Version 1.1 of the definition has been released. Please help updating it, contribute translations, and help us with the design of logos and buttons to identify free cultural works and licenses!

Editing Definition/Gl

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 15: Line 15:
  
 
Para asegurar o axeitado funcionamento deste ecosistema, as obras intelectuais deberían de ser '''libres''', e por "libres" enténdase:
 
Para asegurar o axeitado funcionamento deste ecosistema, as obras intelectuais deberían de ser '''libres''', e por "libres" enténdase:
*'''liberdade para usar''' a obra e gozar dos beneficios que o seu uso nos proporcione,
+
*'''liberd
*'''liberdade para estudar''' a obra e aplicar o coñecemento adquirido do seu estudo,
 
*'''liberdade para copiar e distribuír''' a obra total ou parcialmente, tanto no contido coma na forma,
 
*e '''liberdade para realizar cambios e melloras''', así coma para distribuír a obra resultante.
 
 
 
Se os autores non toman medidas, as súas obras "protéxense" baixo a lexislación existente de dereitos de autor, que limita seriamente o que outros poden e non poden facer. Os autores poden liberar a súa obra elixindo para este fin unha licenza, un tipo de documento legal. Para un autor, elixir protexer o seu traballo baixo unha ''licenza libre'' non significa perder todos os seus dereitos, senón darlle a calquera persoa todos os dereitos anteriormente citados.
 
 
 
É importante que calquera obra que presuma de ser libre forneza, sen posibilidade de confusión ou risco, as mencionadas liberdades. Isto é o motivo polo cal fornecemos unha '''definición de liberdade''' precisa para licenzas e para obras intelectuais.
 
  
 
==Identificar obras culturais libres==
 
==Identificar obras culturais libres==

Please note that all contributions to Definition of Free Cultural Works are considered to be released under the Attribution 2.5 (see Definition of Free Cultural Works:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Cancel Editing help (opens in new window)

Templates used on this page: