Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Examine individual changes

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search

This page allows you to examine the variables generated by the Abuse Filter for an individual change, and test it against filters.

Variables generated for this change

VariableValue
Edit count of the user (user_editcount)
0
Name of the user account (user_name)
Humberto6194
Age of the user account (user_age)
338882
Page ID (page_id)
0
Page namespace (page_namespace)
2
Page title (without namespace) (page_title)
Humberto6194
Full page title (page_prefixedtitle)
User:Humberto6194
Action (action)
edit
Edit summary/reason (summary)
Old content model (old_content_model)
New content model (new_content_model)
wikitext
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext)
New page wikitext, after the edit (new_wikitext)
Top 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Số 1 Trên Tphcm<br>[https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-lapis-xanh-bien-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vòng phong thủy da lapis xanh bien 8 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bội nghĩa S925 Đem vòng đá thạch anh tóc xanh có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ chống dự phòng sự lão hóa yếu tố$ chữa các triệu chứng về da. Ngăn rụng tóc, chất lượng và tốt mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, đường nội tiết với đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì sức khỏe mới ổn định định, trung bình nhìn mới vươn xa để thực hiện tại các kế hoạch lớn lao. [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-tim-mix-da-dau-tay/ vòng da thach anh tim mix da dau] [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-aquamarine-10-ly/ vong tay phong thuy da aquamarine 10 ly] đá obsidian kết hòa hợp với ngọc Dzi xanh Ba mắt là lá bùa hộ mệnh để trợ giúp mang lại con cái con người nhận ra được các mặt yếu đuối không tốt c�[http://www.healthncure.net/?s=%A7a%20m%C3%ACnh �a mình].<br>Với năng lượng trả hảo nhằm mục đích đem lại một chiếc vòng tay hoàn hảo nhất. Mọi sản phẩm được đáp ứng ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An số đông đc rửa uế rước lại năng lượng, hưởng chế độ bảo hành lên đến Ba năm Thông tin đưa ra tiết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to say about me at all.<br>Feels good to be a member of freedomdefined.org.<br>I really hope I am useful in some way .<br>|<br>My name: Nida Wroe<br>My age: 20<br>Country: France<br>Town: Orleans <br>Postal code: 45000<br>Address: 21 Rue Roussy<br>|<br>I am 32 years old and my name is Nida Wroe. I life in Orleans (France).<br>|<br>My name is Nida from Orleans studying Agriculture and Life Sciences. I did my schooling, secured 88% and hope to find someone with same interests in Tai Chi.<br>|<br>Im addicted to my hobby Tai Chi. <br>I to learn Italian in my spare time. <br>|<br>My name is Nida (37 years old) and my hobbies are Sand castle building and Baseball.<br>|<br>Hello, dear friend! My name is Nida. I smile that I can join to the entire globe. I live in France, in the south region. I dream to visit the different countries, to obtain acquainted with interesting people.<br>|<br>I'm Nida (21) from Orleans, France. <br>I'm learning Italian literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a college.<br>|<br>Hi! <br>My name is Nida and I'm a 29 years old girl from Orleans.<br>|<br>Hello! My name is Nida. <br>It is a little about myself: I live in France, my city of Orleans. <br>It's called often Northern or cultural capital of CENTRE. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Kassie) and the daughter (Ashley). We all like Tai Chi.<br>|<br>Hi, everybody! <br>I'm Italian female :). <br>I really like Tai Chi!<br>|<br>Hello from France. I'm glad to came here. My first name is Nida. <br>I live in a town called Orleans in nothern France.<br>I was also born in Orleans 36 years ago. Married in August year 2002. I'm working at the college.<br>|<br>My name is Nida Wroe but everybody calls me Nida. I'm from France. I'm studying at the college (1st year) and I play the Trumpet for 6 years. Usually I choose songs from my famous films ;). <br>I have two sister. I love Table tennis, watching TV (NCIS) and Parkour.<br>|<br>I'm a 40 years old and work at the high school (Agriculture and Life Sciences).<br>In my free time I'm trying to teach myself Italian. I have been there and look forward to returning anytime soon. I like to read, preferably on my beloved Kindle. I really love to watch NCIS and Psych as well as documentaries about nature. I enjoy Tai Chi.<br>|<br>I'm Nida and I live in Orleans. <br>I'm interested in Agriculture and Life Sciences, Tai Chi and Italian art. I like to travel and watching NCIS.<br>|<br>I'm Nida and I live with my husband and our two children in Orleans, in the CENTRE south area. My hobbies are Vehicle restoration, Tennis and Scrapbooking.<br>|<br>Hello, I'm Nida, a 19 year old from Orleans, France.<br>My hobbies include (but are not limited to) Skydiving, Collecting cards and watching NCIS.<br>|<br>Hi there! :) My name is Nida, I'm a student studying Agriculture and Life Sciences from Orleans, France.<br>|<br>I'm Nida and I live in a seaside city in northern France, Orleans. I'm 28 and I'm will soon finish my study at Agriculture and Life Sciences.<br>|<br>I am Nida from Orleans. I am learning to play the Trumpet. Other hobbies are Tai Chi.<br>|<br>Im Nida and was born on 5 August 1977. My hobbies are Record collecting and Footbag.<br>|<br>My name is Nida and I am studying Optometry and Law at Orleans / France. <br>}
Unified diff of changes made by edit (edit_diff)
@@ -1,0 +1,1 @@ +Top 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Số 1 Trên Tphcm<br>[https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-lapis-xanh-bien-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vòng phong thủy da lapis xanh bien 8 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bội nghĩa S925 Đem vòng đá thạch anh tóc xanh có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ chống dự phòng sự lão hóa yếu tố$ chữa các triệu chứng về da. Ngăn rụng tóc, chất lượng và tốt mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, đường nội tiết với đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì sức khỏe mới ổn định định, trung bình nhìn mới vươn xa để thực hiện tại các kế hoạch lớn lao. [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-tim-mix-da-dau-tay/ vòng da thach anh tim mix da dau] [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-aquamarine-10-ly/ vong tay phong thuy da aquamarine 10 ly] đá obsidian kết hòa hợp với ngọc Dzi xanh Ba mắt là lá bùa hộ mệnh để trợ giúp mang lại con cái con người nhận ra được các mặt yếu đuối không tốt c�[http://www.healthncure.net/?s=%A7a%20m%C3%ACnh �a mình].<br>Với năng lượng trả hảo nhằm mục đích đem lại một chiếc vòng tay hoàn hảo nhất. Mọi sản phẩm được đáp ứng ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An số đông đc rửa uế rước lại năng lượng, hưởng chế độ bảo hành lên đến Ba năm Thông tin đưa ra tiết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to say about me at all.<br>Feels good to be a member of freedomdefined.org.<br>I really hope I am useful in some way .<br>|<br>My name: Nida Wroe<br>My age: 20<br>Country: France<br>Town: Orleans <br>Postal code: 45000<br>Address: 21 Rue Roussy<br>|<br>I am 32 years old and my name is Nida Wroe. I life in Orleans (France).<br>|<br>My name is Nida from Orleans studying Agriculture and Life Sciences. I did my schooling, secured 88% and hope to find someone with same interests in Tai Chi.<br>|<br>Im addicted to my hobby Tai Chi. <br>I to learn Italian in my spare time. <br>|<br>My name is Nida (37 years old) and my hobbies are Sand castle building and Baseball.<br>|<br>Hello, dear friend! My name is Nida. I smile that I can join to the entire globe. I live in France, in the south region. I dream to visit the different countries, to obtain acquainted with interesting people.<br>|<br>I'm Nida (21) from Orleans, France. <br>I'm learning Italian literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a college.<br>|<br>Hi! <br>My name is Nida and I'm a 29 years old girl from Orleans.<br>|<br>Hello! My name is Nida. <br>It is a little about myself: I live in France, my city of Orleans. <br>It's called often Northern or cultural capital of CENTRE. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Kassie) and the daughter (Ashley). We all like Tai Chi.<br>|<br>Hi, everybody! <br>I'm Italian female :). <br>I really like Tai Chi!<br>|<br>Hello from France. I'm glad to came here. My first name is Nida. <br>I live in a town called Orleans in nothern France.<br>I was also born in Orleans 36 years ago. Married in August year 2002. I'm working at the college.<br>|<br>My name is Nida Wroe but everybody calls me Nida. I'm from France. I'm studying at the college (1st year) and I play the Trumpet for 6 years. Usually I choose songs from my famous films ;). <br>I have two sister. I love Table tennis, watching TV (NCIS) and Parkour.<br>|<br>I'm a 40 years old and work at the high school (Agriculture and Life Sciences).<br>In my free time I'm trying to teach myself Italian. I have been there and look forward to returning anytime soon. I like to read, preferably on my beloved Kindle. I really love to watch NCIS and Psych as well as documentaries about nature. I enjoy Tai Chi.<br>|<br>I'm Nida and I live in Orleans. <br>I'm interested in Agriculture and Life Sciences, Tai Chi and Italian art. I like to travel and watching NCIS.<br>|<br>I'm Nida and I live with my husband and our two children in Orleans, in the CENTRE south area. My hobbies are Vehicle restoration, Tennis and Scrapbooking.<br>|<br>Hello, I'm Nida, a 19 year old from Orleans, France.<br>My hobbies include (but are not limited to) Skydiving, Collecting cards and watching NCIS.<br>|<br>Hi there! :) My name is Nida, I'm a student studying Agriculture and Life Sciences from Orleans, France.<br>|<br>I'm Nida and I live in a seaside city in northern France, Orleans. I'm 28 and I'm will soon finish my study at Agriculture and Life Sciences.<br>|<br>I am Nida from Orleans. I am learning to play the Trumpet. Other hobbies are Tai Chi.<br>|<br>Im Nida and was born on 5 August 1977. My hobbies are Record collecting and Footbag.<br>|<br>My name is Nida and I am studying Optometry and Law at Orleans / France. <br>}
New page size (new_size)
5093
Old page size (old_size)
0
Lines added in edit (added_lines)
Top 11 Địa Chỉ Cung Cấp Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Số 1 Trên Tphcm<br>[https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-lapis-xanh-bien-8-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vòng phong thủy da lapis xanh bien 8 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] tay thạch anh tóc blue phối tỳ hưu bội nghĩa S925 Đem vòng đá thạch anh tóc xanh có khả năng hấp thụ những tia rất tím, các tia bức xạ chống dự phòng sự lão hóa yếu tố$ chữa các triệu chứng về da. Ngăn rụng tóc, chất lượng và tốt mang đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, đường nội tiết với đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì sức khỏe mới ổn định định, trung bình nhìn mới vươn xa để thực hiện tại các kế hoạch lớn lao. [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-tim-mix-da-dau-tay/ vòng da thach anh tim mix da dau] [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-aquamarine-10-ly/ vong tay phong thuy da aquamarine 10 ly] đá obsidian kết hòa hợp với ngọc Dzi xanh Ba mắt là lá bùa hộ mệnh để trợ giúp mang lại con cái con người nhận ra được các mặt yếu đuối không tốt c�[http://www.healthncure.net/?s=%A7a%20m%C3%ACnh �a mình].<br>Với năng lượng trả hảo nhằm mục đích đem lại một chiếc vòng tay hoàn hảo nhất. Mọi sản phẩm được đáp ứng ra tại vì Phong Thuỷ Ngọc An số đông đc rửa uế rước lại năng lượng, hưởng chế độ bảo hành lên đến Ba năm Thông tin đưa ra tiết xin liên hệ: Vòng tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to say about me at all.<br>Feels good to be a member of freedomdefined.org.<br>I really hope I am useful in some way .<br>|<br>My name: Nida Wroe<br>My age: 20<br>Country: France<br>Town: Orleans <br>Postal code: 45000<br>Address: 21 Rue Roussy<br>|<br>I am 32 years old and my name is Nida Wroe. I life in Orleans (France).<br>|<br>My name is Nida from Orleans studying Agriculture and Life Sciences. I did my schooling, secured 88% and hope to find someone with same interests in Tai Chi.<br>|<br>Im addicted to my hobby Tai Chi. <br>I to learn Italian in my spare time. <br>|<br>My name is Nida (37 years old) and my hobbies are Sand castle building and Baseball.<br>|<br>Hello, dear friend! My name is Nida. I smile that I can join to the entire globe. I live in France, in the south region. I dream to visit the different countries, to obtain acquainted with interesting people.<br>|<br>I'm Nida (21) from Orleans, France. <br>I'm learning Italian literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a college.<br>|<br>Hi! <br>My name is Nida and I'm a 29 years old girl from Orleans.<br>|<br>Hello! My name is Nida. <br>It is a little about myself: I live in France, my city of Orleans. <br>It's called often Northern or cultural capital of CENTRE. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Kassie) and the daughter (Ashley). We all like Tai Chi.<br>|<br>Hi, everybody! <br>I'm Italian female :). <br>I really like Tai Chi!<br>|<br>Hello from France. I'm glad to came here. My first name is Nida. <br>I live in a town called Orleans in nothern France.<br>I was also born in Orleans 36 years ago. Married in August year 2002. I'm working at the college.<br>|<br>My name is Nida Wroe but everybody calls me Nida. I'm from France. I'm studying at the college (1st year) and I play the Trumpet for 6 years. Usually I choose songs from my famous films ;). <br>I have two sister. I love Table tennis, watching TV (NCIS) and Parkour.<br>|<br>I'm a 40 years old and work at the high school (Agriculture and Life Sciences).<br>In my free time I'm trying to teach myself Italian. I have been there and look forward to returning anytime soon. I like to read, preferably on my beloved Kindle. I really love to watch NCIS and Psych as well as documentaries about nature. I enjoy Tai Chi.<br>|<br>I'm Nida and I live in Orleans. <br>I'm interested in Agriculture and Life Sciences, Tai Chi and Italian art. I like to travel and watching NCIS.<br>|<br>I'm Nida and I live with my husband and our two children in Orleans, in the CENTRE south area. My hobbies are Vehicle restoration, Tennis and Scrapbooking.<br>|<br>Hello, I'm Nida, a 19 year old from Orleans, France.<br>My hobbies include (but are not limited to) Skydiving, Collecting cards and watching NCIS.<br>|<br>Hi there! :) My name is Nida, I'm a student studying Agriculture and Life Sciences from Orleans, France.<br>|<br>I'm Nida and I live in a seaside city in northern France, Orleans. I'm 28 and I'm will soon finish my study at Agriculture and Life Sciences.<br>|<br>I am Nida from Orleans. I am learning to play the Trumpet. Other hobbies are Tai Chi.<br>|<br>Im Nida and was born on 5 August 1977. My hobbies are Record collecting and Footbag.<br>|<br>My name is Nida and I am studying Optometry and Law at Orleans / France. <br>}
Unix timestamp of change (timestamp)
1606264732