Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Difference between revisions of "Authoring process"

From Definition of Free Cultural Works
Jump to navigation Jump to search
(http://elin.sthlmtjejer.com/?link=kontakt.)
m (Reverted edits by 83.251.225.171 (Talk) to last revision by Finnrind)
Line 1: Line 1:
Processen för att upprätthålla och uppdatera [[Definition]] i sig är enkel:  
+
The process for maintaining and updating the [[Definition]] itself is simple:
* Gör dina ändringar till [[Definition / Unstable]]. Om du är osäker, kan du föreslå förändringar på [[Talk: Definition / Unstable | diskussionssida]] först.  
+
* Make your desired changes to [[Definition/Unstable]]. If you are uncertain, you can suggest changes on the [[Talk:Definition/Unstable|discussion page]] first.
* Om ändringarna är små (skrivfel, fel, etc.), kan du anmäla direkt [[moderatorer | en moderator]], och han kommer att uppdatera den stabila versionen.  
+
* If the changes are minor (typos, errors, etc.), you can directly notify [[moderators|a moderator]], and he will update the stable version.
* Annars är det alltid en god idé att förklara vad du har gjort på en diskussionssida, och att vänta på samförstånd för att utveckla.  
+
* Otherwise, it is always a good idea to explain what you have done on the discussion page, and to wait for consensus to develop.
* Endast om konsensus är synlig, den stabila versionen kommer att uppdateras.  
+
* Only if a consensus is visible, the stable version will be updated.
  
Men vad händer om enighet inte kan hittas om en förändring? , oftare än inte, kommer förändringen inte göras. Wiki erfarenheten visar att enighet ofta kan uppnås i små grupper. Skulle det dock vara en mycket tydlig uppdelning mellan två grupper, antingen i sin emotionalitet eller i antalet människor som berörs, kan det vara önskvärt att kräva en omröstning. I så fall, alla bidragsgivare som har gjort meningsfull redigeringar till definitionen (stabilt eller instabilt) kommer att få rösta. Röstningsförfarandet metoden kommer normalt [[w: Approval voting | godkännande röstning]], utom i fall av enkla ja / nej röster.  
+
But what if a consensus cannot be found about a change? Then, more frequently than not, the change will not be made. The wiki experience shows that consensus can often be achieved in small groups. Should there, however, be a very clear split between two groups, either in its emotionality or in the number of people involved, it may be desirable to call for a vote. In that case, all contributors who have made meaningful edits to the definition (stable or unstable) will be eligible to vote. The voting method used will normally be [[w:approval voting|approval voting]], except in cases of simple yes/no votes.
  
Extrema förändringar som strider mot den filosofi som denna definition inleddes kan veto av [[moderatorer]] som en sista utväg.  
+
Extreme changes which are counter to the philosophy with which this definition was started can be vetoed by the [[moderators]] as a last resort.
  
Andra sidor i denna wiki är gratis för alla att redigera utan särskilda förfaranden, detta kan ändras med tiden för utvalda sidor, men i allmänhet, kommer vi att försöka hålla denna wiki så öppna som möjligt.
+
Other pages in this wiki are free for anyone to edit without special procedures; this may change over time for selected pages, but in general, we will try to keep this wiki as open as possible.

Revision as of 01:43, 22 October 2009

The process for maintaining and updating the Definition itself is simple:

  • Make your desired changes to Definition/Unstable. If you are uncertain, you can suggest changes on the discussion page first.
  • If the changes are minor (typos, errors, etc.), you can directly notify a moderator, and he will update the stable version.
  • Otherwise, it is always a good idea to explain what you have done on the discussion page, and to wait for consensus to develop.
  • Only if a consensus is visible, the stable version will be updated.

But what if a consensus cannot be found about a change? Then, more frequently than not, the change will not be made. The wiki experience shows that consensus can often be achieved in small groups. Should there, however, be a very clear split between two groups, either in its emotionality or in the number of people involved, it may be desirable to call for a vote. In that case, all contributors who have made meaningful edits to the definition (stable or unstable) will be eligible to vote. The voting method used will normally be approval voting, except in cases of simple yes/no votes.

Extreme changes which are counter to the philosophy with which this definition was started can be vetoed by the moderators as a last resort.

Other pages in this wiki are free for anyone to edit without special procedures; this may change over time for selected pages, but in general, we will try to keep this wiki as open as possible.