството, научни и образователни материали, софтуер, статии — на кратко: ''всичко, което може да се представи в цифров вид''. Сформират се много общности, които се възползват от тези нови възможности и създават съкровищници от колективно и многократно използваеми творби.
 
 
 
Повечето автори, без значение от сферата на дейността си или статута си на аматьори или професионалисти, имат искрения интерес да се благоприятства една екосистема, в която творбите могат да се разпространяват, многократно използват и променят по творчески начини. Колкото по-лесно е творбите да се използват повторно и да се правят техни производни, толкова по-богати стават нашите култури.
 
 
 
За да се осигури гладкото функциониране на тази екосистема, авторските произведения е необходимо да бъдат '''свободни''', като под ''свобода'' се има предвид:
 
* '''свободата да се ползва''' произведението и да се извлича изгода от неговата употреба,
 
* '''свободата да се изучава''' произведението и да се прилагат знанията, придобити от него,
 
* '''свободата да се правят и разпространяват копия''' на информацията или идеята на произведението, изцяло или в някаква негова част,
 
* '''свободата да се правят промени и подобрения''' и тези производни работи да се разпространяват.
 
 
 
Упражняването на тези четири свободи трябва да е достъпно за всекиго, навсякъде и по всяко време. Те не трябва да бъдат ограничавани по отношение на контекста, в който творбата се използва. Творческото начало бележи действията по употреба на съществуващ ресурс по начин, който не е прилаган до този момент.
 
 
 
В повечето държави обаче тези свободи не се подкрепят, а се потъпкват от закони, обикновено наричани ''закони за авторското право''. Те разглеждат авторите като богоподобни създания и им дават изключителен монопол да определят как да се използва „тяхното съдържание“. Този монопол възпрепятства разцвета на културата и дори не допринася за финансовото благополучие на авторите толкова, колкото покровителства бизнес модела на най-мощните издателски компании.
 
 
 
Въпреки тези закони, авторите могат да освобождават произведенията си, като избират между огромен набор от правни документи, известни като [[w:license|свободни лицензи]]. За един автор, изборът да отдаде творбата си под ''свободен лиценз'' не означава той да изгуби всичките си права, а да даде на всекиго четирите свободи, описани по-горе.
 
 
 
Важно е всяко произведение, което претендира да бъде свободно, да предоставя тези свободи на практика и без какъвто и да е правен риск. Ето защо по-надолу следва прецизна '''дефиниция на свободата''' за лицензи и авторски произведения.
 
  
 
== Идентифициране на Свободни произведения на културата ==
 
== Идентифициране на Свободни произведения на културата ==

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: