Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Examine individual changes

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search

This page allows you to examine the variables generated by the Abuse Filter for an individual change, and test it against filters.

Variables generated for this change

VariableValue
Edit count of the user (user_editcount)
0
Name of the user account (user_name)
Humberto6194
Age of the user account (user_age)
362708
Page ID (page_id)
0
Page namespace (page_namespace)
2
Page title (without namespace) (page_title)
Humberto6194
Full page title (page_prefixedtitle)
User:Humberto6194
Action (action)
edit
Edit summary/reason (summary)
Old content model (old_content_model)
New content model (new_content_model)
wikitext
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext)
New page wikitext, after the edit (new_wikitext)
Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Số 1 Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue mix tỳ hưu bội nghĩa S925 Mang vòng đá thạch anh tóc xanh có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ ngăn ngừa sự lão hóa điều chữa các triệu chứng về da. Chống rụng tóc, chất lượng và tốt mang đến tim mạch. Trợ Giúp tuần hoàn máu, tuyến đường nội ngày tiết với tuyến thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng trông thế hệ vươn xa để thực hiện nay các kế hoạch lớn lao. Vòng tay đá obsidian kết vừa lòng cùng với ngọc Dzi blue Ba mắt là lá bùa hộ mệnh sở dĩ giúp mang lại con cái trái đất dấn ra được các góc nhìn yếu ớt không tốt của mình.<br>Với năng khối lượng trả hảo nhằm mang lại một chiếc [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-uu-linh-xanh-8-ly/ vòng da uu linh xanh 8 ly] tay trả hảo nhất. Mọi sản phẩm được bán ra bởi Phong Thuỷ Ngọc An phần lớn được rửa uế mang lại năng lượng, hưởng chế độ bảo hành lên đ[http://www.dict.cc/?s=%E1%BA%BFn%20Ba ến Ba] năm Thông tin bỏ ra tiết xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-uu-linh-xanh-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc/ vòng da uu linh xanh 8 ly charm ty huu tai loc] [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-uu-linh-xanh-10-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da uu linh xanh 10 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ và hấp dẫn tình <br>There is nothing to write about myself really.<br>Nice to be here and a member of this site.<br>I just hope Im useful at all<br>|<br>Name: Hellen Krebs<br>Age: 34 years old<br>Country: Belgium<br>Town: Tavier <br>Post code: 4163<br>Address: Rue Des Campanules 496<br>|<br>My name is Hellen Krebs. I life in Tavier (Belgium).<br>|<br>I am Hellen from Tavier doing my final year engineering in Earth Sciences. I did my schooling, secured 92% and hope to find someone with same interests in Air sports.<br>|<br>My hobby is mainly Air sports. Appears boring? Not at all!<br>I try to learn Japanese in my free time. <br>|<br>My name is Hellen (38 years old) and my hobbies are Herping and Radio-Controlled Car Racing.<br>|<br>Hello! I am Hellen. I smile that I can unite to the entire globe. I live in Belgium, in the south region. I dream to head to the various nations, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Hellen (31) from Tavier, Belgium. <br>I'm learning Japanese literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a post office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Hellen and I'm a 25 years old boy from Tavier.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Hellen. <br>It is a little about myself: I live in Belgium, my city of Tavier. <br>It's called often Eastern or cultural capital of WLG. I've married 2 years ago.<br>I have two children - a son (Keira) and the daughter (Pansy). We all like Air sports.<br>|<br>Hi, everybody! <br>I'm Japanese male :D. <br>I really like Air sports!<br>|<br>Hello from Belgium. I'm glad to came across you. My first name is Hellen. <br>I live in a town called Tavier in east Belgium.