Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Examine individual changes

Abuse Filter navigation (Home | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Jump to navigation Jump to search

This page allows you to examine the variables generated by the Abuse Filter for an individual change, and test it against filters.

Variables generated for this change

VariableValue
Edit count of the user (user_editcount)
0
Name of the user account (user_name)
Humberto6194
Age of the user account (user_age)
334006
Page ID (page_id)
0
Page namespace (page_namespace)
2
Page title (without namespace) (page_title)
Humberto6194
Full page title (page_prefixedtitle)
User:Humberto6194
Action (action)
edit
Edit summary/reason (summary)
Old content model (old_content_model)
New content model (new_content_model)
wikitext
Old page wikitext, before the edit (old_wikitext)
New page wikitext, after the edit (new_wikitext)
Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc xanh phối tỳ hưu bạc S925 Mang [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-dau-tay-10-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vòng da thach anh dau 10 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ các tia rất tím, các tia bức xạ chống ngừa sự lão hóa usd trị những bệnh về da. Ngăn rụng tóc, tốt và chất lượng đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, đường nội huyết và con đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì sức mạnh mới ổn định định, trung bình trông mới vươn xa sở dĩ thực hiện tại các kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết hòa hợp cùng với ngọc Dzi xanh Ba thị lực là lá bùa hộ phong thủy để trợ giúp mang đến con địa cầu nhấn ra được các phương diện yếu không đảm bảo của mình.<br>Với năng lượng hoàn hảo nhằm mục đích đem lại 1 chiếc vòng tay hoàn hảo nhất. Tất Cả sản phẩm được cung cấp ra bởi Phong Thuỷ Ngọc An đầy đủ được rửa uế đem lại năng lượng, hưởng chế độ bảo hà[https://www.biggerpockets.com/search?utf8=%E2%9C%93&term=nh%20l%C3%AAn nh lên] tới Ba năm Thông tin đưa ra ngày tiết xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-diopside-8-ly/ vòng da diopside 8 ly] tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to say about myself at all.<br>Enjoying to be a part of this site.<br>I just hope I am useful at all<br>|<br>My name: Danuta McDonnell<br>My age: 27 years old<br>Country: Italy<br>City: Campo San Martino <br>ZIP: 35010<br>Street: Via Francesco Girardi 19<br>|<br>I am 36 years old and my name is Danuta McDonnell. I life in Campo San Martino (Italy).<br>|<br>My name is Danuta from Campo San Martino studying Greek and Roman Culture. I did my schooling, secured 88% and hope to find someone with same interests in Boxing.<br>|<br>Im addicted to my hobby Boxing. Seems boring? Not at all!<br>I also to learn Portuguese in my free time. <br>|<br>My name is Danuta (35 years old) and my hobbies are Herpetoculture and Collecting cards.<br>|<br>Hello! My name is Danuta. I am pleased that I could unite to the entire world. I live in Italy, in the PD region. I dream to go to the various countries, to obtain familiarized with interesting individuals.<br>|<br>I'm Danuta (31) from Campo San Martino, Italy. <br>I'm learning Portuguese literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a university.<br>|<br>Hello! <br>My name is Danuta and I'm a 27 years old boy from Campo San Martino.<br>|<br>Hello! My name is Danuta. <br>It is a little about myself: I live in Italy, my city of Campo San Martino. <br>It's called often Northern or cultural capital of PD. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Johnie) and the daughter (Devon). We all like Boxing.<br>|<br>Hello! <br>I'm Portuguese female :). <br>I really like NCIS!<br>|<br>Hello from Italy. I'm glad to came across you. My first name is Danuta. <br>I live in a city called Campo San Martino in east Italy.<br>I was also born in Campo San Martino 23 years ago. Married in May 2003. I'm working at the backery.<br>|<br>My name is Danuta McDonnell but everybody calls me Danuta. I'm from Italy. I'm studying at the college (3rd year) and I play the Lute for 4 years. Usually I choose music from the famous films ;). <br>I have two sister. I like Nordic skating, watching movies and Exhibition Drill.<br>|<br>I'm a 31 years old and working at the college (Greek and Roman Culture).<br>In my free time I try to learn Portuguese. I have been twicethere and look forward to go there sometime near future. I love to read, preferably on my beloved Kindle. I really love to watch Grey's Anatomy and Bones as well as documentaries about nature. I enjoy Boxing.<br>|<br>I'm Danuta and I live in Campo San Martino. <br>I'm interested in Greek and Roman Culture, Boxing and Portuguese art. I like to travel and watching NCIS.<br>|<br>I'm Danuta and I live with my husband and our two children in Campo San Martino, in the PD south part. My hobbies are Target Shooting, Record collecting and People watching.<br>|<br>Hello, I'm Danuta, a 28 year old from Campo San Martino, Italy.<br>My hobbies include (but are not limited to) Meteorology, Freerunning and watching NCIS.<br>|<br>Hi there! :) My name is Danuta, I'm a student studying Greek and Roman Culture from Campo San Martino, Italy.<br>|<br>I'm Danuta and I live in a seaside city in northern Italy, Campo San Martino. I'm 26 and I'm will soon finish my study at Greek and Roman Culture.<br>|<br>I am Danuta from Campo San Martino. I love to play Lute. Other hobbies are Boxing.<br>|<br>I am Danuta and was born on 18 May 1972. My hobbies are Sculling or Rowing and Tai Chi.<br>|<br>My name is Danuta and I am studying Greek and Roman Culture and Neuroscience at Campo San [http://mommysavers.com/?s=Martino Martino] / Italy. <br>}
Unified diff of changes made by edit (edit_diff)
@@ -1,0 +1,1 @@ +Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc xanh phối tỳ hưu bạc S925 Mang [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-dau-tay-10-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vòng da thach anh dau 10 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ các tia rất tím, các tia bức xạ chống ngừa sự lão hóa usd trị những bệnh về da. Ngăn rụng tóc, tốt và chất lượng đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, đường nội huyết và con đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì sức mạnh mới ổn định định, trung bình trông mới vươn xa sở dĩ thực hiện tại các kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết hòa hợp cùng với ngọc Dzi xanh Ba thị lực là lá bùa hộ phong thủy để trợ giúp mang đến con địa cầu nhấn ra được các phương diện yếu không đảm bảo của mình.<br>Với năng lượng hoàn hảo nhằm mục đích đem lại 1 chiếc vòng tay hoàn hảo nhất. Tất Cả sản phẩm được cung cấp ra bởi Phong Thuỷ Ngọc An đầy đủ được rửa uế đem lại năng lượng, hưởng chế độ bảo hà[https://www.biggerpockets.com/search?utf8=%E2%9C%93&term=nh%20l%C3%AAn nh lên] tới Ba năm Thông tin đưa ra ngày tiết xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-diopside-8-ly/ vòng da diopside 8 ly] tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to say about myself at all.<br>Enjoying to be a part of this site.<br>I just hope I am useful at all<br>|<br>My name: Danuta McDonnell<br>My age: 27 years old<br>Country: Italy<br>City: Campo San Martino <br>ZIP: 35010<br>Street: Via Francesco Girardi 19<br>|<br>I am 36 years old and my name is Danuta McDonnell. I life in Campo San Martino (Italy).<br>|<br>My name is Danuta from Campo San Martino studying Greek and Roman Culture. I did my schooling, secured 88% and hope to find someone with same interests in Boxing.<br>|<br>Im addicted to my hobby Boxing. Seems boring? Not at all!<br>I also to learn Portuguese in my free time. <br>|<br>My name is Danuta (35 years old) and my hobbies are Herpetoculture and Collecting cards.<br>|<br>Hello! My name is Danuta. I am pleased that I could unite to the entire world. I live in Italy, in the PD region. I dream to go to the various countries, to obtain familiarized with interesting individuals.<br>|<br>I'm Danuta (31) from Campo San Martino, Italy. <br>I'm learning Portuguese literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a university.<br>|<br>Hello! <br>My name is Danuta and I'm a 27 years old boy from Campo San Martino.<br>|<br>Hello! My name is Danuta. <br>It is a little about myself: I live in Italy, my city of Campo San Martino. <br>It's called often Northern or cultural capital of PD. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Johnie) and the daughter (Devon). We all like Boxing.<br>|<br>Hello! <br>I'm Portuguese female :). <br>I really like NCIS!<br>|<br>Hello from Italy. I'm glad to came across you. My first name is Danuta. <br>I live in a city called Campo San Martino in east Italy.<br>I was also born in Campo San Martino 23 years ago. Married in May 2003. I'm working at the backery.<br>|<br>My name is Danuta McDonnell but everybody calls me Danuta. I'm from Italy. I'm studying at the college (3rd year) and I play the Lute for 4 years. Usually I choose music from the famous films ;). <br>I have two sister. I like Nordic skating, watching movies and Exhibition Drill.<br>|<br>I'm a 31 years old and working at the college (Greek and Roman Culture).<br>In my free time I try to learn Portuguese. I have been twicethere and look forward to go there sometime near future. I love to read, preferably on my beloved Kindle. I really love to watch Grey's Anatomy and Bones as well as documentaries about nature. I enjoy Boxing.<br>|<br>I'm Danuta and I live in Campo San Martino. <br>I'm interested in Greek and Roman Culture, Boxing and Portuguese art. I like to travel and watching NCIS.<br>|<br>I'm Danuta and I live with my husband and our two children in Campo San Martino, in the PD south part. My hobbies are Target Shooting, Record collecting and People watching.<br>|<br>Hello, I'm Danuta, a 28 year old from Campo San Martino, Italy.<br>My hobbies include (but are not limited to) Meteorology, Freerunning and watching NCIS.<br>|<br>Hi there! :) My name is Danuta, I'm a student studying Greek and Roman Culture from Campo San Martino, Italy.<br>|<br>I'm Danuta and I live in a seaside city in northern Italy, Campo San Martino. I'm 26 and I'm will soon finish my study at Greek and Roman Culture.<br>|<br>I am Danuta from Campo San Martino. I love to play Lute. Other hobbies are Boxing.<br>|<br>I am Danuta and was born on 18 May 1972. My hobbies are Sculling or Rowing and Tai Chi.<br>|<br>My name is Danuta and I am studying Greek and Roman Culture and Neuroscience at Campo San [http://mommysavers.com/?s=Martino Martino] / Italy. <br>}
New page size (new_size)
5229
Old page size (old_size)
0
Lines added in edit (added_lines)
Đứng ĐầU 11 Địa Chỉ Đáp Ứng Vòng Đá Phong Thủy Uy Tín Hàng Đầu Trên Tphcm<br>Vòng tay thạch anh tóc xanh phối tỳ hưu bạc S925 Mang [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-thach-anh-dau-tay-10-ly-charm-ty-huu-tai-loc-bac-xi-vang/ vòng da thach anh dau 10 ly charm ty huu tai loc bac xi vang] đá thạch anh tóc blue có khả năng hấp thụ các tia rất tím, các tia bức xạ chống ngừa sự lão hóa usd trị những bệnh về da. Ngăn rụng tóc, tốt và chất lượng đến tim mạch. Giúp tuần hoàn máu, đường nội huyết và con đường thượng thận.<br>Tâm xuất hiện an thì sức mạnh mới ổn định định, trung bình trông mới vươn xa sở dĩ thực hiện tại các kế hoạch to lao. Vòng tay đá obsidian kết hòa hợp cùng với ngọc Dzi xanh Ba thị lực là lá bùa hộ phong thủy để trợ giúp mang đến con địa cầu nhấn ra được các phương diện yếu không đảm bảo của mình.<br>Với năng lượng hoàn hảo nhằm mục đích đem lại 1 chiếc vòng tay hoàn hảo nhất. Tất Cả sản phẩm được cung cấp ra bởi Phong Thuỷ Ngọc An đầy đủ được rửa uế đem lại năng lượng, hưởng chế độ bảo hà[https://www.biggerpockets.com/search?utf8=%E2%9C%93&term=nh%20l%C3%AAn nh lên] tới Ba năm Thông tin đưa ra ngày tiết xin liên hệ: [https://thienco.vn/vong-tay-phong-thuy-da-diopside-8-ly/ vòng da diopside 8 ly] tay đá Đá mặt trăng cùng với ý nghĩa tiếp thụ với hấp dẫn tình <br>Nothing to say about myself at all.<br>Enjoying to be a part of this site.<br>I just hope I am useful at all<br>|<br>My name: Danuta McDonnell<br>My age: 27 years old<br>Country: Italy<br>City: Campo San Martino <br>ZIP: 35010<br>Street: Via Francesco Girardi 19<br>|<br>I am 36 years old and my name is Danuta McDonnell. I life in Campo San Martino (Italy).<br>|<br>My name is Danuta from Campo San Martino studying Greek and Roman Culture. I did my schooling, secured 88% and hope to find someone with same interests in Boxing.<br>|<br>Im addicted to my hobby Boxing. Seems boring? Not at all!<br>I also to learn Portuguese in my free time. <br>|<br>My name is Danuta (35 years old) and my hobbies are Herpetoculture and Collecting cards.<br>|<br>Hello! My name is Danuta. I am pleased that I could unite to the entire world. I live in Italy, in the PD region. I dream to go to the various countries, to obtain familiarized with interesting individuals.<br>|<br>I'm Danuta (31) from Campo San Martino, Italy. <br>I'm learning Portuguese literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a university.<br>|<br>Hello! <br>My name is Danuta and I'm a 27 years old boy from Campo San Martino.<br>|<br>Hello! My name is Danuta. <br>It is a little about myself: I live in Italy, my city of Campo San Martino. <br>It's called often Northern or cultural capital of PD. I've married 1 years ago.<br>I have 2 children - a son (Johnie) and the daughter (Devon). We all like Boxing.<br>|<br>Hello! <br>I'm Portuguese female :). <br>I really like NCIS!<br>|<br>Hello from Italy. I'm glad to came across you. My first name is Danuta. <br>I live in a city called Campo San Martino in east Italy.<br>I was also born in Campo San Martino 23 years ago. Married in May 2003. I'm working at the backery.<br>|<br>My name is Danuta McDonnell but everybody calls me Danuta. I'm from Italy. I'm studying at the college (3rd year) and I play the Lute for 4 years. Usually I choose music from the famous films ;). <br>I have two sister. I like Nordic skating, watching movies and Exhibition Drill.<br>|<br>I'm a 31 years old and working at the college (Greek and Roman Culture).<br>In my free time I try to learn Portuguese. I have been twicethere and look forward to go there sometime near future. I love to read, preferably on my beloved Kindle. I really love to watch Grey's Anatomy and Bones as well as documentaries about nature. I enjoy Boxing.<br>|<br>I'm Danuta and I live in Campo San Martino. <br>I'm interested in Greek and Roman Culture, Boxing and Portuguese art. I like to travel and watching NCIS.<br>|<br>I'm Danuta and I live with my husband and our two children in Campo San Martino, in the PD south part. My hobbies are Target Shooting, Record collecting and People watching.<br>|<br>Hello, I'm Danuta, a 28 year old from Campo San Martino, Italy.<br>My hobbies include (but are not limited to) Meteorology, Freerunning and watching NCIS.<br>|<br>Hi there! :) My name is Danuta, I'm a student studying Greek and Roman Culture from Campo San Martino, Italy.<br>|<br>I'm Danuta and I live in a seaside city in northern Italy, Campo San Martino. I'm 26 and I'm will soon finish my study at Greek and Roman Culture.<br>|<br>I am Danuta from Campo San Martino. I love to play Lute. Other hobbies are Boxing.<br>|<br>I am Danuta and was born on 18 May 1972. My hobbies are Sculling or Rowing and Tai Chi.<br>|<br>My name is Danuta and I am studying Greek and Roman Culture and Neuroscience at Campo San [http://mommysavers.com/?s=Martino Martino] / Italy. <br>}
Unix timestamp of change (timestamp)
1606259856