<br>I was also born in Tavier 33 years ago. Married in April 2012. I'm working at the college.<br>|<br>My name's Hellen Krebs but everybody calls me Hellen. I'm from Belgium. I'm studying at the college (1st year) and I play the Clarinet for 3 years. Usually I choose songs from my famous films ;). <br>I have two sister. I love Microscopy, watching TV (Doctor Who) and Leaf collecting and pressing.<br>|<br>I'm a 41 years old and working at the college (Earth Sciences).<br>In my free time I teach myself Japanese. I have been there and look forward to go there anytime soon. I love to read, preferably on my kindle. I really love to watch NCIS and Doctor Who as well as documentaries about anything astronomical. I [http://www.google.de/search?q=enjoy%20Air enjoy Air] sports.<br>|<br>I'm Hellen and I live in Tavier. <br>I'm interested in Earth Sciences, Air sports and Japanese art. I like travelling and watching Doctor Who.<br>|<br>I'm Hellen and I live with my husband and our two children in Tavier, in the WLG south part. My hobbies are Magic, Baking and Bonsai.<br>|<br>Hello, I'm Hellen, a 18 year old from Tavier, Belgium.<br>My hobbies include (but are not limited to) Radio-Controlled Car Racing, Conlanging and watching Doctor Who.<br>|<br>Hi there! :) My name is Hellen, I'm a student studying Earth Sciences from Tavier, Belgium.<br>|<br>I'm Hellen and I live in a seaside city in northern Belgium, Tavier. I'm 32 and I'm will soon finish my study at Earth Sciences.<br>|<br>I am Hellen from Tavier. I love to play Clarinet. Other hobbies are Air sports.<br>|<br>Im Hellen and was born on 28 April 1976. My hobbies are Mountain biking and Baking.<br>|<br>My name is Hellen and I am studying Industrial and Labor Relations and International Relations at Tavier / Belgium. <br>}
Unified diff of changes made by edit (edit_diff)
@@ -1,0 +1,1 @@ +Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Số 1 Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue mix tỳ hưu bội nghĩa S925 Mang vòng đá thạch anh tóc xanh có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ ngăn ngừa sự lão hóa điều chữa các triệu chứng về da. Chống rụng tóc, chất lượng và tốt mang đến tim mạch. Trợ Giúp tuần hoàn máu, tuyến đường nội ngày tiết với tuyến thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng trông thế hệ vươn xa để thực hiện nay các kế hoạch lớn lao. Vòng tay đá obsidian kết vừa lòng cùng với ngọc Dzi blue Ba mắt là lá bùa hộ mệnh sở dĩ giúp mang lại con cái trái đất dấn ra được các góc nhìn yếu ớt không tốt của mình.<br>Với năng khối lượng trả hảo nhằm mang lại một chiếc [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-uu-linh-xanh-8-ly/ vòng da uu linh xanh 8 ly] tay trả hảo nhất. Mọi sản phẩm được bán ra bởi Phong Thuỷ Ngọc An phần lớn được rửa uế mang lại năng lượng, hưởng chế độ bảo hành lên đ[http://www.dict.cc/?s=%E1%BA%BFn%20Ba ến Ba] năm Thông tin bỏ ra tiết xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-uu-linh-xanh-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc/ vòng da uu linh xanh 8 ly charm ty huu tai loc] [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-uu-linh-xanh-10-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da uu linh xanh 10 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ và hấp dẫn tình <br>There is nothing to write about myself really.<br>Nice to be here and a member of this site.<br>I just hope Im useful at all<br>|<br>Name: Hellen Krebs<br>Age: 34 years old<br>Country: Belgium<br>Town: Tavier <br>Post code: 4163<br>Address: Rue Des Campanules 496<br>|<br>My name is Hellen Krebs. I life in Tavier (Belgium).<br>|<br>I am Hellen from Tavier doing my final year engineering in Earth Sciences. I did my schooling, secured 92% and hope to find someone with same interests in Air sports.<br>|<br>My hobby is mainly Air sports. Appears boring? Not at all!<br>I try to learn Japanese in my free time. <br>|<br>My name is Hellen (38 years old) and my hobbies are Herping and Radio-Controlled Car Racing.<br>|<br>Hello! I am Hellen. I smile that I can unite to the entire globe. I live in Belgium, in the south region. I dream to head to the various nations, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Hellen (31) from Tavier, Belgium. <br>I'm learning Japanese literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a post office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Hellen and I'm a 25 years old boy from Tavier.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Hellen. <br>It is a little about myself: I live in Belgium, my city of Tavier. <br>It's called often Eastern or cultural capital of WLG. I've married 2 years ago.<br>I have two children - a son (Keira) and the daughter (Pansy). We all like Air sports.<br>|<br>Hi, everybody! <br>I'm Japanese male :D. <br>I really like Air sports!<br>|<br>Hello from Belgium. I'm glad to came across you. My first name is Hellen. <br>I live in a town called Tavier in east Belgium.<br>I was also born in Tavier 33 years ago. Married in April 2012. I'm working at the college.<br>|<br>My name's Hellen Krebs but everybody calls me Hellen. I'm from Belgium. I'm studying at the college (1st year) and I play the Clarinet for 3 years. Usually I choose songs from my famous films ;). <br>I have two sister. I love Microscopy, watching TV (Doctor Who) and Leaf collecting and pressing.<br>|<br>I'm a 41 years old and working at the college (Earth Sciences).<br>In my free time I teach myself Japanese. I have been there and look forward to go there anytime soon. I love to read, preferably on my kindle. I really love to watch NCIS and Doctor Who as well as documentaries about anything astronomical. I [http://www.google.de/search?q=enjoy%20Air enjoy Air] sports.<br>|<br>I'm Hellen and I live in Tavier. <br>I'm interested in Earth Sciences, Air sports and Japanese art. I like travelling and watching Doctor Who.<br>|<br>I'm Hellen and I live with my husband and our two children in Tavier, in the WLG south part. My hobbies are Magic, Baking and Bonsai.<br>|<br>Hello, I'm Hellen, a 18 year old from Tavier, Belgium.<br>My hobbies include (but are not limited to) Radio-Controlled Car Racing, Conlanging and watching Doctor Who.<br>|<br>Hi there! :) My name is Hellen, I'm a student studying Earth Sciences from Tavier, Belgium.<br>|<br>I'm Hellen and I live in a seaside city in northern Belgium, Tavier. I'm 32 and I'm will soon finish my study at Earth Sciences.<br>|<br>I am Hellen from Tavier. I love to play Clarinet. Other hobbies are Air sports.<br>|<br>Im Hellen and was born on 28 April 1976. My hobbies are Mountain biking and Baking.<br>|<br>My name is Hellen and I am studying Industrial and Labor Relations and International Relations at Tavier / Belgium. <br>}
New page size (new_size)
5187
Old page size (old_size)
0
Lines added in edit (added_lines)
Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Số 1 Tại Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc blue mix tỳ hưu bội nghĩa S925 Mang vòng đá thạch anh tóc xanh có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ ngăn ngừa sự lão hóa điều chữa các triệu chứng về da. Chống rụng tóc, chất lượng và tốt mang đến tim mạch. Trợ Giúp tuần hoàn máu, tuyến đường nội ngày tiết với tuyến thượng thận.<br>Tâm có an thì mức độ mạnh mới ổn định, khoảng trông thế hệ vươn xa để thực hiện nay các kế hoạch lớn lao. Vòng tay đá obsidian kết vừa lòng cùng với ngọc Dzi blue Ba mắt là lá bùa hộ mệnh sở dĩ giúp mang lại con cái trái đất dấn ra được các góc nhìn yếu ớt không tốt của mình.<br>Với năng khối lượng trả hảo nhằm mang lại một chiếc [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-uu-linh-xanh-8-ly/ vòng da uu linh xanh 8 ly] tay trả hảo nhất. Mọi sản phẩm được bán ra bởi Phong Thuỷ Ngọc An phần lớn được rửa uế mang lại năng lượng, hưởng chế độ bảo hành lên đ[http://www.dict.cc/?s=%E1%BA%BFn%20Ba ến Ba] năm Thông tin bỏ ra tiết xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-uu-linh-xanh-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc/ vòng da uu linh xanh 8 ly charm ty huu tai loc] [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-uu-linh-xanh-10-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vong tay phong thuy da uu linh xanh 10 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ và hấp dẫn tình <br>There is nothing to write about myself really.<br>Nice to be here and a member of this site.<br>I just hope Im useful at all<br>|<br>Name: Hellen Krebs<br>Age: 34 years old<br>Country: Belgium<br>Town: Tavier <br>Post code: 4163<br>Address: Rue Des Campanules 496<br>|<br>My name is Hellen Krebs. I life in Tavier (Belgium).<br>|<br>I am Hellen from Tavier doing my final year engineering in Earth Sciences. I did my schooling, secured 92% and hope to find someone with same interests in Air sports.<br>|<br>My hobby is mainly Air sports. Appears boring? Not at all!<br>I try to learn Japanese in my free time. <br>|<br>My name is Hellen (38 years old) and my hobbies are Herping and Radio-Controlled Car Racing.<br>|<br>Hello! I am Hellen. I smile that I can unite to the entire globe. I live in Belgium, in the south region. I dream to head to the various nations, to obtain acquainted with fascinating people.<br>|<br>I'm Hellen (31) from Tavier, Belgium. <br>I'm learning Japanese literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a post office.<br>|<br>Hi! <br>My name is Hellen and I'm a 25 years old boy from Tavier.<br>|<br>Hi, everybody! My name is Hellen. <br>It is a little about myself: I live in Belgium, my city of Tavier. <br>It's called often Eastern or cultural capital of WLG. I've married 2 years ago.<br>I have two children - a son (Keira) and the daughter (Pansy). We all like Air sports.<br>|<br>Hi, everybody! <br>I'm Japanese male :D. <br>I really like Air sports!<br>|<br>Hello from Belgium. I'm glad to came across you. My first name is Hellen. <br>I live in a town called Tavier in east Belgium.<br>I was also born in Tavier 33 years ago. Married in April 2012. I'm working at the college.<br>|<br>My name's Hellen Krebs but everybody calls me Hellen. I'm from Belgium. I'm studying at the college (1st year) and I play the Clarinet for 3 years. Usually I choose songs from my famous films ;). <br>I have two sister. I love Microscopy, watching TV (Doctor Who) and Leaf collecting and pressing.<br>|<br>I'm a 41 years old and working at the college (Earth Sciences).<br>In my free time I teach myself Japanese. I have been there and look forward to go there anytime soon. I love to read, preferably on my kindle. I really love to watch NCIS and Doctor Who as well as documentaries about anything astronomical. I [http://www.google.de/search?q=enjoy%20Air enjoy Air] sports.<br>|<br>I'm Hellen and I live in Tavier. <br>I'm interested in Earth Sciences, Air sports and Japanese art. I like travelling and watching Doctor Who.<br>|<br>I'm Hellen and I live with my husband and our two children in Tavier, in the WLG south part. My hobbies are Magic, Baking and Bonsai.<br>|<br>Hello, I'm Hellen, a 18 year old from Tavier, Belgium.<br>My hobbies include (but are not limited to) Radio-Controlled Car Racing, Conlanging and watching Doctor Who.<br>|<br>Hi there! :) My name is Hellen, I'm a student studying Earth Sciences from Tavier, Belgium.<br>|<br>I'm Hellen and I live in a seaside city in northern Belgium, Tavier. I'm 32 and I'm will soon finish my study at Earth Sciences.<br>|<br>I am Hellen from Tavier. I love to play Clarinet. Other hobbies are Air sports.<br>|<br>Im Hellen and was born on 28 April 1976. My hobbies are Mountain biking and Baking.<br>|<br>My name is Hellen and I am studying Industrial and Labor Relations and International Relations at Tavier / Belgium. <br>}
Unix timestamp of change (timestamp)
1606288558